Government‎ > ‎

ไปรษณีย์ไทย พร้อมรองรับความต้องการผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์ 4.0

posted Apr 9, 2017, 8:51 PM by Maturos Lophongบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) พร้อมรองรับความต้องการของผู้ ประกอบการยุคดิจิทัลและการเติ บโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยบริการหลากหลายครบวงจร พร้อมตั้งเป้าสร้างนวัตกรรมด้ านบริการตอบโจทย์ผู้ประกอบการอี คอมเมิร์ซไทยอย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายตัวของตลาดเศรษฐกิ จดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการเร่งพัฒนาระบบปฏิบัติ การและการพัฒนาบริการตอบโจทย์ผู้ ประกอบการยุคดิจิทัล อาทิ แอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ (Prompt Post) แอปพลิเคชันช่วยจัดเตรี ยมการฝากส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ ซโดยเฉพาะ ซึ่งมาพร้อมกับ กล่องพร้อมส่ง กล่องเหมาจ่ายสุดสะดวก นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังได้ ขยายเวลาเปิดให้บริการของที่ ทำการไปรษณีย์ในย่านชุมชน เพื่อก้าวสู่การเป็นเครือข่ ายเพื่อชีวิตดิจิทัลของคนไทยอย่ างแท้จริงนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบของเอสเอ็มอียุคดิ จิทัลและกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ไปรษณีย์ไทย ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งไปรษณี ย์และโลจิสติกส์ที่มีเครือข่ ายครอบคลุมทั่วประเทศไทย พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิ จอีคอมเมิร์ซของผู้ประกอบการยุ คใหม่ ด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกความต้ องการและสามารถอำนวยความสะดวกให้ กับผู้ประกอบการยุคดิจิทัลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร อาทิ แอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ (Prompt Post) ช่วยจัดเตรียมการฝากส่งล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ให้ผู้ประกอบการอี คอมเมิร์ซโดยเฉพาะ ซึ่งมาพร้อมกับกล่องพร้อมส่ง กล่องเหมาจ่ายสุดสะดวก ในราคาเริ่มต้นที่ 30 บาท ลดขั้นตอนการชั่งน้ำหนั กและคำนวณค่าบริการ ประหยัดเวลาและค่าฝากส่งพร้อมทั้ งขยายเวลาการให้บริการรับฝาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์จนถึง 20.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ บริการมีเวลาในการฝากส่งสิ่ งของทางไปรษณีย์มากขึ้น

นางสมร กล่าวเสริมว่า นอกจากบริการใหม่ที่ตอบโจทย์กลุ่ มอีคอมเมิร์ซ และธุรกิจสตาร์ทอัพแล้ว ยังมีบริการไปรษณีย์ขั้นพื้ นฐานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ บริการได้ตามความต้องการ อาทิ บริการไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอั ตราค่าบริการเริ่มต้น 18 บาท บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งถึงผู้รับใน 1-3 วันทำการ บริการอีเอ็มเอสซูเปอร์ สปีด (EMS SUPER SPEED) ส่งด่วนถึงผู้รับในประเทศภายใน 24 ชั่วโมง การประกันสิ่งของเพิ่มเติม สำหรับสิ่งของที่มีมูลค่าสูงสร้ างความอุ่นใจให้กับลูกค้า แทร็คแอนด์เทรซ (Track & Trace) ระบบตรวจสอบสถานะสิ่งของที่ สามารถใช้บริการผ่านสมาร์ ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ไปรษณีย์ไทยมุ่งหน้าสู่การเป็น “เครือข่ายเพื่อชีวิตดิจิทัล” พร้อมรองรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และการเติบโตของผู้ประกอบการยุ คใหม่ ตามนโยบาย POST Excellence ภายใต้แนวทาง “5D & 2S” ได้แก่ D1 - Digital Product & Service พัฒนาสินค้าและบริการรองรับยุ คดิจิทัล D2 - Digital Operation ยกระดับระบบปฏิบัติการสู่ระบบดิ จิทัล D3 – Digital Infrastructure พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล D4 – Digital Communication & Experience พัฒนาระบบการสื่อสารให้เข้ากั บยุคดิจิทัล D5 – Digital People with Digital Mindset พัฒนาบุคลากรพร้อมรับมือยุคดิจิ ทัล S1 – Service Touch Point เน้นสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้ บริการ และ S2 – Social Responsibility ต่อยอดด้านความรับผิดชอบต่อสั งคม นางสมร กล่าวทิ้งท้าย
Comments