Government‎ > ‎

ดีไอทีพี เปิดคลาสห้องเรียนรุ่นใหญ่“60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก”

posted Jul 3, 2019, 12:53 AM by Maturos Lophong

ดีไอทีพี เปิดคลาสห้องเรียนรุ่นใหญ่“60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก”

ยกระดับนักค้าออนไลน์กลุ่มสูงวัยสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกิจ เปิดตัวโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการกลุ่มสูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการค้าออนไลน์แบบครบวงจร อาทิ การโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลูกค้าทางออนไลน์ แพลตฟอร์มการชำระเงิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดจากอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้กลุ่มผู้สูงวัยสนใจการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปทั้งในสังคมไทยและระดับโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ และยังมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2564 ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 20 % ของประชากรทั้งประเทศ จนเข้าเกณฑ์ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (aged society)” นอกจากนี้ ภายในปี 2574 ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้นอีก และเรียกได้ว่าเตรียมก้าวสู่การเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด(super aged society)”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกิจ การส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย การทำการค้าออนไลน์ และการค้าขายระหว่างประเทศ จึงมอบนโยบายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการดำเนินนโยบายการส่งเสริมเรื่องดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนากลุ่มประชากรในวัยสูงอายุทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและมีความสนใจในการจัดตั้งธุรกิจ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค ปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมและแพร่กระจายทั่วโลก

ด้านนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่กำลังให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่แพ้คนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จึงได้เปิดตัวโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” ซึ่งนับเป็นโครงการแรกที่ปลุกความเป็นวัยรุ่นให้ผู้ประกอบการวัย 60+ ได้มาเรียนรู้เรื่องการค้าขายออนไลน์ครบวงจร เพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ขายสินค้าออนไลน์ได้จริง พร้อมกับมีหน้าร้านได้ง่ายๆ ภายใต้เว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้ขายสินค้าผ่านออนไลน์ไปยังทั่วโลก รวมถึงยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์ และนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงผู้มีประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวคิดที่เกี่ยวข้องด้านตลาดพาณิชย์ดิจิทัล

โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการในวัย 60+ ได้รู้จักวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้รู้จักกับเทคโนโลยีด้านต่างๆที่ทันสมัยและจำเป็นในทางการค้ายุคดิจิทัล เช่น การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ การถ่ายภาพ การโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลูกค้าทางออนไลน์ แพลตฟอร์มการชำระเงิน การขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้โซเชียลมีเดีย และผลักดันให้กลุ่มผู้สูงวัยสนใจการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับบริบทสังคมดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดจากอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและคนในครอบครัว

อย่างไรก็ดี ในปีนี้ NEA ได้มุ่งเน้นผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้ออนไลน์ในการทำธุรกิจ ยังไม่รู้จักการทำธุรกิจออนไลน์ สถาบันจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างองค์ความรู้ และนำไปสู่การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ 2.กลุ่มผู้ประกอบการที่มีสินค้า มีความรู้แต่ยังไม่ได้มีตลาดออนไลน์ ซึ่งจะกระตุ้นให้กลุ่มดังกล่าวเกิดการเรียนรู้เรื่องการเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์ การทำตลาดออนไลน์อย่างมีระบบ และ 3.กลุ่มผู้ประกอบการที่มีสินค้ามีตลาดออนไลน์แต่ไม่สามารถขายสินค้าได้ จะส่งเสริมการขายออนไลน์ให้มีคุณภาพ และสามารต่อยอดไปยังตลาดศักยภาพได้มากขึ้น โดยตั้งเป้าให้กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ริเริ่มสร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นยอดส่งออกรวมของประเทศ และสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตต่อไป นายนันทพงษ์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ โครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” มีผู้ประกอบการที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าร่วมอบรมความรู้จำนวน 30 ราย ทั้งในกลุ่มธุรกิจอาหาร ไลฟ์สไตล์ เครื่องจักร สุขภาพและการแพทย์ และเครื่งใช้ไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย การสร้างแรงบันดาลใจให้คนวัย 60 สู่ความสำเร็จ เทคนิคการประกอบธุรกิจออนไลน์ วิธีการขายสินค้าบนเว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม (thaitrade.com) และอาลีบาบา (Alibaba) การขนส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทย การชำระเงินและการจัดการร้านค้าออนไลน์ โดยยังมีการเวิร์คช็อปจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจในหัวข้อต่างๆ อาทิ การถ่ายภาพสินค้าแบบมืออาชีพด้วยโทรศัพท์มือถือ การตั้งชื่อสินค้าและการหาคีย์เวิร์ด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ณ True Digital Park

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02 507 7999 เว็บไซต์ nea.ditp.go.th ,facebook.com/nea.ditp หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169
Comments