Government‎ > ‎

เตรียมเดินหน้าจัด“THAIFEX – World of Food Asia2018”

posted Mar 15, 2018, 8:39 PM by Maturos Lophong


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี เตรียมพร้อมจัดงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 ดึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาหารร่วมออกงาน คึกคักกว่า 2,500 ราย จาก 40 ประเทศทั่วโลก เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายวันเจรจาธุรกิจ เพิ่มพื้นที่จัดงานกว่า 1 แสนตร.ม. ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้น 10% มั่นใจไทยยังครองแชมป์ผู้จัดงาน แสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ มนานาชาติที่ใหญ่ และครบวงจรที่สุดในเอเชีย

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ภาคการเกษตรถือได้ว่ามีความสำคั ญเพราะเป็นกลไกหลักเศรษฐกิ จของประเทศ โดยในปี 2560 พบว่าปริมาณการส่งออกอาหารสามาร ถทำรายได้ให้ประเทศมากกว่า 26 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 830 พันล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 10.75 ล้านคนในอุตสาหกรรมเกษตรและประม ง ซึ่งสถานการณ์แข่งขันของอุตสาหก รรมอาหารในประเทศไทยนั้น จะเกี่ยวพันกับหลายปัจจัย อาทิ ทรัพยากรและวัตถุดิบการเกษตรที่ มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองและเป็นสินค้าบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) การมีบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารที่ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในระดับมาตร ฐานนานาชาติ และปัจจัยสุดท้ายคือความสามารถใ นการกระจายสินค้าในปริมาณมากด้ วยระบบการขนส่งที่มีนวัตกรรมทั นสมัย พร้อมที่จะให้บริการได้กับทุกคว ามต้องการของตลาด”

“จุดแข็งของประเทศไทย คือความหลากหลายของประเภทอาหาร รวมไปถึงเครื่องปรุง และส่วนผสมต่างๆ สามารถนำมาผสมผสานกลายเป็นรสชาติ ของอาหารที่ได้มาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ และน่ารับประทาน นอกจากนี้ยังพบว่า เมนูอาหารไทยมักจะได้รับการแนะนำ ว่า เป็นหนึ่งในรายการอาหารระดับโลก จากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงต่างๆ โดยล่าสุด CNN ได้ให้การยกย่องเมนูส้มตำ (ลำดับที่ 46) เมนูต้มยำกุ้ง (ลำดับที่ 8) และแกงมัสมั่น (ลำดับที่ 1) เป็นต้น การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอ าหารและเครื่องปรุง ทำให้อาหารมีรสชาติที่ดีขึ้น วิธีและขั้นตอนการผลิตที่ดีกว่า คุณภาพของอาหารมีเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการให้บริการที่ดีขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่แสด งให้เห็นว่าได้ให้ความสำคัญในเรื่ องของความปลอดภัย ของอาหาร ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนำโภช นาการมาใช้ ทั้งนี้ในตลาดโลกจะทราบดีว่า ผลิตภัณฑ์อาหาร แบรนด์ไทยนั้นมีความเข้มแข็ง และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอาหารไทย เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาก็มัก จะนำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงเครื่องปรุง เพื่อนำไปประกอบอาหารไทยยังภูมิ ลำเนาของตนเองอีกด้วย และนั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ภ าครัฐต้องออกมาให้ตราสัญลักษณ์รั บรองในคุณภาพของอาหารว่าผลิตภั ณฑ์นั้นๆ มีมาตรฐาน มีรสชาติของอาหารไทยอย่างแท้จริ ง ภายใต้ ตราสัญลักษณ์ “ไทย ซีเล็ค (Thai SELECT)” และตราสัญลักษณ์ “ไทยแลนด์ ทรัสต์ มาร์ค (Thailand Trust Mark)”


นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ กล่าวเสริมว่า “งาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 จึงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่สำ คัญ มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการ ค้าสินค้าและบริการอาหารไทยให้ โด่งดังไกลไปทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น หากแต่งานนี้ยังเป็นเวทีสำคัญขอ งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจา กทุกประเทศทั่วโลกที่จะมี โอกาสได้พบปะเจรจาการค้า ในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศนั้น เราดำเนินตามนโยบายกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้ ประกอบการไทยส่งออกสินค้าและบริ การอาหารไทย โดยเร่งรัดการทำตลาดเชิงกลยุทธ์ ช่วยหาช่องทางเปิดตลาดใหม่ ควบคู่ไปกับการร่วมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันสูง สามารถยกระดับผู้ประกอบการไปสู่ ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพและเข้ มแข็ง ซึ่งการจัดงานTHAIFEX - World of Food Asia ถือเป็นกลไกหนึ่งเพื่อให้บรรลุเ ป้าหมายดังกล่าว”

ด้าน นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า “งาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 เป็นอีกหนึ่งความพยายามของหอการ ค้าไทยและพันธมิตร ที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพผู้ประ กอบการด้านอาหาร ความสำคัญของงานคือการที่ผู้ประ กอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs จะได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากต่างประเทศที่มาร่วมจัดแสดงใ นงาน เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจข องตนได้ โดยปีนี้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประก อบการเข้าร่วมงานกว่า 2,500 ราย จาก 40 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นผู้ประกอบการต่างประเทศ ประมาณ 1,250 ราย และผู้ประกอบการไทย 1,250 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ส่งออกที่เป็น SMEs 432 ราย และมีผู้ประกอบการรายใหม่อีก 200 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23 % สำหรับประมาณการผู้เข้าชมงาน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา”

ด้าน นายมาเธียส คุปเปอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโลญเมสเซ่ จำกัด กล่าวว่า“ผู้เข้าชมงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 จะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบกา รจากนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศในแถบอินโดจีน อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภา พสูงมาก สำหรับงานในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่การจัดแสดงงานที่ใหญ่กว่าเดิ มกว่า 14% ทำให้มีพื้นที่จัดงานรวมทั้งสิ้ นกว่า 1 แสนตร.ม. และได้ขยายวันเจรจาธุรกิจจาก 3 วันเป็น 5 วัน เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้มีเวลาใ นการสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาส ใหม่ๆ ทางธุรกิจที่จะส่งผลให้อุตสาหกร รมอาหารและเครื่องดื่มเติบโตมาก ยิ่งขึ้น โดยในวันสุดท้ายของงานจะเปิดให้ ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมงาน แม้จะเหลือเวลาอีก 3 เดือนกว่าจะถึงวันงาน แต่เราก็ได้รับทราบถึงยอดผู้ลงท ะเบียนที่น่าประทับใจ และแสดงให้เห็นว่างานที่เกิดจาก ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนปร ะสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม””

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกและผู้สนใจร่วม ชมงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 วันเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชน ทั่วไป วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1-8 และ อาคารชาแลนเจอร์ ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์การ แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง ธานี สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมู ลได้ทางเว็บไซต์www.ditp.go.th www.thaitradefair.com และ www.worldoffoodasia.com หรือ สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169
Comments