Government‎ > ‎

ประชุมระดมสมองหา แนวทางการฟื้นฟูภาคการเกษตรจากวิกฤต COVID–19

posted Aug 27, 2020, 7:44 PM by Maturos Lophong


วีรศักดิ์" เปิดประชุมระดมสมองหา
แนวทางการฟื้นฟูภาคการเกษตรจากวิกฤต COVID–19

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ ""เกษตรมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง"ว่าได้มอบหมายให้ไอทีดีทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาอุปสรรค และโอกาสจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านธุรกิจการเกษตรและอาหาร ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างแท้จริง นอกจากนั้นการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศยังวางเป้าหมายใหญ่ คือ เตรียมพลิกฟื้นเศรษฐกิจในภาคการผลิตและการบริโภคในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19"ผมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังวิกฤตโควิด-19 ดังนั้นจึงได้สั่งการให้ไอทีดีประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ"เกษตรมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง"


โดยเชิญผู้ประกอบการและผู้แทนภาครัฐและเอกชน กว่า 100 ราย อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรดจำกัด บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทอาคเนย์เกษตรกรรม จำกัดและบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


 เพื่อรับทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรค และผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเกษตรและอาหารจากวิกฤติ COVID – 19 และหาแนวทางในแก้ไขปัญหาเพื่อให้ภาคเอกชนปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และรับฟังปัญหาของภาคเอกชนรวมถึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันและความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนนโยบาย และเพิ่มมาตรการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรให้พวกเขาได้อย่างไร" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย
Comments