Government‎ > ‎

พาณิชย์! เตรียมจัดสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยง การค้าของดีทั่วไทย

posted Jul 17, 2018, 12:54 AM by Maturos Lophong

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุร กิจทั่วประเทศในงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่ว ไทย’ งานใหญ่แห่งปี พร้อมขนทัพสินค้ากว่า 400 ธุรกิจ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศมาแสดงและจำหน่ ายให้คนกรุงฯ เลือกซื้อถึงที่ไม่ต้องเสียเวลา เดินทางไปไกล ถึงแหล่งผลิต พร้อมเปิดให้ช้อป ชิม ชม ได้ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม ศกนี้ ที่ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สินค้าจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยนั้ น มีศักยภาพในการเติบโตทางด้านเศร ษฐกิจการค้าและการลงทุนเป็นอย่า งมาก และในทุกๆปี การส่งออกสินค้าของไทยขยายตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานมหกรรมเชื่อมโยงกา รค้าของดีทั่วไทย หรือ MOC Biz Club Expo 2018 ถือเป็นการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและยกระดับสินค้าแล ะบริการของไทยให้ไปสู่วงกว้างมา กยิ่งขึ้น อีกทั้งถือเป็นการต่อยอดสร้างโอ กาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการค้าให้แก่ผู้ประ กอบการไทยในการเชื่อมโยงการค้าแ ละ การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประ เทศ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ ายธุรกิจรายย่อยซึ่งเป็นฐานรากข องเศรษฐกิจไทยให้มีความมั่ นคงและยั่งยืน

“การจัดงานตลอดทั้ง 4 วัน จะประกอบไปด้วย 1) การแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริก ารของดีของเด่น จากเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ 2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และพบปะพันธมิตรทั้งในและต่างปร ะเทศ 3) การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะ ด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด การเงินฯ แบบฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 4) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒน าศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่าง มืออาชีพ”


ด้าน ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand กล่าวว่า “งาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่ว ไทย จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นปีแรกโ ดยได้นำสินค้าของดีทั่วไทยทั้ งอุปโภค-บริโภคจากเครือข่ายธุ รกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ มาแสดงและจัดจำหน่าย ภาคเหนือ เช่น กระเทียมดำลำพูน, สบู่กลีเซอรีนผสมน้ำมันรำข้า ว, โทนเนอร์พฤกษาศิริใบพูลฯ ภาคกลาง เช่น กาญจนาชาหม่อนออร์แกนิค, นมแพะเลาขวัญ, ครกหินอ่างศิลา, เครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ตรา LOVE FARMER, แก้วกาแฟที่ทำจากไม้มงคลอย่างไม้ ตาล, ผ้าพันคอตะไคร้หอมกันยุง, ผ้าฝ้ายทอมือ, ผ้าไหมลายตำนานปราสาทศีขรภูมิฯ ภาคใต้ เช่นแชมพูบลูวาย, สบู่อันดามัน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ภายในงานยังยกร้านอาหารเลิศรสกว่ า 100 ร้านจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาใ ห้เลือกชิมอย่างจุใจ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากทุกภูมิภาค และพลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตสุ ดมันส์จากศิลปินชื่อดัง กัน-นภัทร, ปุยฝ้าย-ณัฎฐพัชร์ และ ฝน ธนสุนธร”
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่ว ไทย” จะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไ ทย และสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จ ะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็น พี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ผู้ ประกอบการรายย่อย Micro SME ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิ จทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งจะร่วมเสริมสร้างความเข้มแ ข็งและเชื่อมโยงกันในเครือข่าย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกัน นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบก ารทุกระดับที่กำลังมองหาโอกาสทา งการค้า เรียกว่ามางานนี้งานเดียวได้ครบ เครื่องเรื่องธุรกิจ ในส่วนของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้อ งชาวกรุงทั้งหลายยังจะได้เลือกช มและซื้อสินค้าของดีมีคุณภาพจาก ทั่วประเทศโดยไม่ต้องเสียเวลาแล ะค่าเดินทางไปไกลถึงแหล่งผลิต มางานนี้นอกจากได้สินค้าของดีทั่วไทยติดมือกลับบ้านแล้ว ภายในงานยังมีอาหารตา เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงข อง ดาราศิลปินชื่อดังให้เลือกชมอย่ างอิ่มตาอิ่มใจแบบฟรีๆ อีกด้วย”

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่ว ไทย’ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี แบบฟรีฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด โดยติดตามข่าวสารและรายละ เอียดการจัดงานได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน โทร. 0 2547 4445 หรือ เว็บไซต์ www.bizthai.org
Comments