Marketing‎ > ‎

บีเอ็มเอ็น ผนึก เดอะมอลล์ กรุ๊ป สร้างปรากฏการณ์ใหม่ จับมือพัฒนาพื้นที่เมโทร มอลล์ (Metro Mall)

posted Aug 6, 2017, 10:41 PM by Maturos Lophong   [ updated Aug 6, 2017, 10:42 PM ]


บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (บีเอ็มเอ็น) ผู้ดำเนินธุรกิจพั ฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในระบบ รถไฟฟ้า MRT และ กูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet Market) โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้พัฒนาธุรกิจกลุ่ม Food Retail ซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานโ ลก จรดปากกาลงนามร่วมเป็นพันธมิตรเ ดินหน้าพัฒนาพื้นที่รถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว ให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรี เมี่ยม ภายใต้แบรนด์ “กูร์เมต์ มาร์เก็ต” ซึ่งถือได้ว่า เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเปิดซู เปอร์มาร์เก็ต เต็มรูปแบบในระบบรถไฟฟ้า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตใน ยุคปัจจุบัน และมอบความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสา รรถไฟฟ้าMRT ที่นับวันจะเพิ่มมา กขึ้น โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมสรรพสิน ค้าที่หลากหลายและมุ่งเน้นคุณภา พที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ตอกย้ำฐานะผู้นำตลาดซูเปอร์มาร์ เก็ตมาตรฐานระดับโลก ภายใต้สโลแกน “World Class Gourmet Destination”

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (บีเอ็มเอ็น) เปิดเผยว่า ในการเ ปิดพื้นที่รีเทล ภายในระบบรถไฟฟ้า MRT ที่รู้จัก กันดีในนาม “เมโทร มอลล์” ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริก ารไปแล้ว 7 สถานี นั้น ร้านค้าต่าง ๆ ที่มาเปิดจะเน้นสินค้าและบริการ ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บ ริการรถไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อตอบรับกับไลฟ์ไสต์ของคนรุ่ นใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ ว ในปัจจุบันเรามี Lawson 108 และคาเฟ่ อเมซอน เป็นพันธมิตรทางการค้า ที่เปิดให้บริการในทุกสาขาของเม โทร มอลล์โดยสถานีล่าสุดที่เพิ่งเปิ ดให้บริการไปเดือนเมษายน คือ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไท ย ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้งจากผู้โดยสารรถไฟฟ้า และกลุ่มคนทำงานตามอาคารต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานี อาทิ อาคารตลาดหลักทรัพย์ อาคารเอ ไอ เอ และทรู ทาวเวอร์ เป็นต้น

สำหรับสถานีลาดพร้าวนั้นจากที่ไ ด้ทำการศึกษาและสำรวจบริเวณโดยร อบสถานี พบว่า ด้วยทำเลที่ตั้งของสถานีที่อยู่ สี่แยกรัชดา ลาดพร้าว ทำให้มีการเติบโตของแหล่งที่พัก อาศัยอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมระดับไฮเอน ด์ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ที่เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง อีกทั้งสถานีนี้ ยังมีอาคารจอดแล้วจร รองรับรถยนต์ของผู้มาใช้บริการร ถไฟฟ้าได้กว่า 2,000 คันและในอน าคต จะเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับระบบ รถไฟฟ้า สายสีเหลือง ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นศักยภาพของสถานีนี้ ในการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีก เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้ ใช้บริการ ที่เพิ่มมากขึ้น และผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ สถานี ซึ่งพื้นที่ค้าปลีกของสถานีลาดพ ร้าว จะมีด้วยกัน2 ส่วน ในปีนี้จะทำการเปิดพื้นที่ส่วนแ รกที่บริเวณอาคารจอดแล้วจรขนาด 2,300 ตารางเมตรโดยจับมือเป็นพั นธมิตรกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้นำตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพ รีเมี่ยม เปิด“กูเมต์ มาร์เก็ต”(Gourmet Market)ในระบบรถไฟฟ้า เป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยโคร งการนี้ใช้งบลงทุนเพื่อเตรียมคว ามพร้อมของสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ กว่า 35 ล้านบาท เพื่อตอบสนองชี วิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็ ว เป็นการอำนวยความสะดวกสบายกับผู้ ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT ที่ ส่วนใหญ่จะมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรี บ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแ ต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้ นไป

สำหรับผลประกอบการของบี เอ็ม เอ็น ที่ผ่านมา ในรอบ 5 ปีตั้งแต่ ปี 2555-2559รายได้ของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย 14%มีรายได้หลักมาจากธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจโทรคมนาคม สำหรับรายได้ของปี 2560 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ประมาณ 20%หรือประมาณ 600 ล้านบาท โดยแผนการดำเนินธุรกิจของปีนี้ ในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณา มีการพัฒนา สรรหานวัตกรรมที่ล้ำสมัย เข้ามาผสมผสานกับสื่อที่มีอยู่ใ นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การทำ Interactive บนผนัง หรือบนพื้นทางเดินภายในสถานี การตั้ง 3D Mock Upของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย ซึ่งการพัฒนาต่าง ๆ นั้น ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภั ยต่อตัวระบบและผู้โดยสารเป็นหลั ก

สำหรับแผนพัฒนาธุรกิจพื้นที่ค้า ปลีก นอกจากการเปิดให้บริการ กูร์เมต์ มาร์เก็ตที่สถานีลาดพร้าวแล้ว ยังมีการRenovate เมโทร มอลล์ สถานีสุขุมวิท ให้ทันสมัย การตกแต่งภายในจะเป็นสไตล์โมเดิ ร์น เพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง อีกทั้งยังมีฟรี WIFI ให้บริการ ซึ่งการตกแต่งของสถานีนี้จะใช้ เป็นต้นแบบการตกแต่งสถานีอื่น ๆ ที่จะเปิดต่อไป โดยในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ จะทำการเปิดเมโทร มอลล์ สถานีเพชรบุรี เป็นสถานีต่อไป เนื่องด้วยสถานีนี้มีผู้ใช้บริก ารมากเป็นอันดับที่ 3 จุดที่ตั้งของสถานีเป็นจุดเชื่อมต่อ Air port Rail Linkนับเป็นจุดเริ่มต้นเดินทางไ ปสู่ New CBD ย่านพระราม 9 และในอนาคตจะ ทำทางเชื่อมต่อไปยังตึก สิงห์ เอสเตท (Singha Estate) โดยรอบ ๆ สถานี มีอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม แหล่งสถานศึกษามากมาย ร้านค้าที่จะมาเปิดให้บริการที่ สถานีนี้ จึงมีทั้งสินค้าและบริการที่หลา กหลาย โดยจะคัดสรรร้านค้าที่มีคุณภาพร ะดับพรีเมี่ยม และเน้นไปที่อาหาร เครื่องดื่มเบเกอรี่ เป็นหลัก อาทิ Starbucks Coffee, คาเฟ่ อเมซอน, Lawson108, ฮั่ว เซ่ง ฮง ติ่มซำ เป็นต้น

บีเอ็มเอ็น มุ่งหน้าขยายธุรกิจให้สอดคล้องไ ปกับการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้ าสายต่าง ๆ และศึกษาโอกาสในการบริหารพื้นที่ พัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการพิเศษ ที่ BEM เป็นผู้ดำเนินการในปัจจุ บัน เช่น โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอ บนอก และโครงการอื่น ๆ ในอนาคต สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บ ริการอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการอยู่ ที่ 30,000 คนต่อวัน และในวันที่ 11สิงหาคม 2560 นี้ จะเปิดให้บริการ สถานีเตาปูนที่เชื่อมต่อสถานีบา งซื่อ อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ใช้บริการสา ยสีม่วงเพิ่มมากขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยส ารจากสายสีม่วงเดินทางต่อไปยังส ายสีน้ำเงินประมาณ 20,000 คนต่ อวัน

นายชัยรัตน์ เพชรดากูล ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเ ปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Mr.ChairatPetchdakul Vice President of Merchandising Supermarket ; The Mall Group Co.,Ltd.)กล่าวว่า ในฐานะที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เป็นผู้นำในด้านการพั ฒนาธุรกิจกลุ่ม Food Retailซึ่งได้ยกระดับซูเปอร์ มาร์เก็ตของคนไทยให้มีคุณภาพ เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก ด้วยหลากหลายสินค้าคุณภาพ ครบครันทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคจ ากแบรนด์ชั้นนำของไทยและต่างประ เทศ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ ได้ร่วมงานกับบีเอ็มเอ็นในการพั ฒนาพื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกูร์เ มต์ มาร์เก็ต ในรถไฟฟ้า MRT สถานีล าดพร้าว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราไ ด้ขยายธุรกิจให้เข้าถึงผู้บริโภ คได้มากขึ้น”

นอกจากนี้ นายชัยรัตน์ ได้กล่าวถึงการขยายสาขาใหม่ ของกูร์เมต์ มาร์เก็ต ในรูปแบบสแตนอโลน
ว่า “กูร์เมต์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตพรีเมี่ยมระดับเ วิล์ดคลาส ได้วางแผนการขยายสาขาของกูร์ เมต์ มาร์เก็ต
ในรูปแบบสแตนอโลน สาขาที่ 4 โดยร่วมมือกับ บีเอ็มเอ็น เปิดให้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตขน าด 2,300 ตารางเมตร ที่ รถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว โดยกูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขานี้จะให้บริการสินค้าคุณภาพ ทั้งผักผลไม้
อาหารสด และสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ครบ ครัน หลากหลาย รวมกว่า 25,000 SKUs ใกล้เคียงกับจำนวนสินค้าขอ งสาขาสแตนด์อโลนที่เปิดในห้างสร รพสินค้าและคอมมิวนิตี้มอลล์ โดยสาขานี้มีจุดเด่นเพื่อสร้างค วามแตกต่างและตอบสนองกับไลฟ์สไต ล์ของลูกค้า คือ มีการเพิ่มกลุ่มสินค้าพร้อมทาน (Delicatessen)
ที่ครบครัน ทั้งอาหารไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม แซนวิช และเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของกูร์เ มต์ มาร์เก็ต คือ ซุปและสลัดบาร์ โดยให้บริการทั้งในรูปแบบ take away และ Dine-In มีการเพิ่มพื้ นที่เคาน์เตอร์บาร์ และ common seats ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหาร รับประทานได้ทันที นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้า Take Home และร้านของฝากของที่ระลึกแ บรนด์ดังมากมายกว่า 20 ร้าน”

ในส่วนของกลุ่มลูกค้า คาดว่ากลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นลูก ค้าที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT เป็นหลัก ที่มีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ 40, 000คน และลูกค้าที่พักอาศัยคอนโดมิเ นียมระดับไฮเอ็นย่านลาดพร้าว, รัชดาภิเษก รวมถึงลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวจีน (Tourist) ที่มีจำนวนมากที่พักอ าศัยอยู่ในย่านลาดพร้าว

ด้านบรรยากาศของกูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา MRT ลาดพร้าว ตกแต่งในคอนเซ็ปต์ที่เป็น signa ture ของ Gourmet Market เน้นดีไซน์เรียบหรู และเพิ่มเติมบรรยากาศในรูปแบบ D ine-in Counterพร้อมพื้นที่ จอดรถเฉพาะอำนวยความสะดวกลูกค้ าที่มาใช้บริการกูร์เมต์มาร์เก็ ตกว่า 100 คัน ซึ่งตอบโจทย์ทั้งลูกค้าที่ใช้รถ ยนต์และรถไฟฟ้า MRT

สำหรับการพัฒนา กูร์เมต์มาร์เก็ต ในรูปแบบสแตนอโลน ภายในสถานีรถไฟฟ้าMRT ลาดพร้าว ใช้งบประมาณในการลงทุนกว่า100 ล้ านบาท เพื่อขยายการเติบโตของกูร์เมต์ม าร์เก็ต ที่ตั้งเป้าปีละ 2 สาขา ไม่รวมการขยายภายใต้การเปิดโครง การใหม่ของห้างสรรพสินค้าและศูน ย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ด้วยกลยุทธ์ที่ต้องการเข้าถึงลู กค้า ให้สอดคล้องกับตลาดที่มีการขยาย ตัว โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพ โดยคาดการณ์ว่า กูร์เมต์มาร์เก็ตสาขา MRT ลาดพร้าว ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 19 เดือนกันยายน 2560 จะสร้างยอดขายไม่ต่ำกว่าปีละ 35 0 ล้านบาท ช่วยให้ยอดขายกูร์เมต์มาร์เก็ตโ ดยรวมเติบโตขึ้นด้วยตามลำดับ

สำหรับแผนการตลาดของกูร์เมต์ มาร์เก็ต ในครึ่งปีหลังจากนี้ นอกเหนือจากการเปิดสาขาแบบสแตนอ โลนแล้ว กูร์เมต์มาร์เก็ต ยังดำเนินงานในเรื่องของการคัดส รรสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นงานหลัก ตลอดจนการพัฒนารูปแบบทางการตลาด ให้เข้ากับยุค 4.0 ในเรื่องของก ารให้บริการที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ ยุคใหม่ ที่ต้องการความรวดเร็ว โดยสามารถสั่งสินค้า จาก กูร์เมต์ มาร์เก็ต ผ่านระบบออนไลน์ด้วยบริการพิเศษ On Line Shopping & Delivery Service ผ่าน Application Happy Fresh พร้อมเปิดให้บริการสั่งอาหารจาก ร้านในฟู้ดคอร์ท ภายใต้ ฟู้ดฮอลล์ ทุกสาขา ที่มีมากกว่า 600 ร้าน ผ่านApplicationLineman Service โดยลูกค้าสามารถสั่งอาห ารผ่าน Wongnaiและ Linemanเราจะ ส่งตรงความอร่อยจากร้านดังระดั บโลกถึงบ้านคุณ และในอนาคตสามารถสินค้าจากกูร์เ มต์ มาร์เก็ตผ่านบริการดังกล่าวด้วย เช่นกัน

และในส่วนของการชำระเงิน ได้เริ่มนำระบบ E Payment มาให้บริการ โดยล่าสุด นำระบบ Samsung เปย์เม้นท์ มาให้บริการในห้างสรรพสินค้าเดอ ะมอลล์ ทุกสาขา, พารากอน, เอ็มโพเรียม และ เอ็มควอเทียร์ ซึ่งในครึ่งปีหลังนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตในกลุ่ มเดอะมอลล์ ใช้งบการตลาด ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท และตั้งเป้ายอดขายสำหรับปี 2560 อยู่ที่ 11,500 ล้านบาท

นายชัยรัตน์ กล่าวปิดท้ายว่า “จากการขยายตัว ของชุมชนเมืองสมัยใหม่ ทั้งศูนย์การค้าและคอมมิวนิตี้ มอลล์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เรามีนโยบายขยายสาขาโดยเน้ นความร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆ โดย มีหลักเกณฑ์ในการเปิดรับพันธมิต รเพื่อร่วมทำธุรกิจในลักษณะที่ห ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของที่ดิน โครงการบ้านจัดสรร ศูนย์การค้าและคอมมิวนิตี้ มอลล์ ล่าสุด หลังจากที่เราพิจารณาความพร้อมใ นด้านทำเลที่ตั้งของสถานีแห่งนี้แล้ว ถือว่ามีศักยภาพสูงมาก อีกทั้งเจ้าของโครงการก็มีความเ ชี่ยวชาญและชำนาญในการบริหารพื้ นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่เราตั้ง ไว้ จึงเชื่อมั่นว่า กูร์ เมต์มาร์เก็ตสาขารถไฟฟ้า MRT สถ านีลาดพร้าวแห่งนี้ จะได้รับความการตอบรับที่ดีจากก ลุ่มลูกค้า รวมทั้งผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT
ที่ต้องการความสะดวกสบายในการจั บจ่ายซื้อหาสินค้าประเภทอาหารแล ะเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเรามีมาให้บริการถึงสถานี อย่างครบครัน”


Comments