Bank & Insurance‎ > ‎

ธอส.ชวนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพ ย์ Flexi ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี

posted Apr 9, 2017, 8:53 PM by Maturos Lophong

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เพิ่ มทางเลือกในการออมให้กับประชาชน ที่ต้องการ รับผลตอบแทนสูงระยะยาวในช่วงที่ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวล ดลงในอนาคต ธอส.จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝา กออมทรัพย์ Flexi รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.75% ต่อปี แบ่งเป็น กรณีมียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี กรณีลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือม ากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี และหากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝา กจะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่ม อีก 0.25% ต่อปี คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอด เงินฝากคงเหลือ ทั้งนี้ธนาคารจะพิจารณาตัดรอบกา รถอนเงินและการบวกอัตราดอกเบี้ย พิเศษทุกวันที่ 25 ของเดือน เงื่อนไขผู้ที่เปิดบัญชีจะต้ องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ - 54 ปี เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท รับฟรีบัตร ATM GHB Lifestyles card  พร้อมได้รับการยกเว้นค่ าธรรมเนียมการออกบัตรและค่ าธรรมเนียมรายปีในปีแรก พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้บริการบั ตร ATM ภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Flexi ยังจะได้รับตุ๊กตาหมี ขนาด 8.5 นิ้ว ฟรี!! อีกด้วย ทั้งนี้เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชี ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 29 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่ วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (CallCenter) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

Comments