Government‎ > ‎

คต. ติดอาวุธผู้ประกอบการโคเนื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเสรีทางการค้า

posted Dec 5, 2018, 10:03 PM by Maturos Lophong

กรมการค้าต่างประเทศ จัดสัมมนาสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมโคเนื้อเพื่อปรับตัวรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันสินค้าในตลาด

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีกำหนดจัดสัมมนา หัวข้อ “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส อุตสาหกรรมเนื้อโคไทยสู่การเปิดเสรีทางการค้า” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการเจาะตลาดศักยภาพ เช่น จีนและอินเดีย พร้อมพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้ความรู้และตอบข้อซักถามเพื่อพัฒนาธุรกิจ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย (1) การอภิปรายภาพรวมอุตสาหกรรมโคเนื้อ เมื่อเข้าสู่การเปิดเสรีการค้า และบทบาทมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลกับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (2) การอภิปรายผลสำเร็จของการพัฒนาสินค้าโคเนื้อ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ (3) การบรรยายเรื่องการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโอกาสทางการค้าในประเทศจีน (4) การอภิปรายเรื่องเทคนิคการสร้างตราสินค้าโคเนื้อคุณภาพและแนวโน้มการค้ายุคใหม่

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กลุ่มงานบริหารกองทุน FTA โทร.02-547-4892,02-547-4855 หรือสายด่วน 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th
Comments