Government‎ > ‎

การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

posted Oct 16, 2017, 12:19 AM by Maturos Lophong


 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำเดือน กันยายน 2560 และไตรมาส 3/2560 (ก.ค.-ก.ย.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการจดทะเบียนธุรกิจเดือนกันยายน

• จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ ในเดือนกันยายน 2560 จำนวน 6,532 ราย เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 7,159 ราย ลดลงจำนวน 627 ราย คิดเป็น 9% และเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 6,076 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 456 ราย คิดเป็น 8% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก มีจำนวน 1,717 ราย ลดลงจำนวน 38 ราย คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,755 ราย และลดลงจำนวน 132 ราย คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,849 ราย

• มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนกันยายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 31,628 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15,726 ล้านบาท คิดเป็น 33% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 47,354 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน 9,199 ล้านบาท คิดเป็น 41% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 22,429 ล้านบาท

• ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 522ราย รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 442 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 191 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 143 ราย และธุรกิจการขนส่งสินค้ารวมถึงคนโดยสาร จำนวน 138 ราย ตามลำดับ

• ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย.60) จำนวน 1,415,923 ราย มูลค่าทุน

จดทะเบียนรวม 21.73 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 671,540 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 15.87 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 491,076 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,178 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,286 ราย

ผลการจดทะเบียนธุรกิจไตรมาส 3/2560 2560• ไตรมาส 3/2560 (ก.ค.-ก.ย.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 19,670 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) จำนวน 2,530 ราย คิดเป็น 15% และเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ก.ค.-ก.ย.59) เพิ่มขึ้นจำนวน 2,475 ราย คิดเป็น 14% โดยประเภทธุรกิจที่จัดตั้งสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร /ร้านอาหาร สำหรับการจดทะเบียนเลิกในไตรมาส 3/2560 (ก.ค.-ก.ย.) มีจำนวน 5,098 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,598 ราย คิดเป็น 46% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ผ่านมาโดยประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนเลิกสูงสุดได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจค้าสลาก

การคาดการณ์ตลอดปี 2560

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา 2560 (ม.ค.- ก.ย.) มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 55,612 ราย มีมูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 264,521 ล้านบาท เห็นได้ว่าจำนวน นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 6,625 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.- ก.ย.59) ซึ่งมีจำนวน 48,987 ราย ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากภาคการส่งออกสินค้า ภาคการท่องเที่ยว และสัญญาณการพื้นตัวกำลังซื้อในประเทศดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งสอดคล้องกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปีนี้เป็น 3.8% ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปี โดยเป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกัน 53 เดือน เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจน จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความเชื่อในการลงทุนมากขึ้นในปีนี้

ผลการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือนกันยายน 2560

DBD e-Registration

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด) ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 21,260 ราย ได้รับการอนุมัติและเข้าไปยืนยันการใช้ระบบ (Activate) จำนวน 10,287 ราย และมีการรับจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จำนวน 2,449 ราย

หมายเหตุ : - เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

- เริ่มเปิดให้บริการยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

บริการ DBD e - Service

ให้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล ด้วยการค้นหาจากรายชื่อหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไป งบการเงิน รายชื่อร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า รวมทั้งมีบริการข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆและสถานที่ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านมือถือ (Application: DBD e-Service) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง โดยมีสถิติผู้เข้าใช้บริการระบบจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 4,531,087 ครั้ง ซึ่งในเดือนกันยายน 2560 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 240,848 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (ม.ค.57 – ส.ค.60 = 4,290,239 ครั้ง) คิดเป็น 6%

DBD e-Filing

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและนิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีสถิติผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 577,614 ราย แสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่และได้รับอนุมัติ จำนวน 547,883 ราย และมีรายละเอียดการนำส่งงบการเงิน ดังนี้

นิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงิน

• ปีงบการเงิน 2559 จำนวน 591,052 ราย

นำส่งงบการเงินแล้ว ภายใน 30 ก.ย. 60

• ปีงบการเงิน 2559 จำนวน 500,018 ราย (คิดเป็น 84%ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบฯ)

- ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จำนวน 439,266 ราย (คิดเป็น 88% ของนิติบุคคลที่นำส่งงบฯแล้ว)

- ส่งงบกระดาษ จำนวน 60,752 ราย

การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 160,832 คำขอ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,386,189 ล้านบาท โดยแบ่งประเภททรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้มีดังนี้

1. สิทธิเรียกร้อง มูลค่าทั้งสิ้น 2,628,685 ล้านบาท คิดเป็น 77.62% แบ่งเป็น

- บัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่า 1,944,408 ล้านบาท คิดเป็น 57.42%

- สิทธิการเช่า มูลค่า 94,612 ล้านบาท คิดเป็น 2.79%

- อื่นๆ เช่น ลูกหนี้การค้า มูลค่า 589,665 ล้านบาท คิดเป็น 17.41%

2. สังหาริมทรัพย์ มูลค่าทั้งสิ้น 755,529 ล้านบาท คิดเป็น 22.32% แบ่งเป็น

- สินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ มูลค่า 305,675 ล้านบาท คิดเป็น 9.03%
- เครื่องจักร/รถยนต์/เรือ/อื่นๆ มูลค่า 449,854 ล้านบาท คิดเป็น 13.29%

3. ทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าทั้งสิ้น 1,975 ล้านบาท คิดเป็น 0.06%

ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน จำนวน 397 ราย

ธรรมาภิบาลธุรกิจ

การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการดำเนินการกำกับดูแลติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) มาโดยตลอด โดยในปี 2561 มีแผนงานโครงการตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มี คนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ที่ประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มประเภทธุรกิจ คือกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และการถือครองอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร (ล้ง) ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรหรือผลไม้ที่สำคัญๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติมาลงทุนประกอบธุรกิจจำนวนมาก โดยในการตรวจสอบจะมีการบูรณา การตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ธุรกิจ นำเที่ยว ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และตำรวจท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร (ล้ง) ร่วมกับกรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เป็นต้น
Comments