Government‎ > ‎

เปิดยิ่งใหญ่อลังการ “THAIFEX – World of Food Asia 2018”

posted May 30, 2018, 1:05 AM by Maturos Lophong   [ updated May 30, 2018, 1:33 AM ]29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิ มแพ็ค เมืองทองธานี; กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี จัดพิธีเปิดงาน “THAIFEX – World of Food Asia 2018” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษในหั วข้อ “กำหนดทิศธุรกิจอาหารไทย ในยุค Digital Economy”

“THAIFEX – World of Food Asia 2018” ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 27 ปีที่จัดมา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิ มแพ็ค เมืองทองธานี จัดแสดง 11 ฮอลล์ เต็มพื้นที่กว่า 107,000 ตร.ม. ดึงผู้ร่วมจัดงานเพิ่มขึ้น 17% กว่า 2,537 ราย จาก 41 ประเทศทั่วโลก ชูแนวคิดเปิดมุมมองใหม่ “Thailand Creative Food” แสดงศักยภาพประเทศไทยในฐานะครั วสร้างสรรค์ของโลก ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของรัฐบาล คาดจบงานนี้เงินสะพัด 11,500 ล้านบาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “เอเชีย” เป็นภูมิภาคที่มีศั กยภาพในการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ สำคัญของโลก เนื่องจากมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ และมีพื้นที่ทางการเกษตรถึง 3,400 ล้านไร่ (คิดเป็น 11% ของพื้นที่การเกษตรทั้ งหมดของโลก) อีกทั้งอาหารของชาวเอเชียยังมี เอกลักษณ์โดดเด่นเชื่อมโยงไปถึ งวัฒนธรรมอันงดงามที่เป็นเสน่ห์ ตรึงใจผู้คนทั่วโลก ดั่งคำขวัญของงาน THAIFEX ที่ว่า “TASTE THE WORLD SAVOR ASIA” สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุ ตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ไทยเป็นประเทศผู้ส่ งออกอาหารรายใหญ่อันดับที่ 3 ของเอเชีย รองจากประเทศจีนและอินเดีย โดยแต่ละปีไทยส่งออกสินค้ าอาหารไปทั่วโลก มูลค่าสูงเกือบ 1 ล้านล้านบาท ซึ่ง 40% เป็นมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และ 60% เป็นมูลค่ากระบวนการผลิ ตทางเกษตรกรรม โดยมีสินค้าอาหารที่มีมูลค่ าการส่งออกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกในตลาดโลก ได้แก่ ข้าว ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งแช่แข็งและแปรรูป และสิ่งปรุงรสอาหาร”“กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายให้งาน THAIFEX เป็นศูนย์กลางของการจั ดงานแสดงสินค้าอาหารเทคโนโลยี และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารที่ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าอุ ตสาหกรรมอาหารของไทยมีความพร้ อมเต็มที่ ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่ ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยศักยภาพด้านสินค้ าอาหารหลากหลายประเภทที่มีคุ ณภาพมีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ทั่วโลก รวมถึงผู้ประกอบการไทยมี ความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพั ฒนานวัตกรรมอาหารในรูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนภาครัฐเองได้ให้การส่ งเสริม สนับสนุน และ เปิดโอกาสโดยการสร้างช่ องทางในการเจรจาการค้าและธุรกิ จเพื่อสร้างความเชื่ อมโยงทางการค้ากับนานาประเทศอย่ างต่อเนื่อง เชื่อว่าปัจจัยหลักเหล่านี้ จะสามารถผลักดันให้อุ ตสาหกรรมอาหารไทยได้เติบโตในภู มิภาคเอเชีย และในตลาดโลกได้อย่างมีศั กยภาพตามนโยบายรัฐบาล “ครัวไทยสู่โลก : Kitchen of the World” ได้อย่างแน่นอน”

ด้าน นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ กล่าวเสริมว่า “สำหรับในปีนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเข้าสู่ การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมสร้ างสรรค์ด้านอาหาร หรือ “Creative Food” เพื่อแสดงศั กยภาพประเทศในฐานะครัวสร้ างสรรค์ของโลก ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของรัฐบาล โดยเฉพาะ SMEs จะได้เกิดการพัฒนาความคิด นำข้อได้เปรียบจุดแข็งของอุ ตสาหกรรมอาหารไทยด้ านความหลากหลายของวัตถุดิบ และรสชาติอาหารไทยที่มีเอกลั กษณ์ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ าและบริการ ต่อยอดให้แบรนด์สินค้ าอาหารไทยมีความเข้มแข็ งในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ คาดว่าประมาณการผู้เข้ าชมงานในวันธุรกิจจะเพิ่มขึ้น 10% และมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา หรือประมาณ 11,500 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิ จของประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้ มดีขึ้น จึงคาดว่าความต้องการสินค้ าอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น”

ด้าน นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “หอการค้าไทย ตระหนักในความสำคัญของการผลักดั นผู้ประกอบการด้านอุ ตสาหกรรมอาหารไทยให้มีความแข็ งแกร่งและมีศักยภาพพร้อมที่จะก้ าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลก โดยงาน THAIFEX - World of Food Asia 2018 ในปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้ ประกอบการในภาคอุ ตสาหกรรมอาหารได้พบปะและแลกเปลี่ ยนนวัตกรรมองค์ความรู้หรื อทำการค้าขายร่วมกันกับผู้ ประกอบการต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้ าร่วมงานกว่า 2,537 ราย จาก 41 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นผู้ประกอบการต่ างประเทศประมาณ 1,266 ราย และผู้ประกอบการไทย 1,271 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ส่งออกที่เป็น SMEs 432 ราย และมีผู้ประกอบการรายใหม่อีก 266 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47.7 %”

ด้าน นายมาเธียส คุปเปอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโลญเมสเซ่ จำกัด กล่าวว่า “THAIFEX – World of Food Asia 2018 ในปีนี้ นำผู้ประกอบการสินค้าอาหารหน้ าใหม่จากต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน ฝรั่งเศส ศรีลังกา เวียดนาม เบลเยี่ยม และอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสู งด้านสินค้าอาหาร รวมถึงประเทศ อาร์เจนติน่าซึ่งเป็น Partner Country ในปีนี้ นอกจากนี้ ยังได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อเป้ าหมายหลักที่ใหญ่ที่สุดกว่า 3,000 รายจากทั่วโลก ประกอบด้วย Annam Group (เวียดนาม), Capital Retail Limited (เมียนมาร์), Indoguna (กัมพูชา), Kaimay Trading (สิงคโปร์), Pandurasa Kharisma, PHDeli (อินโดนีเซีย) และ Premium Distribution (พม่า) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ ประกอบการธุรกิจอาหารได้มี โอกาสในการสร้างเครือข่ ายและขยายธุรกิจใหม่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มเติบโตมากยิ่งขึ้น”

ไฮไลท์ของงานในปีนี้จะเน้นการจั ดแสดงนวัตกรรมสร้างสรรค์สินค้ าอาหาร ซึ่งจัดแสดงเป็นนิทรรศการพิเศษ “Creative Food Pavilion” โดยภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1. โซน “Alternative Sources” 2. โซน “The Natural Wonders” 3. โซน “Thai Wisdom” 4. โซน “The Exotic Experience” และ 5. Creative Food

ไฮไลท์นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ

· E Market Place บริการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่ างเว็บไซต์ market online ชื่อดังระดับโลก อาทิ Amazon (อเมริกา), Gosoko (แอฟริกา), Tmall (จีน) และ Redmart (สิงคโปร์) เพื่อเป็นอีกช่องทางการจำหน่ ายให้กับผู้ประกอบการ

· การจัดสัมมนาโดยสถาบัน NEA กว่า 43 หัวข้อ และได้รับความร่วมมือจาก โคโลญ เมสเซ่ อินโนว่า หอการค้า ตลอด 4 วัน ตอบโจทก์ทุกรูปแบบในอุ ตสาหกรรมอาหาร

· โชว์เคสสุดยอด 50 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่โดดเด่น เต็มเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ และรสชาติได้รับการคัดสรรมาแล้ วที่ THAIFEXtaste Innovation Show

· การวิเคราะห์เชิงลึกถึ งโอกาสและความท้าทายในอุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ มจากกูรูชั้นนำ

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ Packaging และด้านโลจิสติกส์ โดยสมาคมที่เกี่ยวข้อง

· “31T” (บิท) คือ การออกแบบประสบการณ์การรั บประทานอาหารแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อให้ นักธุรกิจที่เข้าชมงาน THAIFEX 2018 ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิ ดโลกทัศน์แห่งรสชาติในบริบทใหม่ และร่วมรังสรรค์ความเป็นได้ ของสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ ที่ Innovation Design Zone

· Thai SELECT Pavilion กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ อาหารไทยสำเร็จรูป และร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

· 60+ Pavilion : นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ บริโภคกลุ่มสูงอายุ ผลิตภัณฑ์ Anti-aging ตลอดจน Functional Food

· การสัมมนาเจาะลึกด้านนวั ตกรรมอาหาร Innofood Asia Conference

· การแข่งขันทำอาหาร Thailand Ultimate Chef Challenge การปรุงกาแฟจากบาริสต้าชื่อดัง Celebrity Coffee Bar และแข่งแกะสลักตกแต่งอาหาร เป็นต้น

· มหานครผลไม้จากจังหวัดจันทบุรี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนร่วมงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 วันเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 โดยในวันที่ 2 มิถุนายน จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ าชมงาน ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1-8 และ อาคารชาแลนเจอร์ ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุ มอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมู ลได้ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th และ www.thaifexworldoffoodasia.com หรือ สายด่วนกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ 1169

Comments