Government‎ > ‎

พาณิชย์เตรียมจัดยิ่งใหญ่ “Bangkok Gems & Jewelry Fair” ครั้งที่ 60

posted Aug 16, 2017, 8:32 PM by Maturos Lophong


กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ (DITP) พร้อมจัด “งานแ สดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดั บ หรือ Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 60” อย่างยิ่ งใหญ่ เดินหน้าผลักดันไทยสู่ฮั บการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่ องประดับของโลก พร้อมต้อนรับนักธุรกิจและผู้ซื้ อกว่า 20,000 ราย จาก 130 ประเทศทั่วโลก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า “อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทยนั้นเป็นหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคั ญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจการค้ าของประเทศ ที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมรวมกว่ า 1 ล้านคน โดยในปีที่ผ่านมา ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้ าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 10 ของโลก และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 สินค้าอั ญมณีและเครื่องประดับนำรายได้ เข้าประเทศจากการส่งออกแล้วราว 6,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 3 ของประเทศ ”

“รัฐบาลไทย เล็งเห็นความสำคัญของอุ ตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้กำหนดมาตรการ ในหลากหลายมิติเพื่อขับเคลื่ อนประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์ กลางการค้าอัญมณีและเครื่ องประดับของโลก อาทิ มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้ าอัญมณีและเครื่องประดับ (หมวด 71) มาตรการ

ภาษีที่ผู้ประกอบการสามารถหั กรายจ่ายได้ 2 เท่า ของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่ าจ้างแรงงาน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุ นในการผลิตต่ำลง มาตรฐานพั ฒนาการยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานสินค้า และแรงงานเพื่อให้สินค้าอัญมณี และเครื่องประดับไทยที่ยอมรั บในตลาดโลก ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการตลาด ทั้ งในและต่างประเทศ การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพั นธ์แหล่งการท่องเที่ยวในย่ านการค้าที่สำคัญ เป็นต้น”

นางอภิรดีให้รายละเอียดงานซึ่ งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ว่า “Bangkok Gems and Jewelry Fair ถือเป็นกลไกสำคัญในการส่ งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ ประกอบ

การไทยทั้งขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการระดับ SMEs ที่ ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่ างประเทศ ได้เจรจาการค้า และพบปะกับพันธมิตรจากทั้ งในประเทศและนานาประเทศ ที่สำคัญคือเป็นเวทีการค้าที่ เปิดโอกาส

ให้นักออกแบบหน้าใหม่ที่มีศั กยภาพ ได้แสดงผลงานด้ านการออกแบบและผลิตเครื่องประดั บอันประณีตและเต็มเปี่ยมด้ วยเอกลักษณ์สู่สายตาของกลุ่มเป้ าหมายจากทั่วโลกอีกด้วย โดยงานในครั้งนี้จะรวบรวมผู้ผลิ ต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งออกชั้ นนำของไทยและจากนานาประเทศกว่า 900 รายมาจัดแสดง อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง อินเดีย ศรีลังกา ประเทศสมาชิกอาเซียน อิหร่าน อิสราเอล และอื่นๆ อีกมากมาย

นำเสนอสินค้าอัญมณีและเครื่ องประดับคุณภาพที่ครอบคลุมทุ กประเภทสินค้าและบริการที่เกี่ ยวเนื่อง รวมกว่า 2,200 คูหา”

ในวาระการครบรอบการจัดงานครั้ งที่ 60 ในเดือนกันยายนนี้ คณะก รรมการจัดงานได้กราบทูลเชิ ญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรั ตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี เปิดและขอพระราชทาน พระราชานุญาตจัดนิ ทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้ านการออกแบบเครื่องประดับ เพื่ อเป็นไฮไลท์พิเศษ ของงาน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นั กออกแบบไทยรุ่นใหม่ในการพัฒนาฝี มือการออกแบบ และพัฒนาแบรนด์ สู่ตลาดสากล นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของเวที การค้าระดับนานาชาติที่ผลักดั นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับมาถึง 34 ปี คณะผู้จัดงานฯ ได้เตรียมกิจกรรมและนิทรรศการที่ จะสร้างแรงบันดาลใจและขยายโอกาส ทางการค้าไว้มากมาย อาทิ นิทรรศการ The New Faces ซึ่งคัดเลือกเครื่องประดั บจากผู้ประกอบการ SMEs ไทยชั้ นยอดจากแหล่งผลิตชั้นเยี่ยมทั่ วไทยมาจัดแสดง รวมถึงเครื่องประดับเจาะ 5 ตลาด Niche Market มาแรง ในนิทรรศการ The Niche Showcase ได้แก่ เครื่องประดับสำหรับงานแต่ งงานและโอกาสพิเศษ (The Moment) เครื่องประดับสำหรับผู้ชาย (Metro Men) เครื่องประดับกลุ่มความเชื่ อและโชคลาง (Spiritual Power) เครื่องประดับกลุ่มหัตถศิลป์ (Heritage and Craftsmanship) และกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ซึ่งใช้ อัญมณีประดับตกแต่ง หรือ Beyond Jewelry การจัดแสดงทับทิมเม็ดงาม 60 เม็ ดจากการประกวด World Ruby Contest โดยสถาบันวิจัยและพั ฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่ งชาติ (GIT) กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ และคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบริการตรวจสอบอัญมณีเคลื่ อนที่ภายในงาน โดยสถาบัน GIT และสถาบันชั้ นแนวหน้าของโลก และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย

Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 60 จะจัดขึ้ นระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2560

ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเปิดเจรจาธุรกิจ วันที่ 6-8 กันยายน เวลา 10.00-18.00 น.

เปิดจำหน่ายปลีก วันที่ 9 กันยายน เวลา 10.00-18.00 น. และวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 10.00-17. 00 น.

ชมข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบี ยนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ www. bkkgems.com หรือโทรสายตรงการค้ าระหว่างประเทศ 1169


Comments