Government‎ > ‎

ไปรษณีย์ไทย ผนึกกำลัง ตลาดต่อยอด ตั้ง “ศูนย์บริการรับส่งสินค้าครบวงจร”

posted Sep 2, 2018, 10:49 PM by Maturos Lophong
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ตั้ง “ศูนย์บริการรับส่งสินค้ าครบวงจร” จุดรับส่งและกระจายสินค้าในพื้ นที่โครงการตลาดต่อยอด รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ 1 แห่ง และจุดพักเพื่อรวบรวมและเตรี ยมขนส่งสิ่งของเข้าสู่เส้ นทางไปรษณีย์ จำนวน 2 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดั นให้ผู้ประกอบการไทยกว่า 2 แสนราย ได้พัฒนาการค้าและส่งออกระดั บโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นฮับธุรกิ จโลจิสติกส์ครบวงจรของอาเซียน

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทย มีนโยบายหลักในการพัฒนาบริ การไปรษณีย์เพื่อรองรับพฤติ กรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยยกระดับระบบปฏิบัติการให้มี ความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ ผู้ใช้บริการ ตลอดจนมุ่งเน้นพั ฒนากระบวนการทำงานด้านต่างๆ ในการรองรับการเติบโตของธุรกิ จอีคอมเมิร์ซ เพื่อตอกย้ำศักยภาพในการเป็นผู้ นำในธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติ กส์ครบวงจรของอาเซียนโดยในช่ วงที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทย ได้ให้ความสำคัญต่อการพั ฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ด้วยการผลักดันเศรษฐกิ จฐานรากให้สามารถเติบโตได้อย่ างยั่งยืน พร้อมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาบริการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ าได้ใช้บริการที่สะดวกและไม่ซั บซ้อน

โครงการตลาดต่อยอด ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางด้ านโลจิสติกส์ทั้งในและต่ างประเทศ ดังนั้น การลงนามครั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย จึงมุ่งเน้นที่จะร่วมสนับสนุ นและส่งเสริมให้โครงการตลาดต่ อยอด เป็นศูนย์กลางด้านการส่ งออกของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้ จริง โดยไปรษณีย์ไทยจะเปิดจุดรับ-ส่ งและกระจายสินค้าในพื้นที่ ตลาดต่อยอดทั้งหมด 3 แห่ง คือ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ 1 แห่ง และจุดพักเพื่อรวบรวมและเตรี ยมขนส่งสิ่งของเข้าสู่เส้ นทางไปรษณีย์ จำนวน 2 แห่ง นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังได้ร่วมพัฒนาระบบต่างๆ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่และวิ ทยากรมาบรรยายให้ความรู้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้ อและผู้ขายภายในโครงการฯ ภายใต้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งไปรษณีย์ไทยมีช่ องทางและเครือข่ายครอบคลุมทั่ วโลก นางสมร กล่าว

ด้าน นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ดำเนินงานและบริ หารโครงการตลาดต่อยอด กล่าวว่า ตลาดต่อยอด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่ มประเทศอาเซียนที่มีประชากรราว 640 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ เป็น Strategic Location มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้ านการขนส่งสามารถกระจายสินค้ าได้ทั่วภูมิภาคอาเซียน นับเป็นโอกาสอันดีในการช่วยส่ งเสริม ให้เกิดการลงทุนของผู้ ประกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยที่ มีกว่า 200,000 รายในปัจจุบัน

โดยศูนย์ให้บริการของไปรษณีย์ ไทย ภายในโครงการตลาดต่อยอด ที่มีมาตรฐานระดับสากลและเส้ นทางรับส่งสินค้าครอบคลุมทั่ วโลก จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกกั บผู้ประกอบการภายในตลาดต่อยอด และกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติให้ เข้ามาแลกเปลี่ยนซื้ อขายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความร่วมมือด้ านการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการไทย มุ่งเน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิ จ ขยายการลงทุน เพิ่มศักยภาพด้านการส่ งออกและกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้ างและสามารถแข่งขันในระดั บประชาคมโลกได้อย่างมั่นคงและยั่ งยืน” นายโสมพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ ในการเปิดศูนย์บริการรับส่งสิ นค้าภายใน “โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์” (Tarad Tor Yod AEC Trade Center) ศูนย์ค้าส่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุ ดแห่งภูมิภาคอาเซียน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ สาทร กรุงเทพฯ
Comments