Marketing‎ > ‎

นันยางเดินหน้ารุกตลาดรองเท้านักเรียน ทุ่มงบ 70 ล้านบาท บูมตลาดช่วงเปิดเทอม

posted Apr 18, 2017, 12:38 AM by Maturos Lophong


นันยางเดินหน้ารุกตลาดรองเท้านั กเรียน ทุ่มงบ 70 ล้านบาท บูมตลาดช่วงเปิดเทอม-จัดแคมเปญ- ขยายตลาดออนไลน์ 
นันยางเดินหน้าสร้างความแข็ งแกร่งด้านผลิต วางแผนระยะ 5 ปี งบลงทุน 30 ล้านบาท พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งทุ่มงบ 70 ล้านบาท เตรียมพร้อมรับมือการตลาดบูมช่ว งเปิดเทอมส่งสินค้าครอบคลุมทุกเ ซกเมนต์ นักเรียน-นักศึกษา จัดแคมเปญเอาใจผู้บริโภคและ ขยายตลาดออนไลน์ ตั้งเป้าเติบโต 5% และคงความเป็นผู้นำตลาดธุรกิจรอ งเท้านักเรียน

นายชัยพัชร์ ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด ปัจจุบันตลาดในกลุ่มรองเท้านักเ รียนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องทุกปี ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีค วามสำคัญอย่างยิ่งในการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่ าว ดังนั้นนันยางได้วางแผนจัดการด้ านการผลิตระยะเวลา 5 ปี (2559-2563) สำหรับการพัฒนาระบบการบริหารจัด การภายใน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการด้านการขา ยและการกระจายสินค้าให้รวดเร็วยิ่ งขึ้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการ โดยงบประมาณที่ใช้อยู่ที่ 30 ล้านบาท

“ทั้งนี้โรงงานนันยางมีกำลังการ ผลิตประมาณ 30,000 – 50,000 คู่ต่อวัน ซึ่งยังคงรับรองการผลิต ณ ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นันยางยังรักษามาตรฐาน การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตามที่นันยางนั้นทำมาโดยตลอด รวมถึงยังได้พัฒนาประสิทธิภาพขอ งพนักงาน เพื่อรองรับการผลิตที่มีมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมที่มียอดจำห น่ายสูงสุด เราสามารถตอบสนองความต้องการได้ อย่างแน่นอน” นายชัยพัชร์ ซอโสตถิกุล กล่าว

ด้านนายจักรพล จันทวิมล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า ในปี 2559 นันยางยังคงความเป็นผู้นำตลาดด้ านธุรกิจรองเท้านักเรียนของไทย โดยยอดขายเติบโตประมาณ 6% ผลจากกระแสตอบรับของ ‘นันยาง ชูการ์’ และยอดขายของรองเท้าผ้าใบรุ่น 205-S ซึ่งถึงเป็นสินค้าหลักของนันยาง รวมถึงรองเท้าแตะตราช้างดาว ทั้งนี้ในปี 2560 นันยางได้ตั้งเป้ารายได้เติบโตป ระมาณ 5%

สำหรับในปีนี้นันยางได้วางกลยุท ธ์การตลาดเพื่อคงความผู้ นำตลาดด้านธุรกิจรองเท้านักเรี ยน โดยได้จัดกลุ่มสินค้าอย่างลงตัว ครอบคลุมทุกกลุ่มตลาด และตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงกระจายสินค้าไปยังร้านค้า และช่องทางการขายต่าง ๆ ที่มีความพร้อมในการรับมือกับกร ะแสการจำหน่ายในช่วงปิดเทอม ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มี ยอดจำหน่ายดีที่สุด พร้อมเน้นด้านการสื่อสารการตลาด ไปยังกลุ่มบริโภคเป้าหมาย ผ่านแคมเปญ ‘นันยาง ทุกก้าว คือตำนาน’ รวมทั้งการจัดโปรโมชั่น ณ จุดขาย ในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย อาทิ ร้านรองเท้าใกล้บ้าน โมเดิร์นเทรด และการขายผ่านออนไลน์ อย่างไรก็ตามนันยางจะไม่มี การปรับราคาสินค้า ตามกระแสต้นทุนการผลิตที่เพิ่ มขึ้น เนื่องจากต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ ายของผู้ปกครองซึ่งมีรายจ่ ายในช่วงก่อนเปิดเทอมค่อนข้ างมาก ด้วยการใช้งบการตลาดรวม 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 25% โดยตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งการตลา ดเป็น 42%

“ภาพรวมตลาดธุรกิจรองเท้านักเรี ยนในปีที่ผ่านมาอาจจะชะลอตัว แต่นันยางเชื่อว่าในปีนี้ภาพรวม ตลาดจะมีภาวะที่ดีขึ้นจากปัจจัย บวกในหลายๆ ด้าน อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ สูงขึ้น รวมถึงการจับจ่ายในช่วงเทศกาลสง กรานต์ไม่คึกคักมากนัก ส่งผลให้ผู้ปกครองมีเงินที่จะจั บจ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ ต่อเนื่องไปจนเปิดเทอม คาดว่าจะเติบโตประมาณ 3-5 % ซึ่งนันยางเองได้เตรียมสินค้ าเพื่อรองรับการขายในช่วงปิ ดเทอมและตลอดทั้งปีไว้อยู่แล้ว” นายจักรพล จันทวิมล กล่าว

โดยนันยางมีสินค้ารองเท้า จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย 1.รุ่น 205-S เป็นสินค้าหลักที่ครอบคลุมตลาดร องเท้าผ้าใบนักเรียนทั้งหมด รวมถึงมีการเพิ่มสินค้ารุ่น BIG FOOT เบอร์ 47-49 สำหรับเท้าขนาดพิเศษ 2.รุ่น Have Fun สำหรับนักเรียนประถม อายุ 6-9 ปีโดยเฉพาะ ซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตสู งต่อเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 3.รุ่น Sugar รองเท้าผ้าใบสำหรับผู้หญิง ที่สร้างกระแสยอดจำหน่ายดีเกินเ ป้าที่ตั้งไว้ และ4.รุ่น 121-N สำหรับนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยและสายอาชีพ ทั้งนี้นันยางจะทำตลาดในกลุ่มมา กขึ้นในปีนี้
Comments