Government‎ > ‎

เปิดเวทีผู้ประกอบการรายเล็ก ร่วมโชว์เคส ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 60 ก.ย. นี้

posted Jul 19, 2017, 10:59 PM by Maturos Lophong


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันผู้ประกอบการรายเล็กด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ เจาะตลาด Niche Market พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่ วม Showcase ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 6 -10 กันยายน 2560 นี้

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ เปิดเผยว่า จากการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีแล ะเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ผ่านมา กรมได้ริเริ่มจัดให้มี โซนแสดงสินค้าเครื่องประดับและอั ญมณีในตลาดเฉพาะกลุ่ม(Niche Market) รูปแบบ The Showcase เช่น กลุ่มเครื่องประดับสำหรับผู้ชาย /LGB กลุ่มเครื่องประดับสำหรับงานแต่ งงานหรือโอกาสสำคัญต่างๆ กลุ่มเครื่องประดับ ที่เป็นงานศิลปวัฒนธรรม กลุ่มเครื่องประดับแนวความเชื่อ และโชคลาง พบว่ากลุ่มสินค้าดังกล่าวได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้า ชมงานและมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้ น จึงเป็นโอกาสทางการค้าที่สำคัญข องผู้ประกอบการรายเล็ก SME หรือกลุ่มช่างฝีมือในย่านธุรกิจ อัญมณีในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น เชียงใหม่ น่าน สุโขทัย จันทบุรี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต เป็นต้น เนื่องจากผู้ประกอบการรายเล็กขอ งไทย มีศักยภาพด้านการผลิตสูง ต่างประเทศยอมรับในฝีมือการผลิต ของช่างไทยที่มีความประณีต สามารถพัฒนารูปแบบที่หลากหลายแล ะ มีคุณภาพน่าเชื่อถือ แต่ยังขาดช่องทางการตลาดสู่ต่าง ประเทศ

ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบก ารรายเล็กของไทยและกลุ่มจังหวั ดต่างๆ ได้แสดงศักยภาพของสินค้าและฝีมื อการผลิตที่โดดเด่นแก่ผู้ซื้อแล ะผู้เข้าชมงาน รวมทั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตอบสนองกับความต้องการของตลาดเพิ่ มขึ้น ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 60 กรมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ป ระกอบการรายเล็กเพื่อเข้าร่วมงา น ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2560

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลื อก มีสินค้าที่ตรงกับตลาด เฉพาะกลุ่มข้างต้น และกลุ่มสินค้าที่ใช้อัญมณีประดั บในสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆ เช่น แว่นตา โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า นาฬิกา ของแต่งบ้าน เป็นต้น จะได้เข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ย วชาญเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแส ดงผลงาน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ แนวโน้มแฟชั่น การออกแบบ การวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนพั ฒนาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดั บ การหาช่องทางการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งมีโอกาสจำหน่ายสินค้าและ เจรจาธุรกิจภายในงาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับขอ งตนเอง

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและสมั ครได้ที่กลุ่มงานพัฒนาสินค้ าแฟชั่น สำนักส่งเสริมการค้าสินค้า ไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 8313/8366 โทรสาร 0 2547 8243

อีเมล์ : fashion.ditp@gmail.com
Comments