Health & Beauty‎ > ‎

เจอเนสส์ คิดส์ ร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้น้องๆ 4 จังหวัดแดนอีสาน

posted Apr 10, 2019, 10:18 PM by Maturos Lophong


เจอเนสส์ คิดส์ ร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้น้องๆ 4 จังหวัดแดนอีสาน

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย อลิศรา แซ่เตีย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมตัวแทนพนักงานและนักธุรกิจอิสระเจอเนสส์ฯ ภายใต้ โครงการเจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse Kids™) ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสมทบทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

โดยเข้าร่วมพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนโครงการคลังอาหารในครัวเรือน ให้แก่ 4 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน จังหวัดศรีสะเกษ, โรงเรียนบ้านดอนกลอย จังหวัดยโสธร, โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ และโรงเรียนบ้านโคกเลาะ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน


ตามพันธกิจของโครงการที่ว่า One Heart One Hope One Mission เราจะร่วมเปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาสให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้
Comments