Bank & Insurance‎ > ‎

“คปภ.-ปภ.-มูลนิธิเมาไม่ขั บ” ผนึกกำลังกับอุตสาหกรรมประกันภั ยร่วมจัดหนักรณรงค์ความปลอดภั ยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

posted Apr 3, 2017, 11:32 PM by Maturos Lophong   [ updated Apr 4, 2017, 1:38 AM ]คปภ.บูรณาการความร่วมมือกั บกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยและมูลนิธิเมาไม่ขับ ผนึกกำลังกับภาคอุตสาหกรรมประกั นภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภั ยทางถนน “สงกรานต์ปีนี้เดินทางสุขใจ ด้วยการประกันภัย” มุ่งเป้าลดการสูญเสียตามกรอบปฏิ ญญามอสโก ซึ่งกำหนดให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภั ยทางถนน โดยรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ พร้อมผุดมาตรการแบบครบวงจรส่ งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งระบบประกันภัยอย่างจุใจทั้ งมาตรการส่วนลดเบี้ยประกันภั ยให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดตั้ งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) มาตรการสนับสนุนให้ประชาชนจั ดทำประกันภัยรถยนต์ ตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกั นภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์ เพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภั ย มาตรการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” รวมถึง ส่งมอบของขวัญชิ้นพิเศษประกันภั ย 222 ให้ความคุ้มครอง 100,000 บาท พ่วงค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติ เหตุ 5,000 บาท เปิดจำหน่ายจนถึงสิ้นเดื อนเมษายนนี้

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยศูนย์อำนวยการความปลอดภั ยทางถนนได้ร่วมกันกำหนดแผนบู รณาการการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกั นของทุกภาคส่วน ใช้การบริหารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบั ติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวข้อการรณรงค์ คือ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงานคือ เพื่อส่งเสริมวั ฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด ซึ่งสำนักงาน คปภ.ในฐานะที่เป็นหนึ่ งในคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันวิ นาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการรณรงค์ความปลอดภั ยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560ภายใต้ธีม “สงกรานต์ปีนี้เดินทางสุขใจด้ วยการประกันภัย”เพื่อสร้างจิ ตสำนึกสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการขับขี่อย่างปลอดภัย และตระหนักในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายกอบชัยฉัตรชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)และนายมนต์ชัย ทัพไชย กรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ ให้เกียรติเข้าร่วมใน พิธีเปิดพร้อมร่วมแถลงข่าว ณ ที่ทำการสำนักงาน คปภ.

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกั บมาตรการการดูแลผู้ประสบภั ยจากรถให้ได้รับการช่วยเหลือเยี ยวยาอย่างทันท่วงทีรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ทั้งนี้ได้มีการบู รณาการความร่วมมือทั้งในส่ วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยส่วนกลางได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร ทั้งสำนักงาน คปภ.แลภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โดยให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ ตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้มีการมอบหมวกนิรภั ยให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้สวมใส่ทุกครั้งเมื่อขั บขี่ รถจักรยานยนต์ สำหรับในส่วนภูมิ ภาค ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ดำเนินงานแบบบูรณาการกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภั ยทางถนนระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธานศูนย์ประจำจังหวัด และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าสำนักงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อรณรงค์การขับขี่อย่ างปลอดภัย รวมทั้งให้บริการประชาชนตลอดช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ในขณะเดียวกันก็จะขับเคลื่ อนความร่วมมือกับกรมป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อย่างเข้มข้น ซึ่งมีกรอบดำเนินการร่วมกันใน 4 บทบาทหลัก คือ การร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการป้ องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนตามแผนทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการประกันภั ยรถภาคบังคับ และการประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตลอดจนให้คำแนะนำ เกี่ยวกับข้อกฎหมายเพื่อคุ้ มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกั นภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ความร่วมมือระหว่างกั นในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนตระหนักถึ งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ให้ความร่วมมือกับรัฐในการป้ องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนและเห็นความสำคัญในการบริ หารความเสี่ยงโดยใช้ระบบประกั นภัยเป็นเครื่องมือ โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิเมาไม่ ขับและองค์กรภาครัฐอื่นๆ ในการออกมาตรการต่างๆด้านประกั นภัยเพื่อช่วยในการลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนและส่งเสริมให้ คนเมาแล้วไม่ขับรถ

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แห่งความสุ ขที่จะถึงนี้สำนักงาน คปภ.ได้จัดเตรียมมาตรการส่ งความสุขด้านการประกันภัยให้กั บประชาชนไว้มากมายด้วยกัน ประกอบด้วยมาตรการลดเบี้ยประกั นภัยสำหรับผู้ติดตั้งกล้อง CCTV ในรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภั ยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้ องวงโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ให้บริษัทประกันภัยให้ส่วนลดเบี้ ยประกันภัยในการรับประกันภั ยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุ กประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้ อยละ 5 – 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของรถมี การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (Closed – Circuit Television : CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ อันเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่ วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้งใช้เป็นหลักฐานสำคั ญในการยืนยันการกระทำความผิ ดจากการใช้รถยนต์

รวมทั้งยังออกมาตรการสนับสนุ นให้ประชาชนละเว้นการเมาแล้วขั บรถด้วยการออกคำสั่งนายทะเบี ยนที่ 11/2560 ให้แก้ไขแบบข้อความกรมธรรม์ ประกันภัยและเอกสารแนบท้ ายของกรมธรรม์ประกันภัย โดยปรับลดปริมาณแอลกอฮอล์ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการจราจรทางบก ซึ่งจากเดิมระบุว่า “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขั บขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลื อดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขั บขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลื อดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์”ให้ถือว่า “เมาสุรา” ผลก็คือ กรณีมีผู้ขับขี่รถยนต์คั นเอาประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะเกิดอุบัติเหตุมีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมปอร์เซ็นต์จะไม่ได้รั บความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรั พย์สิน แต่บุคคลภายนอกยังได้รับความคุ้ มครองจากประกันภัยทั้งชีวิ ตและทรัพย์สินเหมือนเดิม โดยเมื่อบริษัทประกันภัยชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอกที่ ได้รับความเสียหายแล้ว ก็จะไปไล่เบี้ยเรียกร้องจากผู้ เอาประกันภัยที่เมาสุราต่อไป ซึ่งคำสั่งนี้จะมีผลใช้บังคั บสำหรับการทำสัญญาประกันภั ยภาคสมัครใจตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ คปภ. ยังได้มีการรณรงค์และสนับสนุ นให้ประชาชนจัดทำประกันภั ยรถยนต์ ตามเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ปลอดแอลกอฮอล์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่ วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมั ครใจทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่ นในอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ เพียงแค่ผู้เอาประกันภัยแจ้งกั บบริษัทที่รับประกันภัยว่าขอเพิ่ มเติมสัญญาแนบท้ายตัวนี้เพื่ อใช้เป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกั นภัยจะขับขี่รถยนต์ โดยปลอดแอลกอฮอล์ก็จะได้รับส่ วนลดทันที่ร้อยละ 10 ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันภัยที่ ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ เอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ ยประกันภัย ปลอดแอลกอฮอล์นี้แล้วทั้งสิ้น 10 บริษัท ประกอบด้วย บมจ. เทเวศประกันภัย บมจ. ทิพยประกันภัย บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย บมจ.ไทยศรีประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย บมจ.ไทยประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย บมจ. เมืองไทยประกันภัย และบมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

อีกทั้งสำนักงาน คปภ. มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ ประชาชนมีหลักประกันความคุ้ มครองอุบัติเหตุให้กั บตนเองและครอบครั วโดยเฉพาะการเดินทางในช่ วงเทศกาลสงกรานต์จึงร่วมกั บภาคธุรกิจประกันภัยส่ งมอบของขวัญชิ้นพิเศษสุด ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ ความคุ้มครองอุบัติเหตุในช่ วงเทศกาลสงกรานต์แบบพิเศษ เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยอุ บัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส” หรือ “ประกันภัย 222” ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็ จของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติ เหตุเทศกาลสุขใจ หรือ ประกันภัย 100 ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 222 บาทต่อปี โดยไม่ต้อง “ตาย” ก็สามารถได้รับประโยชน์จากประกั นภัยซึ่งจะให้ความคุ้ มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีเพิ่มเติมมาด้วย

ดร.สุทธิพล ในตอนท้ายว่า ด้วยความห่วงใยต่อประชาชนในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สำนักงาน คปภ. อยากฝากเตือนผู้ที่จะเดินทางกลั บภูมิลำเนา หรือการเดินทางท่องเที่ยว ให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความไม่ ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้ องสวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมสภาพร่ างกายและตรวจสภาพรถให้พร้อม และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่ างเคร่งครัด ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญก่อนการเดิ นทางคือการตรวจสอบกรมธรรม์ประกั นภัย และวันหมดอายุของการประกันภั ยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ด้วย แม้ว่าการทำประกันภัย ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นได้ แต่หากเกิดอุบัติเหตุแล้ว การประกันภัยสามารถช่ วยบรรเทาความเดือดร้อนของท่ านได้ ทั้งนี้ ในช่วง 7 วันอันตราย สำนักงาน คปภ. ได้เปิดให้บริการรับคำปรึกษาเกี่ ยวกับการประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมงทางสายด่วน คปภ. 1186
Comments