Government‎ > ‎

โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่

posted Apr 21, 2019, 10:11 PM by Maturos Lophong

โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG)

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG)” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น 11 อาคารริมน้ำ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่มที่พร้อมจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (SMEs) ผู้ประกอบการภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเป็นการสนับสนุนให้สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ สร้างความพร้อม และเป็นการกระตุ้นความตื่นตัวให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสามารถต่อยอดสินค้าไทยสู่ตลาดโลกได้

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “โครงการนี้ได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันนโยบาย Local to Global จากท้องถิ่นระดับฐานรากสู่เวทีการค้าระดับโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้สามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะในจังหวัดเมืองรอง ได้แก่ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ราชบุรี ลำปาง กระบี่ และยังมีกิจกรรมในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้มากที่สุด ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ความรู้ในระดับน้องๆโครงการ “ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก” ที่ได้รับการตอบรับและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีประสบการจากทั้งส่วนกลางและวิทยากรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทั้งทางความรู้และประสบการณ์ โดยการสร้างบรรยากาศ “พี่สอนน้อง” เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ หรือ “Sharing Economy” เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน”

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่มุ่งเน้นยกระดับบริการภาครัฐด้วยนโยบาย “Sharing Economy” หรือเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อช่วยให้ประชาชนในทุกระดับทั่วประเทศสามารถเข้าถึง องค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงการผลักดันผู้ประกอบการจาก Local สู่ Global ให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้มีโอกาสน้อยที่สุดต้องสามารถเข้าถึงความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศจากผู้ที่เก่ง/มีประสบการณ์มากที่สุด โดยในปีที่ผ่านมานั้น ทางสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมในเมืองหลักของภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดแนวทางในการขยายกิจกรรมในจังหวัดเมืองรองขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันแสดงความสามารถ ความคิดเห็น การระดมความคิด รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจของแต่ละพื่นที่ ซึ่งจุดเด่นของ โครงการนี้ คือ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Application บนมือถือ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ตลอดเวลา 24 ชม. เพื่อติดตามและส่งเสริม ได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเราได้แบ่งช่วงระยะเวลาดำเนินการออกเป็น

2 ระยะ คือ ระยะแรก เราได้เปิดให้ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสวนาในเรื่องของแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและการทำการตลาด รวมถึงได้ศึกษาจากธุรกิจที่สามารถส่งสินค้าออกไปต่างประเทศได้จริง ส่วนในระยะที่ 2 ของการดำเนินการ เราจะคัดเลือกเฉพาะผู้ประกอบการในรูปแบบของนิติบุคคลที่มีผลิตภัณฑ์และมีศักยภาพในการส่งออก โดยคัดมาจังหวัดละ 50 คน เพื่อเข้ามารับการฝึกอบรมในเชิงปฎิบัติการอย่างต่อเนื่อง 3 วัน โดยใน 3 วันนี้จะจัดให้มีเนื้อหาและความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก แนวคิดทางการตลาด การจัดการด้านโลจิสติกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำการทำธุรกิจการส่งออกในรูปแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยรังสิต”

โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2560 – 8 สิงหาคม 25620 สนใจติดต่อหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nea.ditp.go.th หรือ คุณเอ๋ คุณแวน : 085-917-2493 , 091-734-4125
Comments