Government‎ > ‎

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม

posted Jul 25, 2017, 9:25 PM by Maturos Lophong   [ updated Jul 25, 2017, 9:26 PM ]


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 8๕ พรรษา 12 สิงหาคม ๒๕๖๐๕ พรรษา 12 สิงหาคม ๒๕๖๐

สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ ป่าไม้และแหล่งน้ำ โดยให้ช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และป่าไม้คือแหล่งน้ำ ของประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มาดำเนินการ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ของประเทศ รวมทั้งเร่งฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้มาโดยตลอด นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวทางจัดการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) คือ ควบคุมพื้นที่ ดูแลคน พัฒนาด้านเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์ “เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 86 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 20 ปี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่สูงให้สามารถ อยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้ร่วมกับชมรมคอลัมนิส์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (PEI) เป็นต้น เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ปลูกป่าประชารัฐที่ได้รับมอบคืนที่ดินจากประชาชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ในท้องที่บ้านต้นฝาง ม.๕ ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา เนื้อที่ ๒๐ ไร่ โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม จำนวน ๘ ชนิด ได้แก่ เต็ง พลวง ประดู่ หว้า ขี้เหล็กป่า กระบก สมอภิเภก และสัก

สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีการดำเนินการในวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้ นับว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 8๕ พรรษา 12 สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมถวายเป็นราชสักการะในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

Comments