Travel & Sport‎ > ‎

กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่าตอกย้ำความมุ่งมั่นที่มีต่อไทย เวียดนาม และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

posted Jun 26, 2018, 7:21 PM by Maturos Lophong


กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่าตอกย้ำคว ามมุ่งมั่นที่มีต่อประเทศไทย เวียดนาม และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในปี 2561

− กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่าสานต่อกา รก้าวเข้าสู่ความทันสมัย พร้อมเดินหน้าลงทุนโครงการเพื่อ ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลในประเทศ ไทย

− สายการบินออสเตรียนเปิดตัวชั้นโ ดยสารประหยัดพรีเมียมสำหรับเส้ นทางบินสู่กรุงเทพฯ

− การอัพเดทต่างๆ ในช่วงฤดูหนาวระหว่างปี 2561 ถึงปี 2562 ของภูมิภาคนี้ ลุฟท์ฮันซ่าสานต่อการให้บริการบิ นบนเครื่องบินแอร์บัส ยูโรวิงส์เพิ่มความถี่เที่ยวบิน ขึ้นร้อยละ 25 สำหรับสายการบินเอเดลไวส์เปิดตั วเส้นทางบินใหม่จากซูริคสู่โฮจิ มินห์

 กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่าได้เผยถึ งผลประกอบการที่ดีที่สุดในประวั ติศาสตร์เมื่อเดือนก่อนที่งานปร ะชุมประจำปีของกลุ่มบริษัท (Annual General Meeting. Group) ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.4 เป็นเงิน 35.6 พันล้านยูโร ส่วนผู้ถือหุ้นก็มีเงินปันผลเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 และจากความสำเร็จในครั้งนี้ ทำให้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่ามุ่งมั่น ที่ขยายการเติบโตขึ้นในประเทศไท ยและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการนำเสนอบริการและเส้นทางบิ นใหม่ล่าสุด พร้อมการบริการที่เข้าสู่ระบบดิ จิทัล

หลังจากที่ได้ทำการเปิดตัวแบรนด์ ลุฟท์ฮันซ่าโฉมใหม่อีกครั้งในช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่ายังคงดำเ นินธุรกิจเพื่อสานต่อการเดินหน้ าเข้าสู่ความทันสมัยด้วยกลยุทธ์ หลัก 3 ส่วน ส่วนแรกคือเครือข่ายสายการบินพรี เมียมของกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ส่วนที่สองคือธุรกิจของกลุ่มยูโ รวิงส์ และส่วนที่สามคือการให้บริการด้ านการบินต่างๆ โดยทางกลุ่มบริษัทฯ จะสานต่อด้านการลงทุนในทั้งในกา รพัฒนาคุณภาพและการเข้าสู่ยุคดิ จิทัลโดยมุ่งเน้นไปการประหยัดต้ นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ

“สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นส ายการบินสัญชาติยุโรปที่อยู่ในร ะดับ 5 ดาวเพียงรายเดียว ก็คือการปฏิวัติตัวเองอยู่ตลอดเ วลาเพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์ ในการเดินทางที่

พรีเมียมแก่ลูกค้าของเรา เราเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าการนำ เอาความต้องการของแต่ละบุคคลมาร วมกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทั ลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้เดิ นทางในปัจจุบัน จากแนวคิดดังกล่าว ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกา ศว่าเรามีโครงการที่น่าจั บตามองร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งจะพร้อมให้สัมผัสได้ในไม่กี่ อาทิตย์ข้างหน้า” นายสเตฟาน โมลนาร์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮัน ซ่า กล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินออสเตรียนได้ทำการอัพเ กรดเครื่องบินพิสัยไกลทั้ง 11 ลำด้วยชั้นโดยสารแบบประหยัดพรีเ มียมในช่วงต้นปีนี้ โดยชั้นโดยสารแบบใหม่นี้พร้อมให้ บริการบนเส้นทางบินระหว่าง กรุงเทพฯ สู่เวียนนา พร้อมเก้าอี้โดยสารที่มอบความสะ ดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถโหลดกระเป๋าได้ 2 ใบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และบริการอาหารชั้นเลิศระหว่างเ ที่ยวบิน โดยกรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางเดียวในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สาย การบินออสเตรียนให้บริการบิน

นอกจากนี้ ลุฟท์ฮันซ่ายังนำเสนอ ดรีม คอลเลคชั่น (Dream Collection) ที่ออกแบบใหม่สำหรับเส้นทางบินข าเข้าและออกจากกรุงเทพฯ ที่นอกจากจะให้บริการปลอกหมอนแบ บใหม่และผ้าห่มขนาดใหญ่ที่พร้ อมให้ความอบอุ่น ดรีม คอลเลคชั่น ยังมีผ้าปูรองที่นอนที่มอบความส ะดวกสบายแก่ผู้โดยสารชั้นธุรกิ จบนเที่ยวบินระยะไกลอีกด้วย ทั้งยังมีเสื้อใส่นอนจากแบรนด์ Van Laack ที่พร้อมมอบให้ระหว่างเที่ยวบิน ระยะไกลเพื่อความสบายมากยิ่งขึ้ นในระหว่างการเดินทาง

พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮัน ซ่าจะมีการอัพเดทต่างๆ ในช่วงฤดูหนาวของปี 2561/2562 ของภูมิภาคนี้เช่นเดียวกัน โดยในช่วงฤดูร้อนนี้ ยูโรวิงส์ได้ทำการเปิดตัวเที่ยว บินระยะไกลบนเส้นทางบินจากมิวนิ ค สู่ กรุงเทพฯ เป็นจำนวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สำหรับตารางบินในช่วงฤดูหนาว ยูโรวิงส์จะรวมการให้บริการเที่ ยวบินระยะไกลโดยมุ่งเน้นที่เส้น ทางบินจากดุซเซลดอร์ฟแทนเที่ยวบิ นขาออกนอกประเทศจากเมืองต่างๆ ในประเทศเยอรมันนี ด้วยการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ดังกล่าว ยูโรวิงส์จะให้บริการเส้นทางบิน จากดุซเซลดอร์ฟ มายังกรุงเทพฯ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเป็นการเพิ่มความถี่ของเที่ย วบินร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน

ตารางบินในช่วงฤดูหนาวของปีนี้ ลุฟท์ฮันซ่ายังคงมอบบริการการบิ นบนเส้นทางสู่กรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบินรุ่นหลักที่ใช้ป ฏิบัติการบินอย่างแอร์บัส เอ380-800 ซี่งมีทั้งหมด 4 ชั้นโดยสาร คือชั้นเฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม และชั้นประหยัด ที่รองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 509 คน ระหว่างกรุงเทพฯ และเยอรมันนี นอกจากนี้ เอเดลไวส์แอร์ สายการบินชั้นนำสัญชาติสวิสเพื่ อการพักผ่อนและเป็นสายการบินในเ ครือของสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอ ร์ไลน์ ยังให้บริการเที่ยวบินใหม่ระหว่ างซูริค สู่ โฮจิมินห์ ที่พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นบริการเพิ่มเติมจากการใ ห้บริการเดินระหว่างซูริค สู่ ภูเก็ต

สายการบินในกลุ่มลุฟท์ฮันซ่า (ประกอบด้วยสายการบินลุฟท์ฮันซ่ า สายการบินสวิส สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส และสายการบินยูโรวิงส์) ปัจจุบันให้บริการเที่ยวบิน 29 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากประเทศไท ยสู่ยุโรป และในช่วงฤดูหนาวจะให้บริการเที่ยวบินจากประเทศเวียดนามและประเท ศไทยสู่ยุโรป จำนวน 31 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
Comments