Bank & Insurance‎ > ‎

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด(KTBGS) ครบรอบ 20 ปี ชู คุณธรรมนำความยั่งยืน

posted Sep 21, 2017, 8:50 PM by Maturos Lophong

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% บริษัทฯ เริ่มได้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จนกระทั่งในเดือน มีนาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บจก.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ เพื่อให้มีความสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ KTBGS ให้บริการใน 5 ส่วนธุรกิจหลักๆดังนี้คือ 1. ให้บริการด้านบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน ซึ่งประกอบไปด้วยงานขนส่งเงินสดและการบริการเติมเงินและแก้ไขเครื่อง ATM ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ 2. งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการทำความสะอาด 3. งานบริหารอาคารทั้งประเภทอาคารสำนักงานและงานบริหารศูนย์ฝึกอบรมแบบครบวงจรให้แก่ธนาคารกรุงไทย 4. งานพิมพ์เอกสารและพับปิดผนึกอัตโนมัติ และจัดส่งแก่สถาบันการเงินต่างๆ และ 5. งานบริการอื่นๆ เช่น งานบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center), งานติดตามทวงถามหนี้ (Loan Collection) ,งานรับส่งเอกสารทั่วไป และงานData Entry

ปัจจุบัน KTBGS ถือเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงิน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดที่ 35 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำปี 2558) รายได้ภาพรวมสามไตรมาสในปี 2560 ประมาณ 1,621.8 ล้านบาท

นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้เปิดเผยว่า KTBGS เป็นผู้นำงานบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน (Cash in Transit) ซึ่งถือว่าเป็น Core business ขององค์กร โดยมี “บุคลากร” เป็นหัวใจหลักขององค์กร และนับตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัทKTBGS ดำเนินนโยบายตาม Corporate Theme “ห่วงใยใส่ใจคุณ” โดยมุ่งหวังสร้างองค์กรให้เป็นบ้านหลังที่สองของพนักงาน และโดยเฉพาะปีนี้บริษัทได้ชูนโยบายคุณธรรมนำความยั่งยืน โดยเป็นการสร้างการตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กรให้รับรู้ถึงคุณธรรมหลักขององค์กรคือ “ความซื่อสัตย์” ที่บุคลากรต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในสังกัดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยร่วมกันจัดทำ Workshop ตามแนวทางของมูลนิธิ เพื่อค้นหา “คุณธรรมหลัก 3 ประการของ KTBGS” ซึ่งคาดว่าจะได้ภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นกัน โดยได้ร่วมลงนามเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย โดยมุ่งหวังที่จะได้เครื่องมือหรือวิธีการหรือตัวอย่าง จากบริษัทในภาคีเครือข่ายมาเป็นแนวทางในการ “ลดหนี้ของพนักงาน KTBGS”

นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่ยุค Digital หรือ Cashless Society ยังส่งผลกระทบต่อ KTBGS อย่างมาก ซึ่งทาง KTBGS ก็ได้เตรียมตัวมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยการควบคุมอัตราการเติบโตของบุคลากรด้านงานขนส่งทรัพย์สินและงานให้บริการด้าน ATM โดยได้ชะลอรับอัตรากำลังไว้แล้วในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาถึงเกือบ 500 อัตรา และ KTBGS ยังได้เตรียมขยายธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับธุรกิจเดิมที่กำลังจะมีแนวโน้มการเติบโตลดลง ซึ่งการขยายธุรกิจใหม่ดังกล่าว คือ ธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ (Loan Collection) ซึ่งในปัจจุบัน KTBGS สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการติดตามหนี้ โดย KTBGS เพิ่งเริ่มต้นให้บริการธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ปลายปี 2558 และคิดว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตทดแทนธุรกิจที่ลดลง และยังสามารถช่วย KTB ในการบริหารจัดการหนี้ให้กับ KTB ได้อีกด้วย

การทำกิจกรรม CSR

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ กิจกรรม ซีเอสอาร์ ที่ดำเนินมาตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี 2557 – 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายภายใต้ Corporate theme คือ “ห่วงใยใส่ใจคุณ” ซึ่งคำว่า “คุณ” ในที่นี้หมายถึง ลูกค้า / พนักงาน / ผู้ถือหุ้น และตลอดจนสังคม พร้อมยึดหลักธรรมาธิบาลในการบริหารองค์กร ซึ่งมุ่งหวังให้องค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของพนักงานทุกคน สำหรับด้านสังคมบริษัทได้มีโครงการ “KTBGS Empower Social Sustainability” ซึ่งมุ่งเน้นมิติด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม โดยเราเชื่อว่าทั้ง 3 มิติ มีความเชื่อมโยงต่อกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้นที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจกรรม CSR ภายนอกในหลายมิติ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ อาทิ

· การดำเนินตามโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยการสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนให้กับสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์กลางสำหรับสามเณรในเขต จ.พะเยา และ จ.น่าน ตั้งแต่ปี 2558 และต่อมาในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ศิลปะตลอดจนทุนการศึกษาให้กับสามเณร เนื่องจากสามเณรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาและมีฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน ในปีนี้ 2560 บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยระดมทุนเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนตลอดจนทุนการศึกษาให้สามเณรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมอบรถตู้เพื่อใช้ในการรับส่งสามเณรและรถกระบะเพื่อใช้ในการกู้ชีพและกู้ภัยให้กับชุมชนในวัดศรีเมืองมาง จ.พะเยา

· ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินและพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดครึ่งใต้ จ.เชียงราย เพื่อนำรายได้สร้าง “ห้องพักผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน” ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย (ก่อตั้งโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี) ในปี 2559
· ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพด้วยการจ้างคนพิการ ณ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน, แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2559โดยให้ผู้พิการมีงานทำและเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่บริษัท 


การทำกิจกรรม CSR ของ KTBGS จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ CSR ภายในกับภายนอก โดยมุ่งเน้นภายในเป็นหลัก เนื่องจากเรามองว่าเรามีบุคลากรมากและการมีบุคลากร 7,500 กว่าชีวิตนั้นหมายถึงการดูแลไปถึง 7,500 X 3 คือ 22,500 ชีวิต KTBGS จึงมีการทำ CSR ภายในที่ทำมาอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ เช่น

· มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวนกว่า 500ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556 จนถึงปัจจุบัน

· การจัดกิจกรรมKid Camp เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุตรหลานบุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสเรียนรู้ตนเองด้วยการส่งเสริมการสร้างทักษะทางสังคม และการทำกิจกรรมการส่งต่อความดี เพื่อเป็นการปลูกฝังความกล้าหาญ การแสดงออกและวิธีคิดของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และมีน้ำใจ

· โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณ จัดให้แก่พนักงานตั้งแต่ระดับรากแก้ว จนถึงผู้บริหารในการเตรียมตัว ทั้งด้านการวางแผนทางด้านการเงินตลอดจนด้านจิตใจหลังชีวิตการทำงาน

รางวัลที่ได้รับ

อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ KTB First: Firm-Corporate Governance Awards ในโครงการ KTB First: Firm-Corporate Governance Awards ปี 2557 ประเภทรางวัล Gold Class ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงไทยที่ธนาคารถือหุ้น 100%

รวมถึงในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น” 11 ปีซ้อน ติดต่อกัน (ปี 2550 – ปี 2559) ในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสหภาพแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน แสดงถึงความมุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์ ประโยชน์สุข ต่อบุคลากร ครอบครัว Stakeholder รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ในปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นอย่างมากในการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในตัวบุคลากรซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ไม่ทุจริต มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร จากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้นโยบาย “KTBGS คุณธรรมนำความยั่งยืน

Comments