เคทีซีจัดทริปทำดีกลางปี “รับรู้ รู้รักษ์ พักรบ” เพื่อร่วมสืบสานประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลัง

posted Aug 9, 2017, 3:21 AM by Maturos Lophong


เมื่อเร็วๆ นี้ นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคที ซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทำดีกลางปี “ รับรู้ รู้รักษ์ พักรบ” ชวนสื่อมวลชนไปทำความรู้ จักกับอยุธยาในอีกมุมมองที่ลึ กซึ้ง ในฐานะอาณาจักรของชนชาติ ไทยในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองมั่ งคั่งที่สุด และเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ ทางการค้าที่แน่นแฟ้นกั บนานาชาติ รับฟังเรื่ องราวความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดการบูรณาการทางวั ฒนธรรม

โดยสามวิทยากรหนุ่มนักวิ ชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวั ฒนธรรม ธีรนันท์ ช่วงพิชิต จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา และธานัท ภุมรัช ที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวในอดี ตแบบเจาะลึก เพิ่มความรู้ความเข้าใจ เพื่อมุ่งเน้นให้คนรุ่นหลั งตระหนักถึงคุณค่าความสำคั ญของศิลปะวัตถุ แหล่งโบราณสถาน และศาสนสถาน เพื่อสืบสานการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลื อจากรุ่นสู่รุ่น
Comments