Government‎ > ‎

รัฐ-เอกชน เปิดเวทีพัฒนาโลจิสติกส์การค้า จัด TILOG–LOGISTIX 2017

posted Aug 9, 2017, 3:19 AM by Maturos Lophong   [ updated Aug 9, 2017, 3:33 AM ]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG–LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ไบเทค กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่ อมโยงธุรกิจการค้าโลจิสติกส์ ไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิ ภาคอาเซียน นำผู้แสดงสินค้าจำนวนกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ แสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและโซลูชั่น บริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมจัดสัมมนาระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium โดยกูรูจากกลุ่ม ASEAN+6 นำเสนอองค์ความรู้โลจิสติกส์ ในยุคดิจิตัล และ World Transport & Logistics Forum เผยกุญแจสำคัญในการขยายโลจิสติ กส์การค้ายุค CLMVT 4.0 โดยธนาคารโลก (World Bank) คาดผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย เป้ามูลค่าเจรจาธุรกิจจากการจั ดงานกว่า 300 ล้านบาท

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน TILOG–LOGISTIX 2017 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.15 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปิดการเสวนา “TILOG–LOGISTIX กับอนาคตโลจิสติกส์ไทย” และในโอกาสนี้ ได้กล่าวถึงความสำคัญของธุรกิ จบริการด้านโลจิสติกส์ว่า มีความสำคัญต่อการเติ บโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างมู ลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริ การในภาคการผลิต (Infrastructure Services) สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศ เป็นมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี และมีการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน การจัดงาน “TILOG–LOGISTIX 2017” ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเชื่ อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกั บโลจิสติกส์ของไทย ทั้งในภูมิภาคอาเซี ยนและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอื่น แสดงถึงศักยภาพของ โลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์ กลางแห่งภูมิภาค

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครั ฐและเอกชน และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เป็นครั้งที่ 3 แต่นับเป็นปีที่ 14 สำหรับงาน TILOG โดยมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดงานให้ มีขอบเขตกว้างขวางและมีความเป็ นสากลมากขึ้น เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างเครื อข่าย แสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ ไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิ ภาค และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิ สติกส์ทั้งระดับภูมิภาคและระดั บโลก ภายใต้แนวคิด ‘ASEAN+6 Connectivity for Sustainable Growth’ เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างศั กยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน+6 การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือข่ายและเส้นทางการค้ าเกื้อหนุนและเติบโตไปด้วยกัน ในปีนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการด้ านโลจิสติกส์ สำหรับผู้นำเข้าและส่งออก ที่กำลังมองหาบริการเพื่ อขยายเส้นทางธุรกิจใหม่ โดยในครั้งนี้ได้รับการตอบรั บจากคณะผู้แทนการค้าจากต่ างประเทศเข้าร่วมงานและเจรจาธุ รกิจกว่า 500 ราย อาทิ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา และเกาหลีใต้ เป็นต้น”

นายอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงาน “TILOG – LOGISTIX 2017” ว่า เป็นความร่วมมือหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับงานให้เป็นเวทีเดี ยวที่แสดงการให้บริการด้านโลจิ สติกส์การค้าที่ครบวงจร สำหรับคนในวงการโลจิสติกส์ และวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วภูมิ ภาคอาเซียน +6 เป็นเวทีที่เทคโนโลยีและนวั ตกรรมจะเดินคู่กับการสร้างเครื อข่ายธุรกิจนานาชาติ

“งาน TILOG-LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค กรุงเทพ พร้อมจัดแสดงนวั ตกรรมและเทคโนโลยีครบวงจร ด้านการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การลำเลียง ระบบโกดัง และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องด้ านโลจิสติกส์ โดยจะเลือกสรรเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิ ภาคอาเซียน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ โลจิสติกส์ยุคดิจิตอลยุค 4.0 และ Internet of Thing ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการด้ านโลจิสติกส์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผู้ประกอบการในทุกด้านอาทิ รวมนวัตกรรมแขนกล 3 แบรนด์ดังแสดงการจัดการคลังสิ นค้าอัตโนมัติ เพื่อบริหารจัดการต้นทุน โลจิสติกส์ได้ในงบประมาณที่ไม่ สูงนักที่ “Innovation Showcase”/ระบบการจัดเก็บสินค้ าอัตโนมัติ (Automated racking System) รวดเร็วแม่นยำ ประหยัดพื้นที่/ AGV Robot หุ่นยนต์ที่เข้าถึงพื้นที่ไร้ขี ดจำกัด หรือเสี่ยงอันตรายต่อมนุษย์/ Collaborative Robot หุ่นยนต์จัดเก็บสินค้าที่ สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ เป็นต้น”

ภายในงานประกอบด้วยองค์ความรู้ มากมาย จากงานสัมมนาที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจ โลจิสติกส์และการค้าระหว่ างประเทศ อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติ Trade Logistics Symposium ในหัวข้อ “A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era” ชมนิทรรศการแนวทางปฏิบัติ(Best Practices) “ELMA Showcase” จากผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ (ELMA Awards) ดีเด่นประจำปี และงานประชุม World Transport & Logistics Forum (WTLF) ที่จะนำเสนอกุญแจสำคั ญในการขยายฐานธุรกิจสู่ตลาด กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย โดยผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) และประเด็นสัมมนาอื่นๆ กว่า 20 หัวข้อ
Comments