Government‎ > ‎

ภาครัฐ เอกชนไทย-ต่างประเทศผนึกกำลัง ผลักดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0

posted Jun 15, 2017, 1:45 AM by Maturos Lophong

 นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ภาครัฐจุดพลุปฏิวัติภาคอุตสาหกร รมไทย เน้นเดินหน้าพัฒนาภาคการผลิตด้ว ยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า แข่งขันได้ทั่วโลก โดยล่าสุดร่วมมือเอกชนไทยและต่า งประเทศกว่า 1,800 ราย จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี ด้วยการขนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเ ครื่องจักรระดับโลกล่าสุดโชว์กว่ า 4,500 รายการ หวังสร้างประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ และ การเจรจาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการภ าคอุตสาหกรรมไทยขนาดใหญ่-เอสเอ็ มอี คาดมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิ จปีนี้สูงถึง 29,000 ล้านบาท 

นายภานุวัฒน์ ตรียางกูรศรี รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการผลักดันและพัฒนาผู้ป ระกอบการอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้เ ป็นไปตามยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ว่า นโยบายของรัฐและกระทรวงอุตสาหกร รมได้ให้ความสำคัญกับการนำนวั ตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ซึ่งไทยถือเป็นผู้ผลิตที่สำคัญข องกลุ่มประเทศอาเซียน ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูง และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้ งในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซี ยน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีคว ามจำเป็นต้องพัฒนาการผลิตให้ทั นสมัย และ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ใ ห้แข่งขันกับตลาดโลกได้

ดังนั้นผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ กลาง และ เอสเอ็มอี จึงควรปรับตัวและให้ความสำคัญกั บการพัฒนาการผลิตด้วยนวัตกรรมให้ มากขึ้น ซึ่งการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 เป็นหนึ่งในงานที่มีบทบาสำคัญใน การสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทย โดยเป็นการเปิดโอกาสที่จะเชื่อม ต่อ เรียนรู้ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ผลิต และบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งมีความองค์รู้เป็นผู้นำในนวั ตกรรมและเทคโนโลยีทั้งด้านการผลิ ตและบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งขน าดใหญ่ กลาง และ เอสเอ็มอี ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีศักยภ าพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

ด้าน นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส ในฐานะผู้จัดงานกล่าวถึงความสำคั ญของการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย ว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นปีพิเศ ษของการฉลองครบรอบ 25 ปี ซึ่งทุกครั้งของการจัดงานต่างได้ รับการตอบรับและประสบความสำเร็ จเป็นอย่างดี จนวันนี้งานโพรแพ็ค เอเชีย เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูป และ บรรจุภัณฑ์ ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเ อเชีย

ซึ่งการจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2017 ในปีนี้จะมีขนาดการจัดงานใหญ่ขึ้น 25% ครอบคลุมพื้นที่ 55,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ศูนย์นิทรรศการและกา รประชุมไบเทค บางนา โดยมีภาครัฐ องค์กรอุตสาหกรรม และ บริษัทชั้นนำร่วมจัดแสดงงานกว่า 1,800 ราย จาก 42 ประเทศทั่วโลก มีเครื่องจักรที่ทันสมัยล่าสุดจั ดแสดงในงานถึง 4,500 เครื่องจักร ภายในงานประกอบด้วย 17 พาวิลเลี่ยนจากประเทศผู้ผลิตนวั ตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำของโลก อาทิ ออสเตเลีย,จีน, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์, สเปน, ไต้หวัน, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และ พาวีเลี่ยนเครื่องจักรสำหรับอุต สาหกรรมขนมหวาน (Confectionary Pavilion) จาก เยอรมันนี และ อิตาลี โดยในงานได้แบ่งเป็น 9 โซนอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ProcessingTechAsia (เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป), PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์), DrinkTechAsia (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ ม), PharmaTechAsia (เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม), Lab&TestAsia (อุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิ จัย), MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป ), Coding,Marking&LabellingAsia (การใส่รหัสสินค้าการพิมพ์ข้อคว ามและฉลาก), Coldchain, Logisitics&WarehousingAsia (ห้องแช่แข็ง โลจิสติกส์ และ คลังสินค้า) และ PrinTech Asia (อุตสาหกรรมการพิมพ์)

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดป ระชุมสัมมนาและกิจกรรมขององค์กร ต่างๆ อีกมากมาย อาทิ Food Innovation Asia Conference 2017, Food Innovation Contest 2017, Asia Drink Conference 2017, Thai Beverage Industry Association with Ministry of Health Seminar, PharmaTech Seminar 2017, Thai Packaging Centre and TISTR Conference 2017, The Department of Industrial Promotion Seminar 2017, The FoSTAT-Nestle Bowl Quiz, Asia Food Beverage Thailand Conference, Food Focus Thailand Seminar 2017, Thai Star and Asia Star Packaging Awards 2016, SME focused workshops และ packaging seminars ฯลฯ จากความน่าสนใจของกิจกรรมและการ จัดงานทำให้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่ วมงานสูงถึง 45,000 คน และ มีมูลค่าการค้า การเจรจาธุรกิจสูงถึง 29,000 ล้านบาท จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั้ งขนาดใหญ่ กลาง และ SME เข้ามาเยี่ยมชมงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 เพื่อจะได้นำความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการ พัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 จัดโดยบริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 18.00 น. ฮอลล์ 98-105 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่ม เติมได้ที่ โทร : 02 615-1255 ต่อ 123 หรือ Email : wantita@besallworld.com และเว็บไซต์www.propakasia.com
Comments