Government‎ > ‎

กรมท่าอากาศยานปรับภาพลักษณ์เปิดมิติใหม่ในรอบ 84 ปี

posted Nov 27, 2017, 6:49 PM by Maturos Lophong   [ updated Nov 27, 2017, 6:49 PM ]

กรมท่าอากาศยาน ปรับภาพลักษณ์ใหม่ในรอบ 84 ปี สะท้อนบุคลิกใหม่ที่เข้าถึงง่าย พร้อมให้บริการด้วย ความยิ้มแย้มยินดี เปรียบเสมือนท่าอากาศยานคือบ้านของทุกคน ภายใต้แนวคิด DOA FOR All : กรมท่าอากาศยาน ทะยานสู่ความก้าวไกล..มิติใหม่เพื่อให้บริการทุกคน

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ปี 2560 นี้ถือเป็นปีที่สำคัญของกรมท่าอากาศยานในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานในสังกัด 29 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศด้วยการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เป็นการดำเนินงานในเชิงรุกต่อเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปีที่ได้มีการปรับโครงสร้างการทำงานในหลายด้าน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการแข่งขันในเชิงธุรกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น “ถือเป็นการปรับโฉมใหม่ของกรมท่าอากาศยานในรอบ 84 ปีนับตั้งแต่สถาปนา กรมท่าอากาศยานขึ้นมา ด้วยการปรับภาพลักษณ์ใหม่ที่เน้นสีสันที่สะท้อนถึงความอบอุ่น ชุดยูนิฟอร์มใหม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ มีความปราดเปรียวคล่องตัวในการทำงานสูง รวมไปถึงการออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ เช่น Mascot เพื่อสะท้อนบุคลิกใหม่ที่เข้าถึงง่าย พร้อมให้บริการด้วยความยิ้มแย้มยินดี เปรียบเสมือนท่าอากาศยานคือบ้านของทุกคน ภายใต้แนวคิด DOA FOR All : กรมท่าอากาศยาน ทะยานสู่ความก้าวไกล..มิติใหม่เพื่อให้บริการทุกคน”นายดรุณ กล่าว

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด DOA FOR All : กรมท่าอากาศยาน ทะยานสู่ ความก้าวไกล..มิติใหม่เพื่อให้บริการทุกคน จะทำให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการใช้ท่าอากาศยาน เพื่อการเดินทางหรือขนส่งทางอากาศได้อย่างเท่าเทียม กรมท่าอากาศยานในฐานะหน่วยงานของรัฐมีแนวทางการบริหารจัดการที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ก็ต้องมีมาตรฐานในการบริหารจัดการที่เทียบเท่าสากลได้ด้วย โดยมีเป้าหมายสูงสุด เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารมีความสะดวกสบายในการมาใช้บริการ มีความปลอดภัย รู้สึกอบอุ่น และมีความสุขที่ได้มาใช้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

สำหรับที่มาของการปรับมิติใหม่เพื่อให้บริการทุกคนของกรมท่าอากาศยานนั้น กรมท่าอากาศยานได้มีการสำรวจความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง และพบว่าประชาชนต้องการให้ท่าอากาศยานในสังกัด กรมท่าอากาศยาน มีความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย อบอุ่น จึงนำไปสู่การกำหนดภาพลักษณ์ใหม่ของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการบริการที่อบอุ่น ยิ้มแย้ม พนักงานมีพร้อมในการต้อนรับ ให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน และมีความสุขเมื่อใช้บริการ รวมไปถึงต้องสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานด้วย โดยทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การดำเนินงานที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวต่อว่า วันนี้กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยานปี 2560-2564 ที่กำหนดมาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้กรมท่าอากาศยานได้ทำงานแบบบูรณาการ โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม และได้ทำงานเชิงรุกที่รวดเร็วร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กรมท่าอากาศยานสามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

กรมท่าอากาศยานพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศไทย ให้ก้าวไกลในทุกๆ ด้าน ทั้งการคมนาคมทางอากาศ การขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้เป็นประเทศไทย 4.0 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทุกท่าอากาศยานเป็นทุกโอกาสและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งหลังจากที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแล้วเสร็จ จะทำให้ ท่าอากาศยานสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้ตรงตามเป้าหมาย โดยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 30 ล้านคนต่อปี ในปี 2568 และรองรับได้ถึง 58 ล้านคนต่อปี ในปี 2578 โดยเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO
Comments