Government‎ > ‎

STYLE” งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ พร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลางสินค้า ไลฟ์สไตล์ระดับภูมิภาค

posted Oct 18, 2017, 2:19 AM by Maturos Lophong

“STYLE” งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค รวม 3 เทรดแฟร์ระดับประเทศ BIFF&BIL, BIG+BIH และ TIFF ไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรกจัดโดย DITP ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค บางนา รวมผู้ประกอบการไทย-เทศ กว่า 2,000 คูหา ร่วมจัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ ต่อสายตานักธุรกิจและผู้นำเข้าจ ากทั่วโลก คาดเงินสะพัดมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์เป็นภาคอุต สาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมครบวงจร โดยมีผู้ประกอบการไทยทั้งที่เป็ นรายเล็ก หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SM Es) จำนวนมาก และที่เป็น สตาร์ทอัพ (Start-Up) อยู่มากกว่า 90 เปอร์เซนต์ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเ คลื่อนเศรษฐกิจไทย ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานกว่าหนึ่งล้านคน รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันใ ห้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การตลาด และการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับภู มิภาค

กอปรกับการที่รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริม การเป็นสังคมสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย “Creative Thailand” ทำให้อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ที่รวบ รวม อุตสาหกรรมในหลายส่วน ทั้ง สินค้าของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น ของขวัญของชำร่วย แฟชั่น เครื่องหนัง เครื่องเขียน และเครื่องกีฬา มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นหนึ่งใ นสินค้าและบริการส่งออกอันดับต้ น ๆ ของประเทศโดยการมุ่งสู่การสร้าง สรรค์นวัตกรรม และการออกแบบ นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถเป็นศูนย์ก ลางของสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาค และมีโอกาสที่จะเติบโตในระดับโล กได้จริง โดย ผู้ประกอบการไทยต้องกล้านำความเ สนอคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ และมีการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งงาน STYLE ครั้งนี้มีความพิเศษแตกต่างจากง านแสดงสินค้าเดิม ๆ ที่มีทั้งการจับคู่ธุรกิจ งานแสดงนิทรรศการ เวิร์คช็อป และกิจกรรมให้คำปรึกษาทางธุรกิจ จะช่วยตอบโจทย์การต่อยอดธุรกิจไ ทยสู่เวทีตลาดโลกได้อย่างเต็มภา คภูมิ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่ าว


ด้านนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งาน “STYLE” เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่ งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาค รวบรวมงานแสดงสินค้าด้านไลฟ์สไต ล์ ทั้งงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแ สดงสินค้าเครื่องหนัง (Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair: BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดง สินค้าของใช้ในบ้าน (Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair: BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Thailand International Furniture Fair: TIFF)

ซึ่งเป็น 3 งานใหญ่ที่เป็นที่น่าสนใจไว้ด้ว ยกันในงานเดียว โดยกรมได้จัดงาน “STYLE” ภายใต้แนวคิด Life+Style และเป็นส่วนหนึ่งของ Creative Thailand ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่ างวันที่ 17-21 ตุลาคมนี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก 24 สมาคมที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างช าติเข้าร่วมแสดงสินค้าไม่น้อยกว่ า 1,000 บริษัทร่วมจัดแสดงงานกว่า2,000 บูธ เต็มพื้นที่กว่า 40,000 ตร.ม. ภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา

“กรมฯ มั่นใจว่างานนี้จะสามารถตอบโจทย์ ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ตัวแทนจัดซื้อของต่างประเทศ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นักออกแบบ ผู้ซื้อจาก Showroom/ Selected shop Fashion House ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบถ้วน นำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยคาดว่างานนี้จะสามารถก่อให้เ กิดมูลค่าสั่งซื้อภายในงาน กว่า 2,000 ล้านบาท”

นางจันทิรากล่าว พร้อมเสริมว่าจากการมุ่งสู่การเ ป็น Creative Thailand และมุ่งเน้นส่งเสริมให้ไทยเป็น ศูนย์กลางการผลิต การตลาด และการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับภู มิภาค มั่นใจว่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไ ตล์และแฟชั่นจะขยายตัวต่อเนื่อง มีมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 นี้ หรือเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ ร้อยละ 3 จาก ที่เคยติดลบเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ านมา 


ทั้งนี้การส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ (แฟชั่นและไลฟ์สไตล์) ปี 2559 คิดเป็นมูลค่าราว 11,260 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 377,000 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไท ยโดยช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่าการส่งออก ประมาณ 7,600 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 256,000 ล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ สิ่งทอ ผ้าผืน เส้นใยประดิษฐ์ และเฟอร์นิเจอร์

สำหรับภายในงานปีนี้ มีกิจกรรม บริการและนิทรรศการที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการ ของทุกฝ่าย และจัดบริการพิเศษเพื่ออำนวยควา มสะดวกผู้ที่ทำธุรกิจ อาทิ การบริการเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ ใน Buyer Lounge พร้อมล่ามภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งยังมี ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ การค้า และ DITP SERVICE CENTER รวบรวมบริการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประ เทศไว้ ณ จุดเดียว เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการใน การขยายตลาดส่งออก นอกจากนี้งาน “STYLE” ยังรวบรวมนิทรรศการต่างๆ กว่า 20 นิทรรศการไว้ด้วยกัน ซึ่งจะมีทั้งงานแสดงนิทรรศการที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ อัพเดทเทรนด์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การทำธุ รกิจ อาทิ นิทรรศการแนวโน้มแฟชั่น ปี 2561 (Trend Forum 2018), นิทรรศการโครงการเตรียมความพร้อ มของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น (QURATED Fashion Incubation Project), และยังมีนิทรรศการที่กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์ได้มีพื้นที่แส ดงออกและต่อยอดความคิดให้เป็นรู ปธรรม นอกจากนี้กรมฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาได้จั ดนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระม หากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอ งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จั นทน์จากหญ้าแฝกภายในงานด้วย

Comments