Government‎ > ‎

สถาบัน NEA เดินหน้าจั ดโครงการเด่นกว่า 10 โครงการ พัฒนากลุ่มฐานรากถึงต่อยอดสู่ ตลาดดิจิทัล มุ่งนโยบายไทยแลนด์ 4.0

posted Aug 11, 2017, 1:53 AM by Maturos Lophong


ที่ผ่านมา ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาพรวมโครงการฝึกอบรมระหว่ างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ซึ่งมีการจัดฝึ กอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ จากกลุ่มฐานรากถึงผู้ ประกอบการในการทำธุรกิจต่อยอดสู่ การค้าแบบE-Commerce ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่มี ความสนใจในการประกอบธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ โดยมีโครงการที่จัดอบรมจำนวน ๑๐ โครงการด้วยกัน ซึ่งแต่ละโครงการมีการจัดฝึ กอบรมในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

“สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA เป็นหน่ วยงานกลางในการพัฒนาและสร้างผู้ ประกอบการไทยจากระดับฐานรากจนถึ งระดับสูง ให้ก้าวเข้าสู่การค้ายุคใหม่หรื อยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิด Smart Entrepreneur และ Smart Farmer ตามนโยบาย Thailand 4.0 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กั บเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ภายใต้ความร่วมมื อจากองค์กรพันธมิตรทั้งภาครั ฐและเอกชน ซึ่งภายหลังจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศได้เปิดตัวสถาบันฯ เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 สถาบันฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุ กภาคส่วนเป็นอย่างมาก ในระยะเวลา 7 เดือนมีผู้ผ่านการพัฒนาจากสถาบั นฯ มากกว่า 12,000 ราย ส่งผลให้มีหน่ วยงานแสดงความประสงค์เข้าร่ วมเป็นภาคีเครือข่ายกับสถาบันฯ มากกว่า 60 หน่วยงาน” นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ กล่าว

โครงการเด่นของสถาบัน NEA ในช่ วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 นี้ ประกอบด้วย โครงการที่จัดขึ้นทั้งในส่ วนกลางและส่วนภูมิภาค โครงการในส่วนกลาง อาทิ โครงการสัมมนาเรื่อง “จั บกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 The New Challenges for Business” จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อิน สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ เป็นการจัดเสวนาที่มุ่งเน้นเรื่ อง นวัตกรรมทางการค้าและการเงิ นในยุคปัจจุบัน โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การบริ หารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่ างประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเนคชัน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter)” จัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง และโครงการเสริมสร้างความรู้พื้ นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ จัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง

ด้านโครงการในส่วนภูมิภาค ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในส่ วนภูมิภาครุ่นใหม่สู่การค้ าออนไลน์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ อยุธยา และกาญจนบุรี หัวข้อสัมมนา “อยากเป็นเจ้ าของธุรกิจออนไลน์ เริ่มได้อย่างไร” และโครงการพั ฒนาทักษะการค้าออนไลน์ผ่าน Social Mediaและ Website จัดขึ้นระหว่ างวันที่ 21 – 29 กันยายน 2560 ใน ๓ จังหวัด จังหวัดละ 2 วัน ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา หัวข้อการอบรมคือ การค้าผ่าน Facebook , Line และ Website

โครงการที่ร่วมกับเครือข่ายพั นธมิตรของสถาบัน ได้แก่ โครงการการสร้างภาคีเครือข่ายพั นธมิตรของสถาบันผู้ ประกอบการการค้ายุคใหม่ จัดขึ้น ณ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สมาคม หอการค้า สภาอุตสาหกรรม พาณิชย์จังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อทำการประชุ มและเสนอแนวทางในการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรใหม่

การจัดสัมมนา "The 60th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2017" ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมสั มมนาในงานที่น่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม Export Clinic โดยมีผู้แทนจากสำนั กงานส่งเสริมการค้าในต่ างประเทศมาให้คำปรึกษากับผู้ ประกอบการ เพื่อเจาะลึกตลาดและสินค้า โอกาสของสินค้าในการบุกตลาดด้วย

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่น่ าสนใจอีกมากมาย อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้ าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะทำการฝึกอบรมเป็ นเวลา 2 วัน มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น Creative Age Marketing 4.0 และ Modern Business Model Canvas การจัดอบรมเทคนิคการถ่ ายภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ จัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เสริ มความงามและเครื่องสำอาง และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารปรุ งสำเร็จ เป็นต้น

ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้ าร่วมโครงการต่างๆ ของสถาบัน NEA สามารถทราบรายละเ อียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ที่ http://nea.ditp.go.th
Comments