Government‎ > ‎

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบโล่ให้ 9 ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม

posted Jul 24, 2019, 12:51 AM by Maturos Lophong
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบโล่ให้ 9 ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม 

พร้อมเชิดชู 85 ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้ธุรกิจสีขาว พร้อมมอบโล่ให้ธุรกิจ 9 รายที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้ 85 ราย เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการันตี ความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ถือเป็นการแข่งขันกับตนเองซึ่งธุรกิจที่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจะเป็นเครื่องบ่งชี้และคัดกรองธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจได้อย่างแท้จริง

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังกล่าวแสดงความยินดีในงาน “พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562” และการเสวนาหัวข้อ ธรรมาภิบาล: สานประโยชน์ อย่างยุติธรรม ณ ชั้น 4 ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า กิจกรรมในวันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2560 ที่กรมฯ ได้เริ่มจัดทำเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และในปีนี้ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจได้พัฒนาไปสู่หลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล สำหรับหลักเกณฑ์ฯ ที่คณะกรรมการใช้ประเมินธุรกิจยังคงพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลใน 6 ด้านคือ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซึ่งแต่ละด้านจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดหลัก (ธุรกิจต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) และตัวชี้วัดรอง (ธุรกิจต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) และผลการประเมินรวมของตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถึงจะผ่านเกณฑ์การรับรอง โดยคะแนนที่ได้มาจากการที่ธุรกิจได้แข่งขันกับตนเองซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งชี้และคัดกรองธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจได้อย่างแท้จริง

อธิบดี กล่าวต่อว่า “ในปี 2562 มีธุรกิจให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการประเมินจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจดีของภาคธุรกิจที่ต้องการจะพัฒนาธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปีนี้มีธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจำนวน 85 ราย ซึ่งกรมฯ ได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจเป็นเครื่องหมายการันตีความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้า มากไปกว่านั้น กรมฯ ยังได้มอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม จำนวน 9 ราย แบ่งเป็น 1) ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 3 ราย คือ บริษัท คิด คิด จำกัด, บริษัท บิซรีซอร์ส จำกัด และ บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2) ธุรกิจขนาดกลาง จำนวน 3 ราย คือ บริษัท เจ.เจ.แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และ 3) ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 3 ราย คือ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด และบริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด”

“สำหรับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ฯ จะได้รับหนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจซึ่งมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให้และตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ สามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเพื่อการันตีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมถึง กรมฯ จะระบุข้อความว่า “นิติบุคคลนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ” ในหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้า และประชาชนทั่วไป สุดท้ายนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง และกรมฯ มุ่งหวังว่าการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ภาคธุรกิจที่ประพฤติตนเป็นธุรกิจที่ดี และกลายเป็นแบบอย่างให้กับภาคธุรกิจไทยต่อไป” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด


Comments