Bank & Insurance‎ > ‎

เมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัว “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials”

posted Jul 17, 2018, 12:59 AM by Maturos Lophong


เมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัว “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials” ระดมพลังทางความคิดจากคนรุ่นใหม่สร้าง Innovative Solutions ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Millennials

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า ปัจจุบันลูกค้ากลุ่ม Millennials เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคั ญมากเนื่องจากเป็นกลุ่มที่จะก้ าวขึ้นมาเป็นฐานลูกค้าของบริษั ทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ด้วยความเข้าใจถึงพฤติ กรรมของลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งจะมี ความต้องการที่แตกต่างจากลูกค้า Gen X หรือ Gen Y ซึ่งเป็นฐานลูกค้าในปัจจุบัน ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงวิธีการขายและรู ปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลู กค้า (Engagement Program) ที่มีอยู่และตอบโจทย์ลูกค้าปั จจุบันได้ดีอยู่นั้น จะต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ ยนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ากลุ่ม Millennials มากขึ้น

ดังนั้น ด้วยความตั้งใจที่จะนำแนวคิ ดและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ทั่วถึ งในทุกๆ กลุ่ม เมืองไทยประกันชีวิต จึงร่วมมือกับ Hubba ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน MTL Hackathon Insurance 4 Millennials ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการคือ

หนึ่ง เพื่อมองหาการผสมผสานนวั ตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ สำหรับประกันชีวิต (Innovative Solutions) จากแนวคิดแบบ Design Thinking และการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาหาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้า ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Millennials ที่มีความต้องการที่ เฉพาะและแตกต่างจากกลุ่มลูกค้ าในปัจจุบัน

สอง เพื่อมองหาบุคลากรมากความสามารถ (Talent) ที่เราจะนำเสนอโอกาสในการร่ วมงานไม่ว่าจะเป็นกับบริษัทเมื องไทยประกันชีวิตโดยตรง การร่วมงานในโครงการต่างๆ กับทีม Fuchsia Innovation Centre หรือแม้แต่การสนับสนุนด้ านการลงทุนผ่าน Fuchsia VC

และสุดท้าย เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มี ความสามารถและมีความคิดเชิงนวั ตกรรม (Innovative Thinking) ให้มีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่ งขัน รับการอบรม (Training) และพัฒนาศักยภาพตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป รวมไปถึงพนักงานของเมื องไทยประกันชีวิต กลุ่มนักศึกษาจากโครงการ YFS ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ


โดยการแข่งขัน “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials” นี้จะมีการจัดงาน Open Day เพื่อ Kickoff การจัดกลุ่มและแจ้งรายละเอี ยดการแข่งขันสำหรับผู้สมัครในวั นที่ 18 สิงหาคม 2561 และการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเรามองหาคุณสมบัติของผู้เข้ าแข่งขันที่มาจากหลากหลายสาขา ทั้งสายธุรกิจ สายการเงิน สาย UX/UI Design และสาย Web Developers ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติม และทำการ

สมัครได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage - MTL Hackathon: Insurance 4 Millennials ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

รางวัลสำหรับทีมที่ชนะอันดับหนึ่ งคือ เงินรางวัล 100,000 บาทและสมาชิกในทีมจะได้ไปทัวร์ Startup Ecosystem ที่ต่างประเทศ สำหรับทีมที่ชนะอันดับที่ สองจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทและสำหรับทีมที่ชนะอันดับที่ สามจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ตามลำดับ

นายชาล เจริญพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ การและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ฮับบา จำกัด หรือ Hubba กล่าวว่า ในขณะที่จำนวนผู้ประกอบการและ Startup กำลังเติบโตและมีแนวโน้มที่ จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น Hubba มีความยินดีที่ภาคส่วนอุ ตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ให้ ความสนใจและให้ความสำคัญกับนวั ตกรรมมากขึ้น และยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานกั บบริษัทชั้นนำอย่างเมื องไทยประกันชีวิตในการพัฒนาด้ านนวัตกรรมและการสนับสนุน Startup ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง และหวังว่าเราจะสามารถช่ วยระดมไอเดียจากการจัดงานในครั้ งนี้ และก่อให้เกิดการพั ฒนาและนำเสนอประกันชีวิตในรู ปแบบใหม่ ที่จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Millennials ได้

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่ าวว่า หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต ดำเนินโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition หรือ YFS เป็นระยะเวลา 16 ปี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่ วมสนับสนุน โครงการ MTL Hackathon Insurance 4 Millennials ซึ่งถือเป็นโครงการที่จะช่วยต่ อยอดให้น้องๆ YFS ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้ านการวิเคราะห์ข้อมูล กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ อการยกระดับเยาวชนไทยให้มี ความรู้ความสามารถพร้อมรองรั บสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสั งคมไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วในปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สิ นและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในประเทศไทย ธุรกิจประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่ งภาคส่วนที่ยังมีลู่ทางให้พั ฒนาเข้ากับโลกดิจิทัลอีกมาก ประกอบไปกับการที่ผู้บริโภคกลุ่ ม Millennialsเพิ่มจำนวนขึ้นอย่ างรวดเร็ว ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึ งมองเห็นโครงการ MTL Hackathon ครั้งนี้เป็นโอกาสให้นิสิตของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ามามี ส่วนร่วมระดมสมองและพัฒนาภาคธุ รกิจประกันชีวิตไทยเพื่ อตอบโจทย์คนยุค Millennials ด้วยการลงมือทำจริงผ่านนวั ตกรรมใหม่ๆ เเละพลิกโฉมไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้ นต่อการใช้ชีวิตของคนไทย โดยที่การจัดงาน Hackathon ในครั้งนี้ก็สอดคล้องกับเป้ าหมายของศูนย์นวัตกรรมกลางเเห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ซึ่งก็คือการสร้างนวัตกรรมเพื่ อมนุษยชาติ สร้างเสริมสังคมไทยสู่วิถีใหม่ ในการใช้ชีวิต เรียนรู้ เเละความคิดสร้างสรรค์ โดยเชื่อว่าจะส่งผลดีไม่เพียงต่ อตัวนิสิตเอง แต่ต่อประเทศไทยโดยรวมอีกด้วย

“การจัดงาน MTL Hackathon Insurance 4 Millennials นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพั ฒนาธุรกิจประกันชีวิตและเตรี ยมพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลั งจะมาถึง” นายสาระ กล่าว
Comments