Government‎ > ‎

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขานรับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการส่ งออกไทย เพื่อรับ "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดี เด่น ประจาปี 2560" (Prime Minister's Export Award 2017 : PM Award 2017)

posted Mar 24, 2017, 4:01 AM by Maturos Lophong   [ updated Mar 24, 2017, 4:02 AM ]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการส่ งออกไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวด "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดี เด่น ประจาปี 2560" (Prime Minister's Export Award 2017 : PM Award 2017) ภายใต้แนวคิด LEADING THE WAY รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่ สร้างความเชื่อมั่ นและมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ และคุณภาพมาตรฐานของสินค้ าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรั บและสามารถแข่งขันในตลาดต่ างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยรางวัลฯ สะท้อนความสาเร็จของธุรกิจไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ส่งเสริมผู้ประกอบการ Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง ให้เป็นฟันเฟืองสาคัญในอนาคตต่ อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ล่าสุด เปิดรับสมัคร ผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลฯ ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560

นางจิตรา เอื้อประเสริฐนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “จากความสาเร็จในการคัดเลือกผู้ ประกอบการส่งออกไทยมานานกว่า 2 ทศวรรษ ภายใต้ “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิ จส่งออกดีเด่น หรือ PM AWARD (Prime Minister’s Export Award) นับตั้งแต่ปี 2535 ในปีนี้ เรายังคงเดินหน้าเฟ้นหาผู้ส่ งออกที่จะช่วยยกระดับความเชื่ อมั่นและสร้างมาตรฐานในระดั บสากล เพื่อให้ภาพลักษณ์และคุ ณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริ การไทยเป็นที่ยอมรั บและสามารถแข่งขันในตลาดต่ างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่ มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล มาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งผู้ประกอบการ Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งนับว่าเป็นฟันเฟืองสาคั ญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0


เราจึงให้ความสาคัญในการปรับรู ปแบบการคัดเลือกและให้คะแนน ทั้งในด้านกระบวนการผลิตการตลาด ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีการอบรมเพื่อเป็ นการติดอาวุธด้านการค้าให้แก่ผู้ ประกอบการสินค้าและบริ การไทยในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นการเปิดตลาดใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการส่ งออกไทยสามารถแข่งขันได้ ในตลาดการค้าโลกด้วยคุณภาพสินค้ าและบริการในมาตรฐานสากลที่ได้ รับการรับรองจากรัฐบาลไทย รางวัล PM AWARD จึงเป็นรางวัลหนึ่งเดียวแห่งเกี ยรติยศและความภาคภูมิใจของผู้ส่ งออกไทยที่ได้รับจากนายกรั ฐมนตรีภายใต้การดาเนิ นงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์”


รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดี เด่น ประจาปี 2560 (Prime Minister's Export Award 2017 : PM Award 2017) ประกอบด้วย 7 ประเภทรางวัล ได้แก่


1) Best Exporter (รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่ งออกยอดเยี่ยม)


2) Best Green Innovation (รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรั กษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม)


3) Best Thai Brand (รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม)


4) Best Design (รางวัลสินค้าไทยที่มี การออกแบบยอดเยี่ยม)


5) Best Service Enterprise Award (รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม)


5.1) สาขาโรงพยาบาล / คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล / ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง


5.2) สาขาดิจิตอลคอนเทนท์และซอฟ์แวร์


5.3) สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภั ณฑ์ 5.4) สายโลจิสติกส์การค้า (ELMA)


6) Best OTOP (รางวัลสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม)


7) Best Halal (รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม)

โดยผู้ประกอบการส่งออกที่ได้รั บรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์ จากทางกรมฯ ได้แก่ รับโล่รางวัลและเกียรติบั ตรจากนายกรัฐมนตรี / ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ / ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่ างๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมั ครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บั ดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ มและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pm-award.com สอบถามการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ที่โทร. 098-341-4539, 02-636-1050 ต่อ 301, 351, 354
Comments