Government‎ > ‎

“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ กางแผนปี 65 ส่งเสริม GI ครบวงจร

posted Jan 20, 2022, 12:36 AM by Maturos Lophong
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ กางแผนปี 65 ส่งเสริม GI ครบวงจร

ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ขึ้นทะเบียน - ควบคุมคุณภาพ - เพิ่มช่องทางการตลาด
“สินิตย์” กางแผนส่งเสริมสินค้า GI ครบวงจร เตรียมลุย 3 ภารกิจหลัก ผลักดันขึ้นทะเบียนใหม่ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพ และเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และกระทรวงพาณิชย์ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยการส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยทั่วทุกภูมิภาค การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรม สามารถขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยเพิ่มอีก 18 รายการ รวมเป็น 152 รายการ สร้างมูลค่าเพิ่มรวมกว่า 39,000 ล้านบาท ความสำเร็จดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน
ช่วยผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อยไม่ถูกกดราคา สร้างกระบวนการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นที่ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า GI ไทย สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นชุมชนอย่างยั่งยืน”นายสินิตย์ กล่าวว่า “สำหรับรายละเอียดแผนการทำงานในปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสินค้า GI ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดลงพื้นที่ให้ความรู้การขอรับความคุ้มครองสินค้า GI ให้กับชุมชนกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ผลักดันการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนและเร่งรัดการตรวจสอบคำขอทั้งในและต่างประเทศ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพให้กับสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อรักษามาตรฐานสินค้าและสามารถส่งออกไปต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายกว่า 800 ราย ให้นำตราสัญลักษณ์ GI ไปใช้
ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสินค้า”
“นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินหน้าโปรโมตสินค้า GI ไทย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางเมือง จัดแสดงสินค้าในงานระดับนานาชาติ อาทิ ThaiFex 2022, STYLE 2022, Rice Matching 2022 ฯลฯ รวมทั้ง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า GI
เพื่อสร้างความโดดเด่นตรงความต้องการของตลาด” นายสินิตย์ กล่าวทิ้งท้าย
กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนของดีจากทั่วทุกท้องถิ่นไทย พร้อมสัมผัสคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน GI ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 นี้ โดยติดตามข้อมูลข่าวสาร GI ได้ที่ Facebook : GI Thailand ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น ที่สนใจนำสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง GI สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368
Comments