Government‎ > ‎

โครงการ ประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561

posted May 7, 2018, 1:46 AM by Maturos Lophong


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก จัดโครงการ “ประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561” ภายใต้หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจใช้ความรู้ ความสามารถในการออกแบบและความคิ ดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าผ้ าขาวม้าทอมือ ให้มีอัตลักษณ์ใหม่ที่โดดเด่นชั ดเจน ทันสมัย มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเห็นถึ งคุณค่าของ “ผ้าขาวม้าทอมือ” ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคั ญของครัวเรือนในชนบทและภูมิปั ญญาท้องถิ่น

โดยภายในงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือสนับสนุ นการดำเนินงานโครงการผ้าขาวม้ าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หัวหน้า ภาคเอกชนคณะทำงานการพั ฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารั ฐโดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณนิติกร กรัยวิเชียร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่ อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณมีชัย วีระไวทยะ และ ดร.ขจิต สุขุม และหม่อมหลวง คฑาทอง ทองใหญ่ ร่วมเป็นสักขียพยาน

คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนการดำเนิ นโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหั ตถศิลป์ไทย ในปี 2561 นี้

จากการติดตามข่าวสารโครงการในช่ วง 1 ปีที่ผ่านมา รู้สึกประทับใจในความคิดสร้ างสรรค์ การสร้างความมีส่วนร่วม ตลอดจนกิจกรรมที่ต่อเนื่ องของโครงการนี้ และมีความเชื่อมั่นว่าเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลั กของกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศอย่างชัดเจน กล่าวคือ การพัฒนาศักยภาพผู้ ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิ จระหว่างประเทศ รวมถึงการขยายช่องทางตลาดและส่ งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สิ นค้าและบริการของคนไทย สำหรับการสร้างความร่วมมือกั นในปี 2561 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศได้มีการสนับสนุ นโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหั ตถศิลป์ไทย ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฎิบัติการ นับตั้งแต่การเชื่อมโยงชุมชนผู้ ผลิตเข้ากับผู้ชำนาญการของกลุ่ มผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสนับสนุนกิ จกรรมประกวดงานออกแบบผ้าขาวม้ าทอมือ ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ทั้งในด้านการจัดหาคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสิ นผลงานและในด้านการจัดหาสถานที่ ทัศนศึกษาให้กับผู้ชนะการประกวด รวมถึงการสนับสนุนพื้นที่ ในการจัดแสดงผลงานต่างๆ ตามความเหมาะสม เชื่อว่าทุกภาคส่วนร่วมกันผลั กดันและพัฒนาผู้ผลิตอย่างต่อเนื่ อง ในอนาคตอันใกล้นี้ สินค้าผ้าขาวม้าทอมือของไทยจะมี โอกาสขยายช่องทางตลาดไปยังต่ างประเทศได้อย่างแน่นอน”

เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพั ฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และ มีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางขึ้ น

เพื่อนำไปสู่รายได้ที่ยั่งยื นของชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า ในการประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้ องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” เพื่อโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบอิสระ หรือบุคคลทั่ว ไปทุกสัญชาติที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ใช้ความรู้ ความสามารถในการออกแบบและความคิ ดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าผ้ าขาวม้าทอมือ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 หัวข้อ คือ

สาขาออกแบบแฟชั่น Concept คือ "Smart Summer" ผู้สมัครจะต้องส่งภาพสเก็ตช์ ของแฟชั่นผ้าขาวม้าทอมือในทั้ง collection ซึ่งมีอย่างน้อย 4 ชุด คือ ชุดกลางวัน ชุดกลางคืน ชุดลำลอง และ เครื่องประดับ

สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ Concept คือ Resort Lobby โดยภาพเสก็ตช์จะต้องโชว์บริ เวณฝ่ายต้อนรั บของโรงแรมประเภทรีสอร์ทซึ่ งตกแต่งด้วยผ้าขาวม้าทอมือ อันอาจรวมถึงของใช้ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งทั้ งในและนอกอาคาร (จำนวน 4 ชิ้น)

สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า เป็นการออกแบบลวดลายหรื อการผสมผสานวัสดุใหม่ในการถั กทอผ้าขาวม้า ที่สร้างให้เกิดคุณสมบัติพิ เศษขึ้น โดยผู้สมัครจะต้องเขียนบรรยายคุ ณสมบัติพิเศษของลวดลายหรือวัสดุ ใหม่นี้ประกอบการส่งผลงาน

โดยรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละสาขา ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และแพ็คเกจเดินทางไปศึกษาดู งานประเทศญี่ปุ่นสำหรับ 2 คน และเงินสนับสนุนในการจัดทำชิ้ นงานทั้งหมดใน collection ที่ออกแบบเพื่ อนำมาแสดงในโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการร่วมจั ดแสดงผลงานในแฟชั่นโชว์ ของโครงการฯ ณ ศูนย์การค้าหรือโรงแรมระดับห้ าดาว พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่ งผลงานการประกวดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยส่งไปรษณีย์ มาที่ บริษัท ทศภาค จำกัด เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (จ่าหน้าซอง “โครงการประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่ นหัตถศิลป์ไทย 2561” ) หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เว็ปไซต์ www.prsthailand.com Facebook ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย หรือ pakaomathailand
Comments