Marketing‎ > ‎

ฟู้ดแพชชั่น ดัน บาร์บีคิวพลาซ่าขึ้นแท่น Regional Brand

posted Apr 3, 2017, 1:50 AM by Maturos Lophongบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ผู้ดำเนินการร้านอาหารชื่อดั งแบรนด์ “บาร์บีคิวพลาซ่า” “จุ่มแซบฮัท” และ “ฮ็อทสตาร์” ต่อยอดความสำเร็จใส่เกียร์เดิ นหน้ารุกขยายธุรกิจในกลุ่ มประเทศ CLMV ตั้งเป้าดันแบรนด์เรือธง “บาร์บีคิวพลาซ่า” ขึ้นแท่น Regional Brand ภายในปี 2563 พร้อมประกาศข่าวดีรุ กตลาดแรกในกัมพูชา จับมือ เอ็กซ์เพรส ฟู้ด กรุ๊ป (Express Food Group หรือ EFG) ยักษ์ใหญ่ธุรกิจแฟรนไชส์ร้ านอาหารระดับภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ รับสิทธ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ดำเนิ นธุรกิจร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในกั มพูชาแต่เพียงผู้เดียว เตรียมทุ่มงบ 150 ล้านบาท ตั้งเป้าเปิด 10 สาขาในกัมพูชาภายในปี 2565 ล่าสุดฟันธงเปิดรวด 2 สาขาใจกลางกรุงพนมเปญปีนี้

นางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เผยวิสัยทัศน์ในการเดินหน้ารุ กขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ในครั้งนี้ว่า “เรามีความเชื่อมั่นว่ าจะสามารถนำแบรนด์ไทยอย่างบาร์ บีคิวพลาซ่าให้ขึ้นไปสู่การเป็น Regional Brand ตั้งเป้าขยายสาขารวมไม่น้อยกว่า 30 สาขาทั่วภูมิภาคเอเซียตะวั นออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในกลุ่ มประเทศ CLMV โดยคาดว่าธุรกิจต่ างประเทศจะทำยอดขายไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งในปีนี้เตรียมบุกตลาดในกั มพูชาผ่านความร่วมมือกับพันธมิ ตรในรูปแบบมาสเตอร์แฟรนไซส์เป็ นครั้งแรก ด้วยความเชื่อมั่นในศั กยภาพของประเทศกัมพูชา ที่มีความโดดเด่นทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย

1) ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ : กัมพูชาถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิ จใหม่ที่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่ อง โดยมีอัตราการเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เฉลี่ยแตะ 7.2% (ในปี 2557 ข้อมูลจาก International Monetary Fund (IMF) จึงถือเป็นตลาดที่มี อนาคตสดใสและเป็นโอกาสที่ดี ในการทำธุรกิจ

2) ศักยภาพด้านประชากร: การเติบโตของรายได้ประชากรชนชั้ นกลางและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่อง พบว่าประชากรรุ่นใหม่ 13% ของประชากรในพนมเปญ มีรายได้มากกว่า 600 – 1,000 ดอลล่าห์สหรัฐ/เดือน (หรือประมาณ 21,000 - 35,000 บาท/เดือน) ส่วนอีก 6% มีรายได้มากกว่า 1,000 – 2,000 ดอลล่าห์สหรัฐ/เดือน (หรือประมาณ 35,000 -70,000 บาท/เดือน) ในขณะที่ค่าครองชีพถูกจึงทำให้ ศักยภาพในการจับจ่ายใช้ สอยของคนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิ จบริการประเภทร้านอาหารเป็นหนึ่ งในกลุ่มธุรกิจที่ได้รั บประโยชน์อย่างสูงจากการเติ บโตรายได้ประชากรชนชั้ นกลางและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้ นของประชากรกัมพูชา อีกทั้งสัดส่วนของประชากรคนรุ่ นใหม่ที่มีเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ เกิดการเติบโตและเปลี่ ยนแปลงไลฟสไตล์ของชุมชนเมืองอย่ างรวดเร็ว

3) ใกล้เคียงทางวั ฒนธรรมและไลฟสไตล์การกิน : ประเทศกัมพูชามีสังคมและวั ฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไลฟสไตล์การกิ นที่คล้ายกับคนไทยที่ชื่นชอบร้ านอาหารที่มีคุณภาพทั้งในด้านสิ นค้าบริการ การตกแต่งและบรรยากาศของร้าน อีกทั้งมีความนิยมบริโภคอาหารปิ้ งย่างที่เป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิ จของบาร์บีคิวพลาซ่า

4)ชื่นชอบแบรนด์ไทย : ผู้คนในประเทศกัมพูชามีทัศนคติ ที่ดีต่อแบรนด์ไทย และมีความคุ้นเคยกับแบรนด์ไทย เพราะกลุ่มประเทศเหล่านี้ ประชากรส่วนใหญ่บริโภคสื่อไทย และนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่ เมืองไทย

ด้วยปัจจัยบวกทั้ง 4 ด้าน ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่ าการเดินหน้ากลยุทธ์ขยายธุรกิ จในประเทศกัมพูชา ผ่านแบรนด์เรือธงอย่างบาร์บีคิ วพลาซ่าจะสามารถประสบความสำเร็ จตามเป้าที่วางไว้ รวมถึงความพร้อมของระบบแฟรนไชส์ ทั้งหนังสือคู่มือแนะนำแบรนด์ และการสร้างแบรนด์ พร้อมด้วยคู่มืออื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยข้อมูลและองค์ ความรู้ในการบริหารจัดการและพั ฒนาแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่ าในตลาดใหม่ รวมถึงทีมสนับสนุ นการทำงานของแฟรนไซส์ทั้งหมดนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้ ระบบแฟรนไชส์ของบาร์บีคิวพลาซ่ าเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้หลักคิดสำคัญ คือ เน้นการส่งมอบประสบการณ์ พร้อมมาตรฐานสินค้าและบริ การในแบบฉบับบาร์บีคิวพลาซ่าให้ กับการลูกค้าทั่วภูมิภาค ที่จะส่งผลให้แบรนด์บาร์บีคิ วพลาซ่าของคนไทยจะสามารถสยายปี กทั่วภูมิภาคได้อย่างสง่างาม มั่นคงและยั่งยืนและเพื่อเดินหน้าโรดแมพนำแบรนด์ บาร์บีคิวพลาซ่าสู่ภูมิภาคอาเซี ยน ล่าสุด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้ประกาศเปิดตัวพันธมิตรยักษ์ ใหญ่ บริษัท เอ็กเพรส ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (Express Food Group หรือ EFG) หนึ่งในผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ร้านอาหารชั้นแนวหน้าในภูมิ ภาคเอเชียอะวันออกเฉียงใต้และผู้ ประกอบการร้านอาหารรายใหญ่ที่สุ ดของประเทศกัมพูชา โดยได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ EFG ได้รับสิทธิเป็น Master Franchise ในรูปแบบ Area Development Franchise ในประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดี ยว เพื่อให้การเจาะกลุ่มตลาดกัมพู ชาทำโดยผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความชำนาญในประเทศ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็ นกลยุทธ์สำคัญในการรุกตลาดในภู มิภาคอาเซียน

“หลายปีที่ผ่านมา เราได้รับการติดต่อจากกลุ่มธุ รกิจชั้นนำในหลายประเทศเพื่ อขอซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ของบาร์บี คิวพลาซ่า ซึ่งนโยบายของฟู้ดแพชชั่นเรามี ความชัดเจนในการขยายธุรกิจที่ ไม่ได้เน้ นการขยายสาขาจำนวนมากในระยะเวลา อันสั้นเป็นหลัก แต่มองการสร้างฐานแบรนด์ร้ านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าให้มี ความยั่งยืนในระยะยาวเป็นเรื่ องสำคัญ เราจึงมองหาพันธมิตรที่มีความคิ ดแบบเดียวกันที่จะช่วยส่งเสริ มให้แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าเติ บโตอย่างมั่นคงในดินแดนใหม่ ดังนั้นการขยายตลาดในต่ างประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะเป็ นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลื อกพันธมิตร ผ่านกลยุทธ์สำคัญ 3 ข้อ คือ Win-Win Strategy ที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจในอั นที่จะสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้ นร่วมกันทั้งสองฝ่าย Partnership Relations คือสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิ ตรแบบยั่งยืนบนพื้นฐานแห่ งความเชื่อใจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็ นไปด้วยความคล่องตัวและราบรื่น และ Effective Support คือ สร้างระบบให้การสนับสนุนจากส่ วนกลางที่ทำให้การดำเนินงานต่ างๆ ในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ได้มาตรฐาน และทันท่วงที ด้วย 3 กลยุทธ์นี้ เราเชื่อว่าจะทำให้ การขยายตลาดต่างประเทศเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเราพบว่า EFG คือพาร์ทเนอร์ที่จะสามารถเข้ ามาช่วยตอบโจทย์ความสำเร็ จของการขยายฐานร้านอาหารบาร์บี คิวพลาซ่าไปยังกัมพูชาได้อย่ างดีที่สุด” นางชาตยา กล่าวเสริม

นอกจากความพร้อมของ EFG ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบ็คกราวด์ ของบริษัทที่มีความเชี่ ยวชาญในด้านการบริหาร แบรนด์ร้านอาหารชื่อดั งมาโดยเฉพาะกว่า 12 ปี การมีประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญด้านการบริหารแบรนด์ร้ านอาหารในระบบแฟรนไชส์ ในด้านอื่นๆ EFG ยังเป็นบริษัทที่มีความคิ ดและความเชื่อเดียวกันกับฟู้ ดแพชชั่น คือ ให้ความสำคัญกับการสร้างคนเพื่ อต่อยอดไปสู่การมอบมื้อแห่ งความสุขให้กับลูกค้าเช่นกัน อีกทั้งยังมีความสามารถในการบริ หารงานร้านอาหารในหลากหลายรู ปแบบ มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ สามารถรักษาความเป็นมาตรฐานเดี ยวกันของบาร์บีคิวพลาซ่าเฉกเช่ นเดียวกับประเทศไทย และที่สำคัญ EFG เป็น Market Expert ที่มีความเข้าใจตลาดในพื้นที่ ของกัมพูชาเป็นอย่างดี

นายเควิน วิทคราฟท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด บริษัมแม่ของ EFG ได้กล่าวว่า EFG ถือเป็นผู้นำในธุรกิจแฟรนไชส์ร้ านอาหารชั้นนำในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มีการดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว และพม่า โดยปัจจุบันมีการขยายแฟรนไชส์ผ่ านแบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่ มชั้นนำระดับโลกรวมกว่า 50 ร้านในกัมพูชา โดยที่ผ่านมา มีความต้องการที่จะเพิ่มแบรนด์ ร้านปิ้งย่างที่มีศักยภาพในพอร์ ทธุรกิจ เนื่องจากร้านอาหารปิ้งย่างเป็ นอีกหนึ่งร้านอาหารในกลุ่ม Self-cooking ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกัมพู ชา ดังนั้นเมื่อเห็นความสำเร็ จของแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าในเมื องไทยและในต่างประเทศ รวมถึงระบบแฟรนไซส์ที่มีประสิ ทธิภาพของบาร์บีคิวพลาซ่า จึงทำให้เรามีความเชื่อมั่นที่ จะนำประสบการณ์ของมื้ออาหารที่ ดีที่สุดในแบบฉบับของบาร์บีคิ วพลาซ่ามาสู่ชาวกัมพูชา

สำหรับภาพรวมธุรกิจร้ านอาหารในกัมพูชามีอัตราการเติ บโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ (หรือกว่า 140,000 ล้านบาท) โดยปัจจุบันมีร้านอาหารที่ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เปิ ดให้บริการถึง 2,000 – 2,500 ร้านทั่วประเทศ และเฉพาะในพนมเปญมีจำนวนสูงถึง 1,000 ร้าน ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ตามหั วเมืองใหญ่ๆ เช่น เสียมเรียบ, เพร ศรีหะนุ, พระตะบอง, และ กำปงจาม นอกจากนี้ ปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจ อาทิ รายได้ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้ นเฉลี่ย 10% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาวกัมพูชามีรายได้เพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานและผู้ ที่อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญ อีกทั้งไลฟสไตล์ที่เปลี่ ยนไปของชาวกัมพูชารุ่นใหม่ที่นิ ยมการรับประทานอาหารนอกบ้ านและการเฉลิมฉลองนอกบ้าน ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติ ของครอบครัวกัมพูชาและผู้บริ โภควัยหนุ่มสาว โดยพบว่ามีอัตราเฉลี่ ยของการออกมารั บประทานอาหารนอกบ้านถึงคนละ 2-3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายต่อหั วเฉลี่ยมื้อละ 5 ดอลล่าห์ (สำหรับมื้อกลางวัน) และ10 ดอลล่าห์ (สำหรับมื้อค่ำ)

นอกจากนี้ นายเควิน ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ธุรกิ จและแผนการลงทุ นในการขยายสาขาบาร์บีคิวพลาซ่ าในกัมพูชาว่า กลยุทธ์ที่สำคัญที่สุด คือ การส่งมอบประสบการณ์ มาตรฐานสินค้าและบริการแบบต้ นแบบของบาร์บีคิวพลาซ่าที่มี ในเมืองไทยให้กับผู้บริโภคชาวกั มพูชา ซึ่งบาร์บีคิวพลาซ่าถือเป็นหนึ่ งในแบรนด์ยอดนิยมของชาวกัมพู ชาที่ชอบเดินทางมาท่องเที่ ยวในเมืองไทย โดยวิธีการทำงานจะเน้นการบริ หารธุรกิ จตามกรอบของระบบแฟรนไซส์ที่ วางไว้ ควบคู่การลงพื้นที่ฝึกอบรมพนั กงานและตรวจสอบมาตรฐานคุ ณภาพโดยทีมงานของฟู้ดแพชชั่น รวมไปถึงวัตถุดิบสำคัญทั้ งหมดจะส่งตรงจากครัวกลางของฟู้ ดแพชชั่นไปที่ร้านบาร์บีคิ วพลาซ่าทุกสาขาในกัมพูชา เพื่อรับรองมาตรฐานรสชาติ และความปลอดภัยในคุ ณภาพของอาหารให้กับผู้บริโภคทุ กคน โดยกลยุทธ์การขยายสาขาจะเน้ นไปที่พื้นที่ที่มีศั กยภาพใจกลางเมือง ควบคู่ไปกับการทำกิ จกรรมการตลาดผ่านกลยุทธ์การสร้ าง Brand Love ที่เป็นเอกลักษณ์ของบาร์บีคิ วพลาซ่า

“ในเบื้องต้นได้เตรียมงบลงทุ นไว้กว่า 150 ล้านบาท ในการขยายสาขาบาร์บีคิวพลาซ่ ารวมไม่น้อยกว่า 10 สาขา ภายในปี 2565 โดยในปีนี้เราวางแผนเปิด 2 สาขากลางกรุงพนมเปญ โดยสาขาแรกจะตั้งอยู่ในศูนย์ การค้าเมกาโปรเจ็คค์อิออนมอลล์ (AEON Mall) และอีกสาขาจะเปิดในย่านหรู Tuol Kork ในกรุงพนมเปญ” นายเควิน กล่าวในตอนท้าย

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมธุรกิจในต่ างประเทศของแบรนด์บาร์บีคิ วพลาซ่า ในปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 19 สาขา ใน 2 ประเทศที่ขยายผ่านโมเดล Joint Venture แบ่งเป็น 17 สาขาในมาเลเซีย, 2 สาขาในอินโดนีเซีย โดยคาดว่าสิ้นปี 2560 นี้ จะมีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 23 สาขา แบ่งเป็น 18 สาขาในมาเลเซีย, 3 สาขาในอินโดนีเซีย และ 2 สาขาในกัมพูชา
Comments