IT‎ > ‎

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ผนึกพลัง ภาครัฐ-เอกชน จัดตั้งโครงการ ‘พันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อะคาเดมี่”

posted Aug 17, 2017, 12:26 AM by Maturos Lophong


ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ผนึกพลัง ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคสังคม และ เดินหน้าส่งเสริมนักกีฬาอี-สปอร์ ต จัดตั้งโครงการ ‘พันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อะคาเดมี่’ นอกจากนี้ยังสร้างสนามแข่งขัน พันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อารีน่า ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน รองรับการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์ ตั้งเป้าเป็น ‘ศูนย์กลางกีฬา อี-สปอร์ต’ ของไทย

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมว่า "เกมถือเป็นสิ่งบันเทิงสิ่งหนึ่ งที่กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้น เรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลก ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโ ลยีเข้ามามีบทบาททำให้การเล่นเก มที่เล่นกันเพียงเพื่อความบั นเทิง สนุกสนาน กลายเป็นเกมการแข่งขันอย่างไร้พ รมแดนในโลกดิจิทัลของเด็กและเยา วชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ของผลิตภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ใ นอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทน ต์ของไทย ให้มีขีดความสามารถและความได้เป รียบทางการแข่งขันในทุกด้าน รวมถึงเป็นที่ยอมรับในตลาดระดับ สากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ในระยะยาวของ DEPA ในการปั้นกลุ่มผู้ประกอบการดิจิ ทัล หรือ Digital Entrepreneur 500,000 ราย และสร้างบุคลากรป้อนสู่การพัฒนา อุตสาหกรรม เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ลจึงร่วมสนับสนุนงานสัมมนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและบุคลากรในอุ ตสาหกรรมดิจิทัล หรือผู้ที่สนใจเข้าสู่อุตสาหกรร ม ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ต่อก ารเรียนรู้และอัพสกิลตนเองต่อยอ ดสู่การเป็นอาชีพที่มั่นคงในอนา คตต่อไป”

นายวีรฤทธิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้จัดการบริหารทรัพย์สิน ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด จำกัด เปิดเผยว่าศูนย์การค้าพันธุ์ทิพ ย์ ถือเป็นสถานที่ให้บริการด้านสิน ค้าไอที ครบวงจรที่สุดในไทย ทั้งสินค้าไอที เทคโนโลยี ตลอดจนการให้บริการดูแลและซ่อมแ ซม โดยปัจจุบันสิ่งสำคัญในการขับเค ลื่อนตลาดสินค้าไอที คือเกม เนื่องจากอุปกรณ์ อาทิ ซีพียู การ์ดจอ และแรม ถูกพัฒนาการทำงานให้เร็วและมีปร ะสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับเกมและการทำงาน บริษัทฯ จึงวางแผนธุรกิจรุกตลาดเกมให้มา กยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ศูนย์การค้าพันธุ์ทิ พย์มีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิม ดังนั้นจึงได้สนับสนุนในเรื่องข องเกมและกีฬาอี-สปอร์ต และตั้งเป้าให้กลายเป็น ‘ศูนย์กลางกีฬาอี-สปอร์ต’จึงได้ มีการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยโครงการนี้ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ล (DEPA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมไทย อีสปอร์ต (TESA) และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ในการจัดโครงการ‘พันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อะคาเดมี่ (Pantip E-sport Academy)’เพื่อกลายเป็นจุดเริ่ม ต้นที่ดีสำหรับกีฬาอี-สปอร์ตในป ระเทศไทย

“บริษัทฯ ต้องการพัฒนาให้ศูนย์การค้าพันธุ์ ทิพย์ กลายเป็นศูนย์กลางกีฬาอี-สปอร์ต จึงได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ สร้างสนามแข่งขันกีฬาอี-สปอร์ต ภายใต้ชื่อ ‘พันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อารีน่า (Pantip E-sport Arena)’ ขึ้นเป็นแห่งแรกที่พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ และประสบความสำเร็จเกินความคาดห มาย จึงมีแผนเปิดตัวแห่งที่ 2 ที่พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ โดยสนามแข่งขันดังกล่าวมีความพร้ อมรองรับครบทุกด้าน ทั้งอุปกรณ์การแข่งขันที่สมบูรณ์ ที่สุด ระบบแสง สีที่ได้ตามมาตรฐาน และความยิ่งใหญ่ของสถานที่ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจาก ต่างประเทศว่าสนามพันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อารีน่า ที่พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำยิ่งใหญ่ ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ฉียงใต้ นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนสำหรับจัด ฝึกอบรม และเสริมสร้างความสามารถของผู้ที่ สนใจจะมาเป็นนักกีฬาอี-สปอร์ต” นายวีรฤทธิ์ สมบูรณ์ทรัพย์กล่าวเสริม

สำหรับมุมมองตลาดเกมและอี-สปอร์ ต ในตลาดโลกและตลาดไทย นายวีรฤทธิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่ามูลค่าตลาดเกม และอี-สปอร์ตทั่วโลกถือว่ามีมูล ค่ามหาศาล เนื่องจากเกมถือเป็นตลาดที่มีมา อย่างยาวนาน และอัตราเฉลี่ยเติบโตขึ้นทุกปี โดยรวมมูลค่ากว่า 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนตลาดในประเทศไทย

ปี 2559 ที่ผ่านมา มีมูลค่าตลาดประมาณ 6,000 ล้านบาท และในปี 2560 คาดว่าจะมีมูลค่าเติบโตอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อกีฬาอีสปอร์ตขยายตั วมากขึ้นในประเทศไทย จะทำให้ตลาดเกมเติบโตแบบก้าวกระ โดดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยที่จะสามารถส่งเสริ มการเติบโตของเกมและกีฬาอี- สปอร์ตในประเทศ ประกอบด้วย การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกช นในการส่งเสริมการจัดแข่งขัน สนับสนุนด้านของรางวัล หรือส่งตัวแทนนักกีฬาอี-สปอร์ต เข้าร่วมแข่งขันในสนามระดับโลก จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในกีฬาอี -สปอร์ตเพิ่มขึ้นด้วย

“ทั้งนี้การเติบโตของอี-สปอร์ตถื อเป็นการมอบโอกาสให้แก่หลายๆ ฝ่าย ทั้งน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาห กรรมเกมและกีฬาอี-สปอร์ต จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้าน ซอฟต์แวร์ การตลาด การบริหารจัดทำทีม การสร้างทีมในการแข่งขัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้า งเนื้อหาต่างๆ โดยศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนใน ทุกๆ ด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬา อี-สปอร์ต ตามที่ตั้งเป้าไว้ และกลายเป็นศูนย์กลางกีฬาอี-สปอ ร์ตในประเทศไทยอย่างแท้จริง”นาย วีรฤทธิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ กล่าวสรุป
Comments