Government‎ > ‎

สหฟาร์ม ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

posted Dec 28, 2022, 9:46 PM by Maturos Lophong

สหฟาร์ม ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ทำ MOU ทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และวิจัยไก่พื้นเมืองลูกผสมสามสายเลือดโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางสาวจารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายบัญชี การเงิน และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นตัวแทน ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Smart classroom ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อร่วมมือในด้านวิชาการวิจัย ส่งเสริมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาComments