Government‎ > ‎

คต. เดินหน้าตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าเฝ้าระวัง

posted Nov 21, 2022, 8:41 PM by Maturos Lophong


คต. เดินหน้าตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าเฝ้าระวัง

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เดินหน้าตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงในการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย ก่อนออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบทั่วไป หรือ Form CO ทั่วไป สำหรับส่งออกไปสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันไม่ให้ไทยถูกใช้เป็นแหล่งในการแอบอ้างถิ่นกำเนิด

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นเอกสารที่ใช้แสดงต่อศุลกากรประเทศปลายทาง เพื่อให้ทราบว่าสินค้ามีถิ่นกำเนิดจากประเทศใด ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ 1) Form CO FTA สามารถนำไปขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ ได้ และ 2) Form CO ทั่วไป ใช้เป็นเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าตามเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้าปลายทาง แต่ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรได้ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานศุลกากรประเทศปลายทางมีการตรวจสอบย้อนหลังความถูกต้องของหนังสือรับรองฯ Form CO ทั่วไป เพิ่มมากขึ้น โดยผลการตรวจสอบพบว่า สินค้าไม่ได้ถิ่นกำเนิดไทยแต่เป็นการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทยเพื่อหลบเลี่ยงการถูกดำเนินมาตรการทางการค้าจากประเทศปลายทาง เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) เป็นต้น คต. จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการออก Form CO ทั่วไป เพื่อป้องกันการสวมสิทธิถิ่นกำเนิดสินค้า โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการยื่นขอตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการแอบอ้างถิ่นกำเนิด (สินค้าเฝ้าระวัง) ขณะนี้มีทั้งสิ้น 42 รายการสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอ Form CO ทั่วไป ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มความเข้มงวดดังกล่าวเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นมาในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2565) คต. ได้ดำเนินการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า และจัดส่งเอกสารผลการตรวจให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้น 492 ฉบับ แบ่งเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดไทย จำนวน 486 ฉบับ ได้แก่ ส่วนประกอบรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ จักรยาน และจักรยานไฟฟ้า และโซลาร์โมดูล เป็นต้น สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดไทยของผู้ประกอบการบางราย มีจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ รถจักรยานสองล้อ จักรยานไฟฟ้า ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ล้ออัลลอย และดุมล้อ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการใช้วัตถุดิบนำเข้าในพิกัดศุลกากรเดียวกันกับสินค้าที่ส่งออก ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศปลายทาง

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า คต. ได้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่ออก Form CO ทั่วไป อีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของผู้ประกอบการที่ผลการตรวจพบว่าไม่ได้ถิ่นกำเนิดไทยให้แก่ทั้งสองหน่วยงานทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการออก Form CO ทั่วไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายการสินค้าเฝ้าระวังที่ต้องยื่นตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าทั้ง 42 รายการ ได้ที่ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด เพื่อขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. 2565 หรือ scan QR code ด้านล่างนี้ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02-5474808 และ 02-5475132 หรือทาง E-mail: cost-for-co@dft.go.th รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด
Comments