Health & Beauty‎ > ‎

ยูนิซิตี้ คว้ารางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

posted Jan 3, 2020, 1:08 AM by Maturos Lophong

ยูนิซิตี้ คว้ารางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม 

ในงานThailand's Smart Award 2019


นางสาวภารดี ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค (Regional Marketing Director) บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับมอบรางวัล Thailand’s Smart Awards ประเภทผลิตภัณฑ์ สาขาบริษัทผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยอดเยี่ยม ในงาน Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จากนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรางวัลดังกล่าวสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ให้ร่วมผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศให้ไปสู่ระดับสากล ตลอดจนมุ่งยกระดับพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง อีกทั้งเพื่อการพัฒนานำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจ และการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกสู่สังคมไทยและนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ ยูนิซิตี้ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า ‘Make life better’ ให้แก่ผู้คนรอบข้างในสังคม
Comments