Motor & Energy‎ > ‎

เอ.พี. ฮอนด้า “รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์"

posted Apr 4, 2017, 4:22 AM by Maturos Lophong


เอ.พี. ฮอนด้า “รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์" เปิดจุดบริการแวะพักรถพิเศษ พร้อมชูกิจกรรม “ใส่หมวกกันน็อค-ตรวจเช็ครถฟรี- หนุนอาชีวะอาสาบริการประชาชน” เพื่อให้พี่น้องชาวไทยเดินทางกลั บบ้านอย่างปลอดภัย

เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ าในประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินกิจกรร มด้านการขับขี่ปลอดภัยในเมืองไท ยอย่างต่อเนื่อง ประกาศเปิดแคมเปญรณรงค์ลดอุบัติ เหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2560 ภายใต้โครงการ “ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย” ร่วมใจรณรงค์มุ่งสู่เป้าหมายที่ ยิ่งใหญ่ให้คนไทยกลับบ้านอย่างป ลอดภัย พร้อมผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ เปิดให้บริการตรวจเช็ครถจักรยาน ยนต์ฟรี ที่ ศูนย์ฮอนด้า วิง เซ็นเตอร์ ทั่วประเทศระหว่าง 6-8 เมษายนนี้ จัดตั้งจุด Honda Rest Station ณ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ผู้ขับขี่ได้พักเหนื่อยและนำรถเ ข้าซ่อมบำรุงได้สำหรับรถจักรยาน ยนต์ทุกประเภท และสนับสนุนโครงการ “อาชีวะอาสาบริการประชาชน” โดยร่วมกับผู้แทนจำหน่ายฯ จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กั บนักศึกษาก่อนออกหน่วยบริการประ ชาชน เปิดจุดบริการ 251 แห่งทั่วประเทศ ระหว่าง 11-17 เมษายน 2560 พร้อมมอบน้ำมันเครื่องจำนวน 9,036 ขวด มูลค่ากว่า 900,000 บาท ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา

นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในประ เทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุ บัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ของไทย ทั้งเทศกาลปีใหม่ หรือ สงกรานต์ มีจำนวนอุบัติเหตุที่สูงกว่าปกติ ฮอนด้าคาดหวังว่าจะได้เป็นส่วนห นึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้อ งถนน เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้คนไ ทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

"เทศกาลวันสงกรานต์ปี 2560 นี้ จะเป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างสม บูรณ์แบบได้ โดยไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้น ซึ่งเราตระหนักในสิ่งนี้ แคมเปญ รณรงค์ ลด อุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันหยุดยาว โดยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายล ดอุบัติเหตุ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ า และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มาช่วยกันรณรงค์เพื่อกระตุ้นและ สร้างจิตสำนึกให้คนไทยได้ตระหนั กถึงอุบัติเหตุ และผลักดันแคมเปญนี้ไปพร้อมๆ กัน" นายอารักษ์ กล่าว

สำหรับการรณรงค์และดำเนินกิจกรร มในเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ปี 2560 เอ.พี.ฮอนด้า ได้ยกระดับโครงการรณรงค์ลดอุบัติ เหตุทางถนนอย่างครบวงจร ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ให้คนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภั ยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

กิจกรรมที่แรก : “ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย” การเตรียมรถให้พร้อมและปลอดภัยใ นการขับขี่ผ่านการให้บริการตรวจ เช็ครถจักรยานยนต์ฟรี กับแคมเปญ สงกรานต์นี้เย็นใจ เที่ยวไหนก็เช็คฟรี (ตรวจเช็ครถฟรี พร้อมอะไหล่ราคาพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 6-8 เมษายน 2560 ณ ศูนย์จำหน่ายและบริการ Honda Wing Center กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

กิจกรรมที่สอง : สนับสนุนโครงการ “อาชีวะอาสาบริการประชาชน” โดยร่วมกับร้านผู้จำหน่ายรถจักร ยานยนต์ฮอนด้า จัดฝึกอบรม เสริมทักษะ ประสบการณ์ ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึ กษาก่อนออกหน่วยบริการประชาชน เพื่อเปิดจุดบริการ 251 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 พร้อมทั้งมอบน้ำมันเครื่องจำนวน 9,036 ขวด มูลค่ากว่า 900,000 บาท ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เพื่อมาให้บริการประชาชนในช่วงเ ทศกาลสงกรานต์ปี 2560 นี้

กิจกรรมสาม : “Honda Rest Station” เอ.พี. ฮอนด้า ได้จัดจุดบริการพักรถ สำหรับนักเดินทาง เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถ นน ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และเพื่อให้บริการจุดพักรถ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ในการเดินทางออกต่างจังหวัด เพื่อสร้างให้สภาพร่างกายและสภา พรถพร้อมปราศจากอุบัติเหตุ จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่ปร ะตูสู่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออ กเฉียงเหนือ ในช่วงเทศกาลแต่ละปีจะมีรถหนาแน่ นมาก และจำนวนรถก็เพิ่มขึ้นทุกปีสิ่ง ที่ตามมาคืออุบัติเหตุ สาเหตุหลักคือหลับในจากร่างกายอ่ อนล้าเพราะรถจะติดในเส้นทางดั งกล่าวเป็นช่วงเวลานาน 5-10 ชั่วโมง โดยจัดให้บริการ ณ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2560

กิจกรรมที่สี่ : มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้เกิ ดความพร้อม ผ่านแคมเปญ "สังคมหัวแข็ง" ที่สร้างจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใ ส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัยเมื่อใ ช้รถจักรยานยนต์

สำหรับบริการตรวจเช็ครถฟรี (Free Service) ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสามาร ถนำรถเข้ารับตรวจฟรี 10 รายการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องราคาพิ เศษเพียง 30 บาท และส่วนลดพิเศษ30% สำหรับอะไหล่ ยางนอก และแบตเตอรี่ ณ ศูนย์จำหน่ายและบริการที่ศูนย์ฮ อนด้า วิง เซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2560 ในส่วนของจุดแวะพักพิเศษ (Honda Rest Station) ตั้งอยู่ในเส้นทางถนนสายมิตรภาพ กม.15 เทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2560 โดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเ พิ่มเติมได้ที่ www.aphonda.co.th
Comments