Travel & Sport‎ > ‎

อานิสงค์เที่ยวไทย 3 ล้านล้านบาท ดันงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 โตเพิ่ม 20%

posted Aug 21, 2018, 1:15 AM by Maturos Lophong   [ updated Aug 21, 2018, 1:15 AM ]


อานิสงค์เที่ยวไทย 3 ล้านล้านบาท ดันงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 โตเพิ่ม 20% คาดเงินสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาท ด้าน ยูบีเอ็ม เอเชีย พร้อมองค์กรรัฐ-สมาคม-เอกชนหนุน ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน ชี้ส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวใ นระยะยาว

ธุรกิจอาหารและโรงแรมปรับตัวเพิ่ มศักยภาพรับการแข่งขันที่สูงขึ้ นหลังเที่ยวไทยปีนี้สร้างรายได้ แตะ 3 ล้านล้านบาท ด้าน ยูบีเอ็ม เอเชีย ผู้จัดงานเผยงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 รับอานิสงค์ขยายพื้นที่จั ดงานเพิ่ม 20% รองรับผู้เข้าร่วมชมงานและผู้จั ดแสดงสินค้าจากทั่วโลก คาดเงินสะพัดจากการค้าและการเจร จาธุรกิจสูงถึง 5,000 ล้านบาท ด้านองค์กรภาครัฐ-สมาคม-เอกชนผู้ ร่วมจัดงานขานรับพร้อมสนับสนุ นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซี ยนชี้ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวและสร้างการเติบโตอย่ างยั่งยืน

นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการเติบโตของธุรกิจร้าน อาหารและโรงแรมของไทยว่า ยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีจากป ริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดว่าตลอ ดทั้งปีจะสูงถึง 30 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 13.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนยังเป็นก ลุ่มใหญ่ที่สุดแบะมีการเติ บโตเพิ่มขึ้นถึง 30% หรือจาก 3.5 ล้านคน เป็น 4.6 ล้านคน ซึ่งการเติบโตของการท่องเที่ยวไ ทยยังได้ส่งผลดีต่อภาพรวมของอุต สาหกรรมท่องเที่ยวอาเซียนด้วย ล่าสุดในการรประชุมรัฐมนตรี การท่องเที่ยว อาเซียน ได้มีการตกลงร่วมกันที่จะขั บเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ ยวอาเซียน เพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นจุดห มายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเ ที่ยวและยังมีการเสนอให้ใช้ระบบ วีซ่าใบเดียว (Single Visa) เพื่อการท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้ วย

ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวจะส่งผลดีอย่างมากต่ออุ ตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ มักจะใช้ไทยเป็นจุดเริ่มต้นของก ารท่องเที่ยวและต่อไปยั งประเทศอื่นในภูมิภาค ดังนั้น ยูบีเอ็ม เอเชีย ในฐานะผู้จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโ ลยี ด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และการบริการนานาชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และ ภาคเอกชนผู้ร่วมจัดงานฯ อาทิ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ จึงยินดีที่จะสนับสนุนยุ ทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซี ยนอย่างเต็มที่ โดยในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และการบริการนั้นจำเป็นต้องมีกา รปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้ ามาในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นด้วย

จากปัจจัยการเติบโตด้านการท่องเ ที่ยวและความสนใจเข้าร่วมชมงานข องผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวทั้งไทยและอา เซียน ทำให้การจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 ครั้งนี้ คาดว่าจะมีมูลค่าการค้าและการเจ รจาธุรกิจประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยได้มีการขยายพื้นที่จัดงานฯ เพิ่มขึ้น 20% เป็น 18,000 ตรม. เพื่อรองรับผู้ผลิตสินค้าในกลุ่ มอาหาร เครื่องดื่ม และ การบริการชั้นนำทั้งในและต่างปร ะเทศกว่า 400 ราย 1,500 แบรนด์ จาก 33 ประเทศทั่วโลกที่สนใจเข้าร่วมงา น ทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าพาวิล เลี่ยนนานาชาติอีก 7 แห่ง คือ จีน อิตาลี ญี่ปุ่น (3) โปแลนด์ และ แอฟริกาใต้ สำหรับพาวิลเลี่ยนใหม่ในปีนี้ปร ะกอบด้วย อิตาลี พาวิลเลี่ยน โดย เบลล่าวิต้า (Bellavita) โปแลนด์ พาวิลเลี่ยน โดยศูนย์สนับสนุนการเกษตรแห่งชา ติ โปรแลนด์ (National Support Centre for Agriculture - KOWR) และ 2 พาวิลเลี่ยนจากโอซากา (Osaka) และ ไทโตะ (Taito) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแล ะเครื่องดื่มใหม่ล่าสุดมาร่วมจั ดแสดง

นอกจากนั้นภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมการประชุม สัมมนา สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ และ การแข่งขันพัฒนาทักษะสำหรับผู้อ ยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว อาหาร และ โรงแรม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายสมา คมด้านการท่องเที่ยว อาหาร และ การบริการ อาทิ

- งานประชุมสภาอุตสาหกรรมโรงแรมไท ย ครั้งที่ 20 โดยสมาคมโรงแรมไทย

- การแข่งขัน Thailand's International Culinary Cup (TICC 2018) ครั้งที่ 24

- งานสัมมนาสมาคมภัตตาคารไทย

- การแข่งขันวาดลวดลายศิลปะบนถ้วย กาแฟ National Thailand Latte Art Championship 2019

- การแข่งขันการสร้างสรรค์เครื่อง ดื่มจากกาแฟ 2019 (Thailand National Coffee in Good Spirits Championship (TNCIGS) 2019)

- การแข่งขัน Thailand National Culinary Team เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันรายการ Culinary World Cup Luxembourg 2018

- การประกวดไวน์ ครั้งที่ 14 The 14th FBAT International Wine Challenge

- การประกวดไวน์ Wine Master Class 2018 และ สัมมนาไวน์ 2018

- การแข่งขันผู้เชียวชาญด้านไวน์ฝ รั่งเศสและไวน์ไทย 2018

- งานสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบั ติการ สมาคมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งปร ะเทศไทย

- งานสัมมนาชมรมผู้บริหารงานวิศวก รรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์

- งานสัมมนาวิทยาลัยดุสิตธานี งานสัมมนาสมาคมสปาไทย

- งานประชุม Innolab Forum Food Allergen Management สำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร บริการอาหาร และ การจัดเลี้ยงอาหาร

- การอบรมการทำไอศกรีมเจลาโต้ (Gelato Workshops) โดย Carpigiani Gelato University

งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2561 เวลา 10.00-18.00 น. ฮอลล์ 102-104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเ ติมการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.foodhotelthailand.com และ Facebook Page www.facebook.com/Food & Hotel Thailand
Comments