Government‎ > ‎

พาณิชย์ ผนึกกำลัง สภาหอฯ – สภาอุตฯ ดึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ร่วมวางแนวคิด “New Economy”

posted Sep 20, 2018, 2:26 AM by Maturos Lophong


พาณิชย์เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง...ตบเท้าเข้าร่วมแชร์พลังความคิดสร้างสรรค์ ธุรกิจไทยให้ตรงใจตอบโจทย์คนทำธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ นับเป็นการผนึกกำลังประชารัฐให้เข้มแข็ง ภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ การรับฟังปาฐกถา Driving the Future การแสดงวิสัยทัศน์ถึงแนวทางการทำงานของกระทรวงฯ โดยจับมือภาคเอกชนเดินไปพร้อมกัน และกิจกรรม Work Shop ระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่กับข้าราชการรุ่นใหม่ให้เรียนรู้ ดูใจกัน เพื่อวางอนาคตเศรษฐกิจร่วมกันในอนาคต

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกระทรวงพาณิชย์ สร้างพันธมิตรนักธุรกิจรุ่นใหม่เชิงนวัตกรรม MOC Open House to New Innovative Entrepreneur Partnership (MOC Open House)” ในวันนี้ (20 กันยายน 2560) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ ว่า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ดูแลภารกิจหลักด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศมีแนวคิดที่จะกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในอนาคต แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรอื่นที่เกี่ยวข้องในการเฟ้นหาตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) อายุไม่เกิน 45 ปี มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีความสนใจด้านนโยบายเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน เพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้แนวคิด WE: Innovative Smart Entrepreneurship (WISE) ประกอบด้วยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (YEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Young F.T.I) กลุ่มนักธุรกิจค้าชายแดน (YEN-D) กลุ่มนักธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ อาทิ แฟรนไชส์ ผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ เกษตรกรรุ่นใหม่ นักธุรกิจ e-commerce และนักธุรกิจของสมาคมการค้า
รุ่นใหม่มากกว่า 200 ราย และข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์จำนวน 50 ราย

รมว. กล่าวต่อว่า “กิจกรรม MOC Open House ในวันนี้เป็นการจัดงานครั้งปฐมฤกษ์ ซึ่งตนได้มีโอกาส
เข้าร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Driving the Future กำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่” พร้อมด้วยการแสดงวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ในการนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ โดยจะวางแนวทางความร่วมมือผลักดันเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชน อาทิ ยุทธศาสตร์


กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี แนวทางการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและ นักธุรกิจภายในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจและการค้าขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภาคปฏิบัติที่เน้นรูปแบบการมีส่วนร่วม (Workshop) เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงพันธมิตรระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ในแต่ละภาคธุรกิจ (Sector) ร่วมกับข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการก้าวเดินไปสู่เป้าหมาย
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต (New Economy) โดยผู้เสนอแนวคิดที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมจะมีโอกาสร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานในอนาคตกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและสอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจไทยได้อย่างตรงจุด” “กิจกรรมนี้จะผลักดันให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของชาติในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ตามแนวทางประชารัฐซึ่งเป็นแนวคิดที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและยึดถือมาโดยตลอด และตนเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยน
รับฟังความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมโครงการ MOC Open House จะทำให้การกำหนดเป้าหมายและการออกแบบนโยบายด้านเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ ตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างให้เป็นกลุ่มต้นแบบนักธุรกิจที่จะมาทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในอนาคตและสิ่งสำคัญที่สุดคือ จะต้องทำให้คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เข้าใจถึงหลักการ พันธกิจ และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าควบคู่ไปกับวาระและแนวทางการทำงานของรัฐบาล” รมว. กล่าวในท้ายที่สุด
Comments