Government‎ > ‎

พาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์ Thaitrade.com โฉมใหม่

posted Jun 8, 2018, 12:15 AM by Maturos Lophong


กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์ Thaitrade.com โฉมใหม่อย่างยิ่งใหญ่ เตรียมผลักดันให้เป็นศูนย์ กลางการค้าออนไลน์ของประเทศ คาดว่าจะสามารถสนับสนุนผู้ ประกอบการไทยได้ครอบคลุมทั้ งขายในประเทศและส่งออกระหว่ างประเทศ พร้อมช่วยผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร และ e-Marketplace ต่างๆ ของไทยในด้านการค้าออนไลน์อย่ างครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็ นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ภาครัฐเล็งเห็นถึ งโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการเพิ่มมูลค่าทางการค้า ซึ่งจะนำไปสู่มิติใหม่แห่ งการขายสินค้าที่จะต้องอาศั ยความรวดเร็วและต้องทันต่ อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นข้อได้เปรี ยบของภาคธุรกิจรายย่ อยในการแสวงหาช่ องทางทำการตลาดใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนิ นการของรัฐบาลที่พยายามผลักดั นให้ “คนตัวเล็ก”อย่าง MSMEs และเกษตรกร ให้มีโอกาสที่เข้าถึงตลาดผู้บริ โภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่ อถือและมีความพร้อมในการสนับสนุ นการค้าออนไลน์ในทุกมิติ ด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์ Thaitrade.com โฉมใหม่ ในฐานะการเป็นศูนย์กลางการค้ าออนไลน์ของประเทศ หรือ National e-Marketplace Platform เพื่อยกระดับการค้าออนไลน์ ของไทยทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมการซื้อขายสินค้ าและบริการครอบคลุมรูปแบบ B2B2C ทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ เว็บไซต์ Thaitrade.com จะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมื อในการผลักดันเศรษฐกิจในด้ านการค้าออนไลน์ของไทย แต่จะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ด้านข้ อมูลด้านการซื้อขายสินค้า พร้อมรองรับการเติบโตของยุค

Big Data ซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่า ข้อมูลด้านการค้าออนไลน์ ของประเทศจะสามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลักดั นนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยรัฐบาลเตรียมพร้อมให้ Thaitrade.com เป็นประตูเชื่อมสินค้าไทย (Gateway) ที่จะเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิ จของไทยสามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์จาก e-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งภาครัฐจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องบูรณาการการทำงานระหว่ างกันในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ ประกอบการ และผนึกกำลังกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจ ภาคการเงิน และ

ภาคการขนส่ง เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่ งให้กับวงการ e-Commerce ไทย ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ประกอบการรายย่อย เกษตรกร และ e-Marketplace ต่างๆ ของไทยในการรับมือกับการเข้ ามาของแพลตฟอร์มต่างชาติได้อย่ างเป็นรูปธรรม”

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “ในงานนี้ กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวบริ การใหม่ของเว็บไซต์ Thaitrade.com โดยใช้ชื่อว่า “Thaitrade Shop ช้อปครบจบในคลิกเดียว” ซึ่งเป็นบริการส่งเสริ มการขายในรูปแบบ B2C (Business to Consumer) ภายในประเทศ โดยมีการรวบรวมสินค้าคุ ณภาพจากผู้ประกอบการไทยรายย่อย มาให้ผู้ซื้อได้เลือกสรรโดยตรง มีระบบรองรับการชำระเงินผ่านบั ตรเครดิต/เดบิตทุกธนาคาร และระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริ การโลจิสติกส์ในไทยหลากหลายบริ ษัท นอกจากนี้ ภายในเว็บไซต์ยังมีการเปิดให้ e-Marketplace ต่างๆ ของไทยเข้ามาเชื่อมต่ อระบบและแสดงผลในลักษณะ Featured Store เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถค้นหาสิ นค้าจากหลายแฟลตฟอร์มได้ ภายในคลิกเดียว โดยภายในงาน ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้ าน e-Commerce ของไทยกว่า 20 บริษัท จากภาครัฐ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ภาคการเงิน และภาคการขนส่งสินค้า เพื่อส่งเสริมให้คนไทยขายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มี ความพร้อมในการส่งออกสินค้าในต่ างประเทศ ก็สามารถพัฒนาตัวเองและ ต่อยอดไปสู่เว็บไซต์ Thaitrade.com ได้”

“นอกจากนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนา Thaitrade.com โฉมใหม่ ในส่วนของบริการส่งเสริมการค้ าในรูปแบบ B2B (Business to Business) และ B2C (Business to Consumer) สำหรับตลาดต่างประเทศ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่ งขึ้น และมีการเพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษอย่ าง e-Quotation ที่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลอั ตโนมัติ ซึ่ง Thaitrade.com ในภาพรวมก็จะเป็นแฟลตฟอร์มการซื้ อขายออนไลน์ที่ครบวงจรอย่างแท้ จริงครอบคลุมทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ” นายสนธิรัตน์ กล่าว


ทั้งนี้ เว็บไซต์ Thaitrade.com โฉมใหม่และบริการ Thaitrade Shop ภายในประเทศพร้อมให้บริการแล้ วตั้งแต่วันนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขายสิ นค้าบนเว็บไซต์ Thaitrade.com สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaitrade.com หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ ม ติดต่อได้ที่ DITP Call Center 1169 หรือโทร
02-507-7825 และที่ Facebook Fan page: Thaitrade Dot Com
Comments