Government‎ > ‎

พาณิชย์ฯ ประสานพลังสภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมจัด 2 งานใหญ่ Bangkok RHVAC 2017 คู่ Bangkok E&E 2017

posted Apr 3, 2017, 11:28 PM by Maturos Lophong

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย จัด 2 งานใหญ่ งานแสดงสินค้าเครื่องปรั บอากาศและเครื่องทำความเย็น (Bangkok RHVAC 2017) พร้อมงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ (Bangkok E&E 2017) ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา คาดมีนักธุรกิจและผู้ซื้อเข้าร่ วมชมงานกว่าหมื่นราย

Bangkok RHVAC ได้การยอมรับในฐานะงานแสดงสินค้ ายิ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกในอุตสาหกรรมนี้ โดยงานจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Eco Innovation for a Sustainable Future” ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่ รวบรวมสินค้าตั้งแต่อุ ตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น ท่อทองแดง ลวด เหล็กชุบเคลือบ มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ คอยล์ จนไปถึง end product มีทั้งรุ่นเล็ก ใหญ่และแบบตั้ง หรือแขวน รวมไปถึงสินค้านวัตกรรมมาจั ดแสดง

ขณะที่งาน Bangkok E&E 2017 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “Smart Innovation for an Ultimate Lifestyle” เพื่อนำเสนอนวัตกรรมล่าสุ ดในการผลิตและการออกแบบของสินค้ ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน สินค้าในกลุ่มไอที อุปกรณ์ และชิ้นส่วนที่ใช้ในโรงงานอุ ตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ านโทรคมนาคม

นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ หัวหน้าสินค้าอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “งาน Bangkok RHVAC 2017 และงาน Bangkok E&E 2017 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพื้นที่จัดแสดงประมาณ 9,000 ตร.ม.ในอดีต ในปีนี้งานได้ขยายเป็น 23,000 ตร.ม. นอกจากนี้ กรมฯ กำลังอยู่ระหว่างการทำความร่ วมมือกับทางยุโรป ซึ่งคาดว่าจะเกิดความร่วมมื อในการผู้เข้าร่วมงานและผู้ ชมงานชาวยุโรปมาเยือนงานในครั้ งนี้ รวมไปถึงการทำความร่วมมื อในการจัดสัมมนาทางวิ ชาการภายในงานอีกด้วย ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมี ผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 300 บริษัท 1,000 คูหา และมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 รายจากทั่วโลกอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2015 ทั้งสองงานมีผู้เข้าร่ วมงานรวมทั้งสิ้น 236 บริษัท รวม 869 คูหา มีผู้เข้าชมงานกว่า 8,000 คน โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ าภายในงานจากนานาประเทศทั้ งจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชียและโอเชียเนีย

“Bangkok RHVAC และ Bangkok E&E ถือเป็นเวทีแสดงศักยภาพของทั้ งสองอุตสาหกรรม โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสิ นค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ที่สำคัญแห่งหนึ่ งของโลก ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ผลิต Hard Disk Drive อันดับ 1 ของโลก เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอั นดับ 2 ของโลก และเป็นผู้ผลิตตู้เย็นอันดับ 4 ของโลก นอกจากนี้ ยังมีสินค้าหลากหลายประเภท รวมถึงแบรนด์ดังๆ มาลงทุนเปิดโรงงานผลิตสินค้ าในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน จุดแข็งของอุตสาหกรรมคื อประเทศไทยมี Supply Chain ที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็ก พลาสติก ยาง ส่วนประกอบประเภทต่างๆ รวมไปถึง Finished Products โดยคาดว่าความร่วมมือกับทางยุ โรปจะช่วยนำสินค้า High-technology มาจัดแสดงในงานด้วย ดังนั้น งานแสดงสินค้า 2 งานนี้ จะเป็น ‘One Stop Solution’ สมบูรณ์แบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้ อได้พบผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้ าครบทุกประเภทตลอด Supply Chain

“ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ ไปยังตลาดเอเชียและตะวั นออกกลางเป็นหลัก โดยคิดเป็น 63.20% ของการส่งออกสินค้านี้ทั้งหมด โดยประเทศลาว มีการนำเข้าจากประเทศไทยเป็นหลั ก คิดเป็น 60% โดยสินค้าหลักที่นำเข้ าจากไทยได้แก่ วงจรพิมพ์ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ทีวี และเครื่องปรับอากาศ ประเทศกัมพูชา มีการนำเข้าจากประเทศไทยและจี นเป็นหลัก คิดเป็นประเทศละ 30% โดยสินค้าหลักที่นำเข้ าจากไทยได้แก่ วงจรพิมพ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ ในส่วนของประเทศเวียดนาม มีการนำเข้าจากประเทศเกาหลี และจีนเป็นหลัก และยังมีการนำเข้ าจากประเทศไทยไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเวี ยดนามก็เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่ สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเช่นกัน ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ ประกอบการชาวเวียดนามใช้ งานในครั้งนี้ เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้ าให้ผู้ซื้อจากนานาประเทศ” นายฉันทพัทธ์กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนายสาโรจน์ นิ่มแก้ว ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศและเครื่องทํ าความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมเครื่องปรั บอากาศของไทยมีการเติบโตต่อเนื่ อง เพราะหัวใจหลักมาจากชิ้นส่ วนสำคัญที่ใช้ประกอบในเครื่ องปรับอากาศสามาถผลิ ตในประเทศได้เกือบ 100% โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้า โดยเฉพาะการผลิตคอมเพรสเซอร์ มอเตอร์และชิ้นส่วนอื่นๆ อีกทั้งทุนต่างชาติที่เข้ ามาลงทุนเล็งเห็นโอกาสในการใช้ ไทยเป็นฐานในการส่งออกไปยั งตลาดโลก พัฒนาการและถ่ายทอดทางเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องทำให้ไทยกลายเป็ นแหล่งผลิตสำคัญทั้งภายใต้ แบรนด์ไทย แบรนด์ต่างชาติ และการผลิตในลักษณะรับจ้างผลิ ตหรือโออีเอ็ม”

“สำหรับแผนการกระตุ้นตลาดเครื่ องปรับอากาศในประเทศและในต่ างประเทศนั้น กลุ่มเครื่องปรับอากาศกำหนดเป้ าหมายปี 2560 ไว้ โดยเตรียมจัดกิจกรรม งานแสดงสินค้าเครื่องปรั บอากาศและเครื่องทำความเย็น “Bangkok RHVAC” ที่ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน จะเป็นงานแสดงสินค้าและสั มมนาเชิงวิชาการ มีเรื่องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ พลังงาน มีเครื่องปรับอากาศและเครื่ องทำความเย็นไทย และต่างชาติเข้ามาแสดงสินค้ าในงาน โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้ นในงานนี้ จะเกิดการจับคู่ทางธุรกิจ ผู้ผลิตมีโอกาสได้ขยายตลาดส่ งออกมากขึ้น ได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานนี้เพี่อมาพัฒนาตัวเอง โดยคาดการณ์ว่าตลอด 4 วันจะมีผู้เข้าร่วมงานราว 1 หมื่นคน นอกจากนี้ภายในปีนี้จะมี คณะจากกลุ่มเครื่องปรับอากาศ 5-6 แบรนด์ร่วมกับภาครั ฐโดยกระทรวงพาณิชย์เดิ นทางไปโรดโชว์ตลาด CLMV เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้ามาซื้ อเครื่องปรับอากาศในไทย รวมถึงการไปร่วมออกบูธงานแสดงสิ นค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่ องทำความเย็น ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี”

งานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา โดยเปิดเป็นวันเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 เวลา 10.00-18.00 น. และวันจำหน่ายปลีก ในวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 10.00-18.00 น. ผู้สนใจสามารถชมข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ www.bangkok-rhvac.com และ www.bangkok-electricfair.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่ างประเทศ 1169
Comments