IT‎ > ‎

ไทยคมคว้ารางวัล ASEAN CG Awards ระดับ TOP 50 ครั้งที่ 2 ติดต่อกัน

posted Nov 22, 2018, 8:45 PM by Maturos Lophong
 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยคมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถการแข่งขัน และเป็นที่ยอมรับในมุมมองของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากความสำเร็จในระดับสากลแล้ว ไทยคมยังได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในประเทศ ในฐานะบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถคงมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ CG "ดีเลิศ" ระดับห้าดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมถึงได้รับการจัดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการรับรองในฐานะแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกันอีกด้วย นับเป็นความสำเร็จจากความมุ่งมั่นและดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (CG) อย่างเคร่งครัด และพร้อมยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
###

เกี่ยวกับรางวัล ASEAN Corporate Governance (CG) Awards

ASEAN Capital Market Forum หรือ ACMF ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกำกับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน มีเป้าหมายมุ่งยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนไปสู่ระดับสากล โดยขั้นตอนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ การออกหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อใช้ประเมินและจัดอันดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลด้าน CG ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และยังเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำ ASEAN CG Scorecard เพื่อเป็นเกณฑ์กลางกับทุกประเทศในอาเซียนที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐาน บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนของตน เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนมีสินค้าเพื่อการลงทุนที่มีคุณภาพ

เกี่ยวกับไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการสื่อสารโดยเน้นสร้างการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายดาวเทียมทั้งบรอดคาสต์และบรอดแบนด์ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน บริการที่หลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง โดยมีดาวเทียมที่ยังคงให้บริการอยู่จำนวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดคือ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดคาสต์ ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา อยู่ในตำแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5 องศาตะวันออก โดยมีจานหันเข้ารับสัญญาณจำนวนมาก นอกจากนี้ สำหรับการสื่อสารบรอดแบนด์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ได้สนับสนุนโครงข่ายการสื่อสารด้วยปริมาณช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม รวมถึงนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยีดาวเทียมที่โดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ด้วยแนวคิด “Connectivity for Sustainability” ไทยคมได้ให้บริการทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และตอบไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากความรับผิดชอบในการให้บริการติดต่อสื่อสารในภาวะปกติแล้ว ไทยคมยังมีจุดแข็งในการเชื่อมต่อการสื่อสารได้อย่างไร้รอยต่อ เช่นการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติหรือในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก และทั้งหมดนั้น ถือเป็นความมุ่งมั่นของไทยคม ในการสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ที่ยังคงความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยต่อไป

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “THCOM”
Comments