Government‎ > ‎

พาณิชย์! เตรียมเปิดฉากสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ‘MOC Biz Club Expo 2018’

posted Jun 6, 2018, 12:20 AM by Maturos Lophong   [ updated Jun 8, 2018, 12:10 AM ]กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ปูพรมจัดงานทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ แบบมางานเดียวจบครบเครื่อง เรื่องการค้า ทั้งงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทยจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการฐานราก พร้อมผลักดันธุรกิจการค้าของไทยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศสู่ธุรกิจการค้าในระดับสากล

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Micro SMEs ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ ‘MOC Biz Club’ ขึ้นใน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 11,000 ราย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ Micro SMEs ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยดำเนินงานในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’ ซึ่งมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อร่วมกันคิด พัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มาโดยตลอด สำหรับการจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจในท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่สมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่สากล (Connect to the World) ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ 1) งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่นำเสนอสินค้าและบริการของดีทั่วไทย จากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ 2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในการต่อยอดธุรกิจ และพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3) การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด 4) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ”

การจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ จะจัดขึ้นทั้งหมดรวม 5 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และอีก 4 ภูมิภาค ได้แก่

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ (กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกและภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี
ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หาดใหญ่ สงขลา

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย จะเป็นเวทีสำคัญของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในการแสดงศักยภาพทางการค้า และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกระดับที่กำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจได้มาพบปะเจรจาการค้าร่วมกัน อีกทั้งประชาชนทั่วไทยยังได้เลือกชมและซื้อสินค้าของดีมีคุณภาพจากทั่วประเทศอีกด้วย ดังนั้นทุกคนจึงไม่ควรพลาดงานดีๆ แบบนี้”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน โทร.0 2547 4445 หรือ ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือ สายด่วน 1570
Comments