ประชุมแลกเปลี่ยนธุรกิจอนาคตธุรกิจความงามไทยสู่ตลาดจีน

posted Jul 23, 2018, 1:22 AM by Maturos Lophong


สมาคมธุรกิจส่งเสริมความงามไทย – จีน ร่วมกับกลุ่มบริษัทเอกชน (บริษัท Mercury Beauty Co.,Ltd. , บริษัท Hang Zhou Li Zhi International Technalagy Co.,Ltd. และ บริษัท Nanjing Mercury Business Consulting Co.,Ltd.) จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนธุรกิจความงามระหว่างไทย-จีน โดยมี มล.สุภาพ ปราโมช เป็นประธานการประชุม และ คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร(อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) , คุณปรีชา เลาหพงค์ชนะ (ประธานบริษัทกรุงไทย แลนด์ ดิวิลอปเมนท์ จากัด) เป็นเกียรติเข้าร่วมงาน
การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านการค้าระหว่างการลงทุนไทยและจีน การเปิดตลาดธุรกิจความงามไทยสู่ประเทศจีนโดยตรง โดยเจ้าของธุรกิจไทยที่เข้าร่วมประชุมจะได้ทราบถึงทิศทางความเป็นไปในตลาดของธุรกิจความงามของจีนในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขยายช่องทางการตลาดไปยังตลาดจีนที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และการผลักดันแบรนด์ให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยอาศัยช่องทางบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ โดยจีนมีตลาดออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่มาก อาทิเช่น ถาวเป่า, ทีมอลล์นานาชาต และ อาลีบาบา เป็นต้น เนื่องจากแบรนด์ของสินค้าธุรกิจความงามไทยนั้นเป็นที่รู้จักและมีความต้องการของลูกค้าจีนอยู่แล้ว การให้ความเข้าใจในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ยิ่งจะทาให้ลูกค้าจีนไว้วางใจ และมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไทยมากขึ้น นอกจากนี้เจ้าของแบรนด์ไทยและจีนยังได้ทาความเข้าใจถึงการทาธุรกิจ การตลาดให้ตรงกัน ในเรื่องของการควบคุมราคาสินค้า การโฆษณาสินค้า และการวางจาหน่ายสินค้าในระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในด้านธุรกิจการลงทุนของนักธุรกิจจีน ในการจับคู่การค้า หรือการเซ็นต์สัญญาทาธุรกิจร่วมกัน


มล.สุภาพ ปราโมท ได้กล่าวว่า “ช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานี้ เราได้สังเกตเห็นว่าตลาดจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในการจาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับความงามบนตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย และในขณะเดียวกันตลาดจีนยังประสบปัญหาจานวนไม่น้อย ในเรื่องของสินค้าปลอม และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไทย เหตุการณ์ที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ด้านความงามของไทยถูกร้องเรียน ถูกเลียนแบบ จนทาให้ขาดความเชื่อมั่นในจีน ซึ่งอันที่จริงปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการติดต่อสื่อสาร หรือการสื่อสารด้านภาษาที่เป็นอุปสรรค ทาให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น
และเราหวังว่าเราสามารถใช้การประชุมสัมนาในครั้งนี้ สร้างความเข้าใจ อันดี ระหว่างผลิตภัณด้านความงามของไทย และผู้ประกอบการจีน กระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ระหว่างแบรนด์ไทยและนักลงทุนจีน เพื่อช่วยเหลือให้แบรนด์ไทยที่แท้จริงรักษาสิทธิประโยชน์อันสูงสุดของตน และที่สาคัญไปกว่านั้น ให้เจ้าของแบรนด์ไทยที่เข้าร่วมทุกท่านได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการทาธุรกิจกับตลาดจีน และทาความคุ้นเคยกับตลาดจีนให้ได้ แสวงหาแนวทางที่ถูกต้องในการส่งเสริมแบรนด์ไทย และ ขยายสู่ประเทศจีนได้อย่างมีศักยภาพและมั่นคง”
สาหรับงาน China – Thailand Cosmetic Trade Promotion Investment Submit จัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ห้องฉัตราบอลลูม 1 ชั้น 2 สาหรับเจ้าของธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเปรมวดี (ผู้ประสานงานด้านเจรจาธุรกิจไทยจีน) 081-807-4807
Comments