Government‎ > ‎

THAIFEX - World of Food Asia 2017 สุดยอดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย

posted Jun 1, 2017, 7:55 PM by Maturos Lophong   [ updated Jun 1, 2017, 8:11 PM ]


ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี จัดงานแสดงสินค้าอาหาร 2560 THAIFEX - World of Food Asia 2017 โดยมีพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่เมื่อวั นพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สุดยอดงานแสดงสินค้ าอาหารและเครื่องดื่มระดั บนานาชาติของไทย พร้อมประกาศความยิ่งใหญ่อุ ตสาหกรรมอาหารไทย ตอกย้ำความเป็นครัวโลก ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ด้วยพื้นฐานการเป็นประเทศเกษตร กรรม จึงมีปริมาณผลผลิ ตทางการเกษตรจำนวนมากที่นำมาใช้ เป็นวัตถุดิบในอุ ตสาหกรรมอาหารได้ และทำ ให้อุตสาหกรรมอาหารกลายเป็นหนึ่ งในอุตสาหกรรมศักยภาพของไทย สามารถทำรายได้ให้กับครัวเรือน เกษตรกรและชุมชนในชนบท ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ปัจจุบันสินค้ าอาหารของไทยสามารถส่งออกไปยั งประเทศต่างๆ มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยสินค้าอาหารของไทยที่มีมูลค่ าการส่งออกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกในตลาดโลก อาทิ ข้าว ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งแช่แข็งและแปรรูป และสิ่งปรุงรสอาหาร คิดเป็นมูลค่าสินค้ าอาหารและเกษตรแปรรูป เฉลี่ยมากกว่าปีละ 800,000 ล้านบาท”

“ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น เราดำเนินนโยบายการพัฒนาศั กยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยและเครื่ องดื่ม ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถื อและภาพลักษณ์สินค้าไทยในระดั บสากล มีเป้าหมายให้ไทยเป็นครัวของโลก (Thailand Kitchen of the World) รวมถึงการส่งเสริมขี ดความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในระดับ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีนวั ตกรรมอาหาร (Food Innovation) มาใช้ในภาคการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งจะสามารถยกระดับผู้ ประกอบการไปสู่ตลาดโลกอย่างมี ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง การจัดงาน THAIFEX - World of Food Asia ของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ถือเป็นกลไกหนึ่งของกระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว” นางอภิรดี กล่าว

ด้านนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ กล่าวว่า “สำหรับงาน THAIFEX - World of Food Asia 2017 ในปีนี้ ได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้ นนำในวงการอุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเข้ าร่วมงานจำนวนกว่า 2,200 บริษัท 5,200 คูหา จาก 40 ประเทศ ซึ่งในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่กลุ่ ม Modern Trade รายใหญ่ อาทิ Makro Big C Tops Supermarket เข้าร่วมงาน และยังมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่ มขึ้นกว่า 30% โดยกรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้ าชมงานประมาณ 150,000 ราย ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าการสั่งซื้ อสินค้าจะไม่ลดน้อยกว่าปีที่ผ่ านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิ จของประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้ มดีขึ้น จึงคาดว่าความต้องการสินค้ าอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น”

“ไฮไลท์ของงานในปีนี้จะเน้นชู นวัตกรรมอาหารเป็นหลัก รวมถึงการนำเสนอ 11 เทรนด์อาหารโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รั บทราบแนวโน้มใหม่ๆ มีโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการคิดค้นอาหารประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันการนำนวัตกรรมมาพั ฒนาในอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีทิ ศทางและแนวโน้มให้เข้ากับวิถีชี วิตของคนเมืองมากขึ้น มีการพัฒนาจัดทำในรู ปแบบของอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) มีความสะดวกรวดเร็วแต่ยังคงไว้ ซึ่งคุณประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาอาหารจากวัตถุดิ บท้องถิ่นที่ช่วยสร้างรายได้ให้ กับชุมชน การหันมาคำนึงผลทางด้านสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น โดยการใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อพั ฒนานวัตกรรม”

“ในส่วนจัดแสดงสินค้ าอาหารและเครื่องดื่ม งานในปีนี้มีการขยายพื้นที่ การจัดแสดงรวมแล้วกว่า 93,500 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่น่าชื่นใจว่าการจั ดงานฯ มีความก้าวหน้ าและประสบความสำเร็จ และเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สั มผัสงานแสดงสินค้าที่เข้มข้ นมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของอุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ เติบโตมากยิ่งขึ้น ภายในงานแบ่งการจัดแสดงออกเป็ นกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์และบริ การที่จัดแสดง อาทิ โซนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสมุนไพรที่รับประทานได้ และอาหารฮาลาล โซนบริการจัดเลี้ยง และธุรกิจบริการด้านอาหาร โซนเทคโนโลยีอาหาร โซนค้าปลีกและแฟรนไชส์ นอกจากนี้ ภายใต้ THAIFEX - World of Food Asia ยังประกอบด้วยการจัดแสดงกลุ่ มประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ อื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ World of Seafood, World of Coffee & Tea และ World of Food Service เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาอีกด้วย ”Comments