Government‎ > ‎

กสอ.เปิดโร้ดแมพปั้น 9 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

posted May 15, 2017, 2:01 AM by Maturos Lophongกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดแผนการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากด้วยการรุกบูรณาการการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการท่ องเที่ยวชุมชน จับมือ 10 หน่วยงาน/องค์การรัฐบาล เร่งเดินหน้าปั้นโครงการหมู่บ้ านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ CIV นำร่องพัฒนา 9 หมู่บ้านในปี 2560 ได้แก่ 1.ชุมชนออนใต้ จ.เชียงใหม่ 2.ชุมชนน้ำเกี๋ยน จ.น่าน 3.ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย 4.ชุมชนบ้านเชียง จ.อุดรธานี5.ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 6.ชุมชนประแส จ.ระยอง 7.ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม 8.ชุมชนเกาะยอ จ.สงขลา และ 9.ชุมชนบ้านนาตีน จ.กระบี่ โดยในเบื้องต้นได้จั ดสรรงบประมาณกว่า 40 ล้านบาท พร้อมด้วยโครงการเพื่อการยกระดั บศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ งให้กับวิสาหกิจชุมชนอีกกว่า 10 โครงการ ทั้งนี้ กสอ. ได้ตั้งเป้าเพิ่มหมู่บ้าน CIV ให้ครบทุกจังหวัดหรืออีก 67 หมู่บ้านทั่ วประเทศไทยภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันให้เกิ ดมูลค่าอุตสาหกรรมชุมชน (OTOP) ในปี 2565 ได้กว่า 1 แสนล้านบาท

นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สร้ างรายได้ มูลค่ามหาศาลให้แก่ ประเทศเกษตรกรรมอย่ างประเทศไทยมาอย่างยาวนานและต่ อเนื่อง โดยธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่ องเที่ยวได้พัฒนามาไกลจนเกิ ดการบริการที่เชื่อมโยงกันและมี การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้ เศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากทั้ งด้านการผลิตสินค้าและการบริการ สามารถสร้างทั้ งโอกาสทางการตลาดและรายได้ให้กั บประชากรในระดับท้องถิ่น ดังนั้น กสอ. จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่ าวนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาด้ วยการจัดตั้งโครงการพัฒนาหมู่บ้ านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการส่งเสริ มการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้ วยการใช้ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ มาเชื่อมโยงกับทุนทางวั ฒนธรรมและภูมิปัญญา พร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวชุ มชนของจังหวัด ซึ่งแนวคิดที่กล่าวมานี้ จะช่วยยกระดับให้วิสาหกิจชุ มชนในท้องถิ่น สามารถไต่ระดับขึ้นไปสู่ SMEs ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีการเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ การรวมกลุ่มหรือคลัสเตอร์ ทั้งยังจะเป็ นแนวทางการผสมผสานในหลากหลายกิ จกรรมที่จะช่วยให้เกิดมูลค่ าทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับประเทศไทยได้ต่อไป

นายพรเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการพัฒนาโครงการหมู่บ้ านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปี 2560 นี้ กสอ. จะดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านอุ ตสาหกรรมนำร่องรวมทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ใน 9 จังหวัดที่มีเสน่ห์แตกต่างกั นไปตามอัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย 1.ชุมชนออนใต้ จ.เชียงใหม่ ชุมชนที่สืบเชื้อสายไทลื้อแคว้ นสิบสองปันนา มีชื่อเสียงในด้านพระสายวัดป่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้ าน อาทิ ไม้กวาดทางมะพร้าว เครื่องสังคโลก 2.ชุมชนน้ำเกี๋ยน จ.น่าน ชุมชนวิถีสมุนไพรที่ลดการใช้ สารเคมี สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ได้กว่า 30 รายการ สร้างชื่อ สู่สินค้าสุขภาพในร้านสปาชั้ นนำระดับประเทศ 3.ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน อ.ศรีสัชนาลัย ที่มีจุดชมพระอาทิตย์ และทะเลหมอกอันงดงาม มีสินค้าโอทอปขึ้นชื่อ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลน เครื่องถมเงิน ข้าวเปิ๊ป 4.ชุมชนบ้านเชียง จ.อุดรธานี พื้นที่มรดกโลกทางอารยธรรม และเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดิ นเผาและผ้าทอมือ 5.ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี สถานที่ที่รู้จักกันดี ในฐานะแหล่งชุมชน คนมอญ และมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่ องปั้นดินเผา และขนมหวานอันเลื่องชื่อ 6.ชุมชนประแส จ.ระยอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทางประวัติศาสตร์และวั ฒนธรรมโบราณของเมืองท่าสำคัญฝั่ งทะเลตะวันออก และเป็นแหล่งผลิตชาใบขลู่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากการประมงที่ หลากหลาย 7.ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรริ มคลองมหาสวัสดิ์ ที่มีความโดดเด่นด้วยสวนพื ชผลทางการเกษตรมากมายหลากหลายชนิ ด และมีสินค้าแปรรูปจากการเกษตรที่ โดดเด่น อาทิ ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว ข้าวตังจากข้าวซ้อมมือ เป็นต้น 8.ชุมชนเกาะยอ จ.สงขลา เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรั พยากรธรรมชาติทั้ งบนบกและในทะเลสาบ มีสินค้าอันโดดเด่น ได้แก่ ผ้าเกาะยอ และหนังปลากระพงทอดกรอบ และ 9.ชุมชนบ้านนาตีน จ.กระบี่ ชุมชนมุสลิมแห่งอ่าวนาง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่ อเสียงระดับโลก สามารถผลิตสินค้าจนเป็นที่รู้จั ก โดยเฉพาะผ้าบาติกเรือหั วโทงจำลอง กระดาษใยสับปะรด

ซึ่งการดำเนินงานตามนโยบายข้ างต้น กสอ.จะร่วมบูรณาการร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่ วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 10 หน่วยงาน/องค์การ ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน (อ.พ.ท.) ซึ่งจะประสานความร่วมมือ โดยการแต่งตั้ งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ขับเคลื่อนการดำเนิ นงานโครงการในระดับจังหวัด โดยในเบื้องต้นได้จั ดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาไว้ กว่า 40 ล้านบาท พร้อมด้วยโครงการและกิจกรรมเพื่ อการยกระดับศักยภาพและสร้ างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุ มชนอีกกว่า 10 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพอุ ตสาหกรรมชุมชน โครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ เป็นต้น อีกทั้งยังจะเข้าไปพัฒนาผู้ ประกอบการและชาวบ้านในชุมชนด้ วยการให้ความรู้ด้านแผนธุรกิจที่ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้ านการออกแบบและความคิดสร้ างสรรค์เพื่อต่อยอดความน่ าสนใจในผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ควบคู่ไปกั บการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาสินค้าด้วยการจั ดทำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้ นแบบให้กับผู้ประกอบการ อาทิ เสื้อยืด หมวก กระเป๋าผ้า พวงกุญแจ สินค้าที่ระลึกอื่น ๆ รวมถึงการออกแบบโลโก้เพื่อที่ผู้ ประกอบการจะได้นำองค์ความรู้ เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มี ความโดดเด่นและความแตกต่างทั้ งในเรื่องของรูปลักษณ์และคุ ณสมบัติการใช้งาน และที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์ที่พั ฒนาแล้วต้องตรงกับความต้ องการของตลาดทั้ งในประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการดังกล่าว กสอ. ได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มหมู่ บ้าน CIV ให้ครบทุกจังหวัดหรือครอบคลุม 67 หมู่บ้านทั่ วประเทศไทยภายในระยะเวลา 5 ปี โดยในปี 2560 นี้ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ าโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ จะสามารถช่วยเพิ่มนักท่องเที่ ยว ให้เข้ามาในกลุ่มจังหวัดดังกล่ าวเพิ่มขึ้น ทั้งยังมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลิ ตภัณฑ์ชุมชนใหม่ ๆ ให้เพิ่มขึ้นกว่า 5 % จากเดิมที่มีอยู่กว่า 1.2 แสนรายการ (ที่มา : รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 กรมการพัฒนาชุมชน) โดยยังเชื่ออีกว่าหมู่บ้าน CIV เหล่านี้ จะช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าอุ ตสาหกรรมชุมชน (OTOP) ในปี 2565 ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท จากเดิมในปี 2559 มีมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท นายพรเทพ กล่าวปิดท้าย

อย่างไรก็ดี กสอ. ยังได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่ ชุมชนบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของ จ.นครปฐม และยังถือเป็นพื้นที่แห่งการเรี ยนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่ งคลองมหาสวัสดิ์ที่อยู่ไม่ ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และยังเป็นจุดท่องเที่ยวเชิ งเกษตรที่มีเอกลักษณ์ด้ วยสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด อาทิ มะม่วง หมาก ขนุน กระท้อน กล้วย มะละกอ รวมถึงส้มโอ ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้ วยผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากชุมชนไม่ ว่าจะเป็นข้าวตังหลากชนิด สินค้าแปรรูปจากผลฟักข้ าวครบวงจร รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอี กมากมาย เมื่อเร็ว ๆ นี้
Comments