Bank & Insurance‎ > ‎

วิริยะประกันภัย สนองรับนโยบายกรมการขนส่งทางบก

posted Dec 24, 2017, 10:21 PM by Maturos Lophong

 

วิริยะประกันภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้ วิริยะประกันภัยได้จัดทำเบี้ยประกันในราคาพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีติดตามการเดินรถระบบ GPS Tracking มาติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก และรถลากจูง ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” รวมถึงรถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากระบบติดตามรถ Online แบบ Real-time โดยเน้นมาตรการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ การบันทึกประวัติการเดินรถเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม และนอกจากการนำข้อมูลการเดินรถมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยแล้ว ผู้ประกอบการขนส่งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการใช้พลังงาน ต้นทุนการเดินรถ ตลอดจนการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากระบบการติดตามการเดินรถด้วย GPS Tracking กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดนโยบายช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งที่ให้ความร่วมมือติดตั้ง GPS Tracking ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ซึ่งความร่วมมือกับภาคประกันภัยทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสานต่อนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และยังเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา บมจ.วิริยะประกันภัย ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนมาอย่ฟางต่อเนื่อง รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บรรเทาความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการให้บริการด้านประกันภัย ดังเช่นในปี 2560 เป็นปีที่ บมจ.วิริยะประกันภัย ประกาศให้เป็นปีแห่งการก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมประกันภัย ด้วยแนวคิด “70 ปี วิริยะประกันภัย มุ่งสู่อนาคต ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้ นวัตกรรมบริการ 4.0” โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัย เพิ่มทางเลือกผู้ประกอบการตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ในครั้งนี้ “บมจ.วิริยะประกันภัย เล็งเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างเอนกอนันต์ และมีความยินดีอย่างยิ่งในการรวมพลังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วน และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการนี้ ทางบริษัทฯ จึงจัดทำเบี้ยประกันในราคาพิเศษ เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องมือกำหนดตำแหน่งบนโลก หรือ GPS ในการสร้างภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป”

อนึ่ง โครงการดังกล่าวได้มีการจัดพิธี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก หรือ GPS Tracking ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ซึ่งนอกจากบริษัทวิริยะประกันภัยแล้ว ยังมี บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามอีกด้วย

ข้อมูลจำเพาะ

ผลประกอบการของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-ตุลาคม 2560) มีอัตราการเติบโตทุกประเภท 9.62% มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 29,728.36 ล้านบาท แบ่งเป็น เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 26,864.31 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.47% ในขณะที่งานนอนมอเตอร์มีอัตราการเติบโตสูงถึง 21.72 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,864.04 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันอัคคีภัย 225.73 ล้านบาท การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 324.24 ล้านบาท และที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 2,314.07 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตสูงถึง 25.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Comments