Real Estate‎ > ‎

ธอส. - อสมท ร่วมผลิตสารคดีสั้น “หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี”

posted Jun 1, 2017, 8:05 PM by Maturos Lophong

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) จัดโครงการ “หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี” เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพร ะมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิ ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห าภูมิพลอดุลยเดช และร่วมแสดงเจตจำนงที่จะสานต่อพ ระราชปณิธาน โดยตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทน์จ ากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1 ล้านดอก เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพร ะเพลิงพระบรมศพ ซึ่งส่วนหนึ่งของการรวมใจพสกนิก รชาวไทยในวาระสำคัญนี้จะถูกนำมา ร้อยเรียงในสารคดีสั้น “หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี”

“หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี” เป็นโครงการที่ ธอส. และ บมจ.อสมท จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนร่ว มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 1 ล้านดอก เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแล ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่ างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดอกไม้จันทน์แต่ละดอกที่ประดิษฐ์ ขึ้นจะเป็นการบันทึกเจตจำนงอั นเปรียบเสมือนสัญญาใจที่จะร้ อยเรียงร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อต นเอง ผู้อื่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป เพื่อถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในค รั้งนี้ ได้เลือกดอกดารารัตน์เป็นสิ่งแ ทนความจงรักภักดีและความระลึกถึ งของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) เป็นดอกไม้ที่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดและพระราชทานแก่สมเด็จพร ะนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อันเป็นที่มาของความรักความผูก พันระหว่างทั้งสองพระองค์ โดยส่วนหนึ่งของการรวมใจประดิษ ฐ์ดอกไม้จันทน์ของพสกนิกรชาวไทย จะถูกนำมาร้อยเรียง ในสารคดีสั้น “หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี” ความยาว 1 นาที จำนวน 100 ตอน ออกอากาศทางสถานีวิทยุและสถานี โทรทัศน์ของ อสมทนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเ คราะห์ เปิดเผยว่า “ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ บมจ.อสมท. จัดทำโครงการ “หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่ สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรไ ทยมาตลอดพระชนม์ชีพ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะให้ส าขาของธนาคารทั่วประเทศ เป็นจุดรับมอบดอกไม้จันทน์ที่ปร ะชาชนประดิษฐ์ขึ้นเองโดยใช้วัสดุ ธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นตามแนว ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 และส่งมอบดอกไม้จันทน์ทั้งหมดให้ สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานครนำไปใช้ในพระราชพิ ธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป”ฝ่ ายสื่อสารองค์กร

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือของ 2 หน่วยงานรัฐเพื่อร่วมแสดงความอา ลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด ชโดยได้จัดทำสารคดีสั้น “หนึ่งดอกไม้ร้อยสัญญาล้านภักดี ” ความยาว 1 นาที จำนวน 100 ตอน โดยร้อยเรียงเจตจำนงที่เป็นดั่ งสัญญาใจของตัวแทนประชาชนจากหลา กหลายกลุ่มหลายวัยหลายสาขาอาชีพ จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 100 คนมาผลิตเป็นเนื้อหาสารคดี พร้อมเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันประ ดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ได้ 1 ล้านดอกแทนความจงรักภักดีของพสก นิกรไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งจะเริ่มออกอากาศวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และ MCOT FAMILY ช่อง 14 รวมทั้ง MCOT RADIO NETWORK เครือข่ายสถานีวิทยุ อสมท ทั่วประเทศ”

รวมใจชาวไทยทั้งแผ่นดินเพื่อแสด งความจงรักภักดีและถวายความอาลั ยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้ วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และนำส่งที่สาขาของธนาคารอาคารส งเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งติดตามสารคดีสั้น “หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี” ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และ MCOT FAMILY ช่อง 14 รวมทั้งเครือข่ายสถานีวิทยุอสมท ทั่วประเทศ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ อสมท. โทร 0 – 2201 – 6000 หรือ www.mcot.net และ Facebook fanpage 9 MCOT
Comments